JAVNI POZIV

Za učešće u CEFE Programu podrške preduzetništvu

CEFE program podrške preduzetništvu u opštini Teslić

Opština Teslić i Udruženje trenera CEFE u BiH, kroz projekat podržan od strane Ambasade Sjedinjenih Američkih Država u BiH, pozivaju osobe zainteresovane za preduzetnički angažman – pokretanje vlastitog poslovnog poduhvata, da se prijave za učešće u CEFE Programu podrške preduzetništvu koji se organizuje na teritoriji  opštine Teslić.

Kroz CEFE Program podrške preduzetništvu, polaznicima će biti osigurana obuka u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta, podrška u izradi biznis plana i tehnička podrška u registraciji i pokretanju biznisa. Za najbolje ocijenjene biznis planove osigurana je finansijska podrška pokretanju biznisa, te, u skladu sa mogućnostima i procijenjenim potrebama, dugoročna mentorska podrška kroz Mrežu podrške preduzetništvu.

Prijave po ovom Javnom pozivu moguće je predati do 21.02.2020 godine u Opštini Teslić, ulica Karađorđeva 18 (kancelarija 8) ili na email [email protected].

Uvodne informacije
Udruženje trenera CEFE u BiH
(CEFE BIH), od 2005. godine aktivno pruža podršku razvoju preduzetništva u BiH. Osnova rada je međunarodno priznata CEFE metodologija, nastala i razvijana u Njemačkoj. CEFE metodologija predstavlja sveobuhvatan skup vježbi i instrukcija osmišljenih da stimulišu pozitivne promjene u različitim razvojnim procesima putem metoda iskustvenog učenja. Na taj način, učesnicima se omogućava da razviju svoje preduzetničke vještine i da na zabavan način i u sigurnom okruženju prožive situacije koje ih čekaju u poslovnom svijetu, te da sagledaju sopstvene resurse i snage i prilagode vlastito ponašanje.

Radi unapređenja poticajnih politika na lokalnom nivou i koordinacije i stalnog unapređenja sistema podrške CEFE BiH je u 2019. godini inicirao uspostavu Mreže podrške preduzeništvu – neformalne koalicije institucija, organizacija i kompanija. Članice Mreže promovišu aktivan odnos u podršci preduzetnicima, saradnju na razvoju novih poticajnih politika i unapređenje javne percepcije preduzetništva. Jedan od ključnih praktičnih alata za realizaciju misije Mreže podrške preduzetništvu je CEFE Program podrške preduzetništvu.

CEFE Program podrške preduzetništvu na području opštine Teslić, realizuje se na osnovu Ugovora o saradnji Opštine Teslić i Udruženja trenera CEFE u BiH. Realizacija aktivnosti podržana je od strane Ambasade SAD u BiH i Opštine Teslić.

 

Opis programa podrške
Predmet poziva:
podnošenjem prijave na ovaj Javni poziv, zainteresovani kandidati se apliciraju za učešće u CEFE programu podrške preduzetništvu, koji se realizuje u partnerstvu Opštine Teslić i CEFE BiH. 

 1. Prihvatljivi poslovni poduhvati za učeščće u programu podrške: CEFE program podrške preduzetništvu otvoren je za aplikante i poslovne poduhvate koje kao rezultat podrazumijevaju formalno osnivanje privrednog subjekta, bez obzira na formu registracije. Neprihvatljivim se smatraju samo oni poslovni poduhvati koji imaju negativan uticaj na ljudsko zdravlje (npr. alkoholna pića, duhanski proizvodi, itd.) ili okoliš.
 2. Podnosioci/podnositeljice: Na ovaj poziv prijaviti se mogu fizička lica sa mjestom boravka na području opštine Teslić. Ciljne grupe koje imaju prednost pri apliciranju su mlade osobe (do 30 godina) i žene.Od polaznika se očekuje:
  • Poslovna ideja, čija razrada će biti predmetom rada u programu podrške,
  • Stručna sprema i potrebno tehničko iskustvo u struci koja je relevantna za pokretanje poslovnog poduhvata. Ovo se naročito odnosi na poduhvate čija registracija zahtijeva odgovarajuću formalnu stručnu spremu osnivača,
  • Spremnost za lični rast i razvoj u oblasti poslovnih i preduzetničkih vještina.
 3. Podnošenje prijave za učešće – prijave se zaprimaju u periodu 20.01.2020 – 21.02.2020 godine, ispunjavanjem odgovarajućeg Aplikacionog formulara uz prilaganje dodatnih dokumenata:
  • Dokaz o završenoj stručnoj spremi,
  • Kopija lične karte ,
  • CIPS prijava prebivališta,
  • Eventualna dodatna dokumenta po izboru aplikanta – dokazi o stečenim profesionalnim iskustvima u oblastima koje su relevantne za preduzetnički poduhvat (kopije dokumenata)

Aplikaciju je moguće predati lično, na adresi Opština Teslić, Karađorđeva 18, kancelarija broj 8 ili elektronski, na adresu [email protected]. Nepotpune prijave neće biti uzeti u obzir. Nakon isteka ovog Javnog poziva, zaprimljene prijave će biti ocijenjene od strane komisije sastavljene od predstavnika CEFE BiH, Opštine Teslić i nezavisnih eksperata. Najbolje ocijenjenih 25  kandidata će biti prihvaćeno u program. U slučaju odustanka pojedinih kandidata, naredni kandidati, prema dodijeljenoj ocjeni, će biti pozvani da učestvuju u programu.

 1. Dostupni tipovi podrške: Polaznici CEFE programa podrške preduzetništvu učešćem u programu dobijaju:
 1. Obuku u jačanju ličnih preduzetničkih kapaciteta,
 2. Mentorstvo u razvoju biznis plana za odabrani poduhvat,
 3. Podršku u prezentaciji poslovnog poduhvata stručnoj komisiji,
 4. Finansijsku podršku u pokretanju poslovnog poduhvata (samo za najbolje ocijenjene učesnike),

Komponente podrške prikazane na gornjoj listi će biti ponuđene preduzetnicima koji budu uspješno savladavali individualne cikluse programa. Podrška u svakom ciklusu uslovljena je uspješnim završetkom prethodnog ciklusa. U slučaju neispunjavanja preuzetih obaveza, organizatori zadržavaju pravo da isključe bilo kojeg učesnika iz programa podrške.

 

Elementi programa podrške
Podrška razvoju poslovnih poduhvata se sastoji od više faza. Kandidati (učesnici) koji uspješno kompletiraju zadatke postavljene u trenutnoj, dobijaju priliku da učestvuju u narednoj fazi podrške:

 • Faza 1: procjena kvaliteta poslovne ideje te ličnih kapaciteta i posvećenosti preduzetnika. Sastoji se od dvodnevnog događaja na kojem se procjenjuje kvaliteta i originalnost poslovne ideje te kompetencije i posvećenost preduzetnika njenoj realizaciji. Uspjeh u ovoj fazi podrazumijeva potvrđenu posvećenost preduzetnika realizaciji poduhvata te spremnost za učenje – prihvatanje novih znanja iz oblasti preduzetništva;
 • Faza 2: Validacija poslovne ideje. U ovoj fazi učestvuju preduzetnici koji su uspješno završili prvu fazu. U ovoj fazi, koja ukupno traje 2 mjeseca, organizuju se 2 dvodnevna događaja uz seriju zadataka za samostalni rad;
 • Faza 2.a: Izrada biznis plana poslovnog poduhvata. Faza se realizuje paralelno sa aktivnostima obuke opisanim u okviru faze 2 a podrazumijeva mentorstvo u izradi svih dijelova biznis plana, uključujući i finansijske projekcije;
 • Faza 3: Predstavljanje poslovnih modela pred stručnom komisijom za ocjenu poslovnih planova.
 • Faza 4: Finansijska podrška: Najboljim poslovnim poduhvatima biće ponuđena finansijska podrška u pokretanju biznisa. Očekivani iznos podrške je 5.000 KM a broj podržanih biznisa je 2.
 • Faza 5: U slučaju biznisa čiji kvalitet i potencijal ukazuje na značajniji komercijalni i potencijal za kreiranje radnih mjesta dostupna je dodatna stručna i mentorska podrška.

 

Formular za prijavu zainteresovana lica mogu preuzeti na web sajtu Opštine Teslić ili u prostorijama Opštine (ulica Karađorđeva 18, kancelarija broj 8).

Popunjen formular i prateće dokumente (dokaz o završenoj stručnoj spremi, kopija lične karte , CIPS, dokaz o stečenim iskustvima – kopije dokumenata) moguće je predati u pismenoj ili elektronskoj formi. Pismena prijava se predaje u prostorijama Opštine Teslić, ulica Karađorđeva 18, kancelarija broj 8, dok je elektronsku prijavu moguće poslati na email [email protected]. Za bilo koji od dva ponuđena načina predaje prijave, bitno je osigurati da je Prijavni formular popunjen u potpunosti, odnosno da nema nedostajućih informacija.

 

Formular za prijavu Teslic LAT

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti