Broj: 05-37-2/21

Datum: 01.09.2021. godine

 

Na osnovu Odluke o usvajanju Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 3/21), Načelnik opštine Teslić raspisuje:

 

J A V N I   P O Z I V
ZAJEDNICAMA ETAŽNIH VLASNIKA STAMBENIH ZGRADA
ZA SUFINANSIRANJE RADOVA NA SANACIJI FASADA I KROVOPOKRIVAČKIH RADOVA

 

Cilj javnog poziva je pružanje pomoći građanima u ostvarivanju njihove zakonom utvrđene obaveze za finansiranje investicionog održavanja zgrada, čime se sprečava ili otklanja opasnost po život i zdravlje ljudi i obezbjeđuje sigurnost korisnika zgrade i okoline.

 

Radovi na sanaciji fasada i krovopokrivačkih radova biće izvođeni u 2021. godini, a iz budžeta opštine Teslić obezbijeđeno je 50.000,00 KM. Ovim sredstvima biće finansiran dio stvarnih troškova sanacije fasada/ krovopokrivačkih radova na stambenim zgradama i to sa učešćem iz budžeta zajednica etažnih vlasnika stambenih zgrada u minimalnom iznosu od 50%.

Zajednice etažnih vlasnika zgrada koje žele da zajedno sa Opštinom sufinansiraju stvarne troškove sanacije fasada i krovopokrivačkih radova treba da dostave sledeću dokumentaciju:

 1. Prijavu (obrazac 1), ovjerenu pečatom zajednice etažnih vlasnika stambene zgrade, potpisanu od strane lica ovlaštenog za zastupanje zajednica etažnih vlasnika, sa jasno definisanim predmetom prijave, kao i osnovnim podacima o zgradi (ulica, broj, mjesna zajednica, spratnost, broj stanova, ukupna bruto površina objekta, fasadnog omotača i krovopokrivača i drugo);
 2. Rješenje o upisu zajednice etažnih vlasnika u registar zajednice etažnih vlasnika stambenih zgrada,
 3. Odluku skupštine etažnih vlasnika, potpisanu od najmanje 2/3 od ukupnog broja etažnih vlasnika kojom se potvrđuje da su:
 • Upoznati sa uslovima javnog poziva i saglasni da učestvuju sa minimalnim postotkom od 50% učešća u finansiranju stvarnih troškova u sanaciji fasade i krovopokrivačkih radova svoje stambene zgrade;
 • Upoznati sa predračunskom vrijednošću radova iz priloženog predmjera i predračuna radova urađenog i ovjerenog od strane pravnog lica koje je registrovano za tu djelatnost;
 • Upoznati sa elementima za ugovaranje (modelom ugovora – Obrazac 2) i saglasni da će lice ovlašteno za zastupanje Zajednice etažnih vlasnika zgrade potpisati ugovor sa opštinom Teslić o regulisanju međusobnih odnosa vezanih za sufinansiranje troškova sanacije fasade i krovopokrivačkih radova;
 • Upoznati sa činjenicom da ZEV bira Izvođača radova, a primopredaju izvršenih radova komisija, koju čine predstavnici Opštine i ZEV-a.

 

 1. Dokumentaciju za sanaciju fasade i krovopokrivača koja sadrži: tehnički opis (opis objekta, lokacije, dimenzije i spratnost objekta, bruto površina objekta, fasadnog omotača/ krovopokrivača, broj stanova i drugo), predmjer i predračun radova – primjerak sa cijenama, jedan primjerak u analognoj formi i jedan primjerak u elektronskoj verziji ( Excel, font Times New Roman, veličina 12, tekst ćirilica), urađen i ovjeren od strane ovlaštenog lica (predmjer i predračun sa PDV-om uraditi prema priloženom modelu – Obrazac 3); slike fasade

 

 1. Dokaz o starosti zgrade – godina izgradnje i legalnosti objekta (kopija građevinske dozvole ili kopija upotrebne dozvole ili neki drugi validni dokument koji će poslužiti kao dokaz);

 

 1. Odluku o izboru ovlaštenog predstavnika zajednice etažnih vlasnika stambene zgrade;

 

 1. Broj računa Zajednice etažnih vlasnika stambene zgrade;

 

 1. Izvještaj o stanju duga stambene zgrade za komunalnu naknadu za period od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine

 

Sve potvrde, izjave ili neki drugi dokumenti kojim se potvrđuje da će određeno pravno lice zajedno sa zajednicom etažnih vlasnika učestovati sa minimalno 50% od ukupnih troškova na sanaciji fasada, krovopokrivača na zgradi moraju biti iz 2021. godine.

Vrijednost radova na sanaciji fasade/ krovopokrivačkih radova ne može biti manja od 10.000,00 KM.

Prijave za parcijalne popravke — sanacije fasada i krovopokrivača zajednice etažnih vlasnika neće biti prihvaćene.

Sanacije objekata, odnosno bilo kakve izmjene originalnog projekta zgrade nisu predmet ovog javnog poziva.

Ukoliko je u jednoj zgradi organizovano više zajednica etažnih vlasnika zajedničku prijavu moraju podnijeti sve zajednice.

Maksimalno učešće Opštine Teslić za jednu stambenu zgradu je 15.000,00 KM. Minimalna debljina termoizolacije za stambeni objekat za koji se daje ponuda je 8 cm, dok je boju fasade potrebno usaglasiti sa nadležnim opštinskim odjeljenjem za praćanje realizacije poslova.


Utvrđivanje rang — liste zgrade biće vršena po kriterijumima:

 1. Procenat sopstvenog učešća u stvarnim troškovima (minimalno 50%) -utvrđuje se na osnovu dostavljenog najvećeg procenta učešća zajednice etažnih vlasnika na ovom javnom pozivu, i to prema sljedećoj formuli:

gdje je:

B1— broj bodova,

PSU — procenat sopstvenog učešća,

PSU, maksimalno — najveći procenat sopstvenog učešća.

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriterijumu je 50.

 1. Izmirenost komunalne naknade utvrđuje se na osnovu najveće izmirenosti komunalne naklade, izražene u procentima (%), zajednica etažnih vlasnika koje su se prijavile na ovaj javni poziv, i to prema sledećoj formuli:

gdje je:

Bz — broj bodova,

KN — izmirenost komunalne naknade izražena u procentima (%),

KN, maksimalno-najveća izmirenost komunalne naknade izražena u procentima(%)

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriterijumu je 20.

 1. Godina izgradnje objekta – utvrđuje se na osnovu godine izgradnje najstarije zgrade koja se prijavila na ovaj javni poziv, i to prema sljedećoj formuli:

gdje je:

B2 — broj bodova,

GI — godina izgradnje objekta,

GI, maksimalno — godina izgradnje najstarije zgrade,

Maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriterijumu je 15.

 

4. Lokacija objekta (1. zona – 15 bodova, a sve ostale zone 5 bodova), u kojoj se zoni objekat nalazi može se provjeriti u odjeljenju za prostorno uređenje, u zgradi opštine Teslić.

U slučaju jednakog broja bodova prednost će imati zajednica etažnih vlasnika koja je prije predala prijavu.

Rok za dostavljanje prijava je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Prijava i kompletna navedena dokumentacija moraju biti čvrsto uvezane, a sve stranice numerisane i parafirane od strane lica ovlaštenog za zastupanje.

Prijave sa dokumentacijom, na ovaj način uvezane i označene, dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu: Opštinska uprava Teslić, Karađorđeva 18, 74 270 Teslić, sa naznakom „Prijava na Javni poziv zajednicama etažnih vlasnika zgrada za sufinansiranje radova na sanaciji fasada i krovopokrivačkih radova, broj 05-37-2/21, NE OTVARATI”

U prijavi obavezno navesti ime, prezime i broj telefona ovlašćenog lica za zastupanje zajednice etažnih vlasnika zgrade, kao i ovlašćene osobe za kontakt.

Prijava (Obrazac 1), model ugovora (Obrazac 2), kao i model po kojem treba uraditi predmjer i predračun radova (Obrazac Z), mogu se preuzeti u zgradi opštinske uprave Teslić, u kancelariji broj 28, na gore pomenutoj adresi,  svakim radnim danom ili na zvaničnoj internet stranici Opštine Teslić www.opstinateslic.com.

Prijave sa dokumentacijom ili molbe/zahtjevi koje su dostavljene na prethodnu navedenu adresu prije objavljivanja ili nakon isteka Javnog poziva zajednicama etažnih vlasnika zgrada za sufinansiranje radova na sanaciji fasada i krovopokrivačkih radova neće biti predmet razmatranja ovog poziva.

Sva dodatna pitanja i informacije, u vezi sa Javnim pozivom zajednicama etažnih vlasnika zgrada za sufinansiranje radova na sanaciji fasada/ krovopokrivačkih radova, mogu se dobiti na broj telefona: 053/411-507, radnim danom od 8 do 15 časova.

Komisija koju imenuje Načelnik opštine Teslić, utvrdiće rang listu Zajednice etažnih vlasnika, prema navedenim kriterijumima, prema kojoj će biti vršeno sufinansiranje radova na sanaciji fasada i krovopokrivačkih radova u okviru raspoloživih sredstava  za ovu namjenu.

Zajednice etažnih vlasnika moći će u roku od 7 dana od dana prijema obavještenja o utvrđenoj rang listi stambenih zgrada izjaviti pismenim putem prigovor Načelniku opštine Teslić.

Izvođenje radova započeće se u 2021. godini, nakon izbora izvođača, potpisivanja ugovora o sufinansiranju, a prema usvojenoj rang – listi.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Javni poziv ZEV

Obrazac 1 – Prijava

Obrazac 2 – Ugovor

Obrazac 3 – Predmjer i predračun radova

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti