Broj: 02-014-260/22

Datum: 13.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. i 88. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 4/17) i Odluke o usvajanju budžeta opštine Teslić za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić, broj: 22/21) , Načelnik opštine Teslić, raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za sufinansiranje projekata  privatnih predškolskih ustanova na području opštine Teslić

 

1.Predmet i cilj javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projekata privatnih predškolskih ustanova čije je sjedište na teritoriji opštine Teslić, a sve u cilju stvaranja ljepšeg i kvalitetnijeg ambijenta za boravak djece koja pohađaju privatne predškolske ustanove.

Projekti će se sufinansirati sa budžetske stavke 414100- Subvencije nefinansijskim subjektima- privatni vrtići i to u visini od 20.000,00 KM (slovima: dvadesethiljada konvertibilnih maraka).

 

2.Prioritetna oblast finansiranja

Namjenska budžetska sredstva će se dodijeliti isključivo za sufinansiranje projekata koji se odnose na ulaganja u nabavku  opreme, uređenje, rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju prostora.

 

Pod opremom se podrazumjeva nabavka sredstava za rad koja će koristiti djeca (namještaj, igračke, posteljina i slično).

Pod rekonstrukcijom i adaptacijom prostora se podrazumjeva rekonstrukcija unutar vrtića ali i rekonstrukcija dvorišta.

 

3.Uslovi za učešće

Pravo učešća na raspisani javni poziv imaju privatne predškolske ustanove koje zadovoljavaju sljedeće uslove:

-da su osnovani i registrovani u RS i BiH,

-da su vođeni od strane državljana RS i BiH,

-da svoje aktivnosti realizuju u prostorijama i dvorištu vrtića,

-da su projekti namijenjeni djeci koja pohađaju privatnu predškolsku ustanovu ,

-da se projekti odnose na oblasti navedene u tački I ovog javnog poziva.

 

Aplikant može kandidovati samo jedan projektni prijedlog, a maksimalan novčani iznos koji se može odobriti je 5.000,00 KM (slovima: pet hiljada konvertibilnih maraka)

Kandidovani projekat se mora realizovati najkasnije u roku od 3 mjeseca od dana potpisivanja ugovora i doznačavanja sredstava.

 

5.Prijavna dokumentacija

Prijava po ovom javnom pozivu treba sadžavati sljedeće dokumente:

Prilog 1-Projektni prijedlog

Prilog 2- Pregled budžeta

Prilog 3- Finansijska identifikaciona forma

Prilog 4- Obrazac finalnog narativnog i finansijskog izvještaja

 

Obrasci navedenih dokumenata popunjavaju se isključivo elektronski i mogu se preuzeti  sa zvanične web–stranice opštine (www.opstinateslic.com).

Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv dužni su uz popunjene obrasce dostaviti dodatnu dokumentaciju i to:

 

-izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji,

– dokaz  o nepostojanju dugovanja prema opštini Teslić  (analitičku karticu obaveza izdaje Odjeljenje za finansije, kancelarija broj: 14);

-poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda ( iz Poreske uprave Republike Srpske, datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev;

 

6.Razmatranje prijava

Ocjenjivanje (bodovanje) prispjelih projekata i sačinjavanje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje odabranih projekata vršiće Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata imenovana od strane Načelnika opštine Teslić.

Prilikom bodovanja, razmatraće se redom: učešće vlastitih sredstava, broj djece u vrtiću, dugoročnost realizovanog projekta i kreativnost samog projekta.

Komisija će prijedlog Odluke dostaviti Načelniku opštine najkasnije mjesec dana od dana zatvaranja javnog poziva.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Načelnik opštine, nakon čega će se sa odabranim aplikantima zaključiti pojedinačni ugovori, kojim će se bliže definisati prava i obaveze davaoca i korisnika granta.

7.Obaveze učesnika

Aplikanti su obavezni dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim javnim pozivom. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke, njegova prijava se neće uzimati u razmatranje.

Aplikanti kojima se dodijele sredstva dužni su nakon realizacije projekta dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj (Prilog 4). Ukoliko aplikant ne dostavi izvještaj sa pratećim dokazima o namjenskom utrošku sredstava, obavezan je vratiti dodijeljena sredstva.

 

8.Podnošenje prijava

Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA- PRIVATNE PREDŠKOLSKE USTANOVE – NE OTVARATI,  neposredno u Šalter sali Opštinske uprave Teslić ili šalje poštom na adresu: Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić.

Rok za podnošenje prijava je 10 dan od dana objavljivanja na zvaničoj web–stranici opštine (www.opstinateslic.com), odnosno najkasnije do 03.06.2022. godine.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, nepotpisane prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom, te prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom, neće se razmatrati.

Pozivna dokumentacija se ne vraća.

 

9.Dodatne informacije

Sve dodatne informacije u vezi raspisanog javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona: 053/411-503 (Deana Vuković) ili putem e-maila: [email protected]

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Prilog 1 – Projektni prijedlog

Prilog 2 – Pregled budžeta

Prilog 3 – Finansijko identifikaciona forma

Prilog 4 – Obrazac finalanog narativnog i finansijskog izvještaja

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti