Broj: 02-66-6/18

Datum: 13.07.2018. godine

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 4/17) i člana 6, 10, 11 i 12. Pravilnika o uslovima i kriterijima za sufinansiranje programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 2/14), Načelnik opštine Teslić raspisuje

J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje projekata sportskih organizacija

iz Budžeta opštine Teslić

 

I

            Raspisuje se javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Teslić sportskim organizacijama sa sjedištem na području opštine Teslić. Visina sredstava koja se raspodjeljuju javnim pozivom iz Budžeta opštine Teslić iznose 85.000,00 KM.

II

            Sportske organizacije koje kandiduju svoj program/projekat za dodjelu finanijskih sredstava moraju ispunjavati opšte uslove iz Zakona o sportu Republike Srpske kao i posebne uslove u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za sufinansiranje programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić.

III

            Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na propisanom obrascu Odjeljenju za društvene djelatnosti putem šalter sale Opštinske uprave, odnosno preporučene pošte u zatvorenoj koverti na adresu Opština Teslić, ul. Karađorđeva 18, sa naznakom za javni poziv.

IV

            Javni poziv ostaje otvoren 21 dan od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Opštinske uprave, JU Sportski centar ”Radolinka” i na web-stranici Opštine Teslić www.opstinateslic.com.

V

            Projekat za sufinansiranje sportskih organizacija iz budžeta opštine Teslić mora sadržavati:

– rješenje o upisu u sudski registar udruženja na području Republike Srpske,

– identifikacioni broj iz registra poslovnih subjekata,

– osnovni podaci o sportskoj organizaciji i prethodno realizovanim projektima,

– projekat kojim sportska organizacija konkuriše za dodjelu sredstava,

– dokaz da je sportska organizacija obezbijedila dio sredstava iz drugih izvora za projekat, ako traži sufinansiranje,

– izjava ovlašćenog lica da sportska organizacija nije dobila sredstva od drugog donatora za projekt, ili dio projekta kojim aplicira na javni poziv.

Svi dokumenti moraju biti ovjereni od strane ovlašćene osobe za predstavljanje sportske organizacije.

 

VI

            Obrazac projektnog prijedloga za sufinansiranje može se preuzeti u Opštinskoj upravi – Odjeljenje za društvene djelatnosti kancelarija, broj 15 (zgrada ”Geofona”) ili na adresi zvanične internet stranice Opštine Teslić www.opstinateslic.com. Sve informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika za sport putem telefona 053/430-418 ili e-mailom na adresu [email protected].

VII

                Prijave pristigle na ovaj javni poziv u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijima za sufinansiranje programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić i Odlukom o rangiranju sportskih organizacija opštine Teslić razmatraće i vrednovati Komisija imenovana od strane načelnika opštine Teslić.

Preliminarni rezultati javnog poziva objavljuju se na web-stranici Opštine Teslić u roku 15 dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

OBRAZAC ZA KANDIDOVANJE PROJEKTA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti