Broj: 02-014-300/21

Datum: 31.05.2021. godine

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 4/17) i članova 3., 4., i 5. Pravilnika o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić, od interesa za opštinu Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 7/21), Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje programa projekata sportskih organizacija

iz Budžeta opštine Teslić za 2021. godinu

 

I

            Raspisuje se javni poziv za raspodjelu sredstava iz Budžeta opštine Teslić sportskim organizacijama sa sjedištem na području opštine Teslić. Visina sredstava koja se raspodjeljuju javnim pozivom iz Budžeta opštine Teslić iznose     320.000,00 KM.

II

            Sportske organizacije koje kandiduju svoj program/projekat za dodjelu finanijskih sredstava moraju ispunjavati opšte uslove iz Zakona o sportu Republike Srpske kao i posebne uslove u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić, od interesa za opštinu Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 7/21)

III

            Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se na propisanom obrascu Odjeljenju za društvene djelatnosti putem šalter sale Opštinske uprave, odnosno preporučene pošte u zatvorenoj koverti na adresu Opština Teslić, ul. Karađorđeva 18, sa naznakom  „ Javni poziv za sufinansiranje programa projekata sportskih organizacija“.

 

IV

Sportske organizacije sa područja opštine Teslić koje se prijave na Javni poziv za sufinansiranje svojih programa dužne su da prilože sljedeću dokumentaciju:

1) Obrazac za kandidovanje projekta (popunjen u elektronskoj formi)

2) Obrazac A (popunjen u elektronskoj formi) dvoranski/ekipni sportovi,

3) Obrazac B (popunjen u elektronskoj formi) pojedinačni sportovi,

4) Izvod iz sudskog registra (ne stariji od 6 mjeseci),

5) Bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu (kopija),

6) Potvrdu da je sportska organizacija član matičnog saveza Republike Srpske ili BiH,

7) Potvrda, zvanični bilten ili veb izvod Saveza o ostvarenim rezultatima i prethodnoj takmičarskoj sezoni,

8) Izjava podnosioca prijave potpisana od strane ovlaštenog lica i ovjerena pečatom sportske organizacije kojom se potvrđuje da dodjeljena sredstva iz ovog granta neće se koristiti za finansiranje i plaćanje sportista.

Svi dokumenti moraju biti ovjereni od strane ovlaštene osobe za predstavljanje sportske organizacije.

 

V

            Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti u Opštinskoj upravi – Odjeljenje za društvene djelatnosti kancelarija, broj 15 (zgrada ”Geofona”) ili na adresi zvanične internet stranice Opštine Teslić www.opstinateslic.com. Sve informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti kod samostalnog stručnog saradnika za sport putem telefona 053/430-418 ili e-mailom na adresu [email protected].

VI

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli, Opštinske uprave, JU Sportski centar ”Radolinka” i na web-stranici Opštine Teslić www.opstinateslic.com.

VII

                Prijave pristigle na ovaj javni poziv u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima, uslovima i načinu sufinansiranja programa sportskih organizacija iz sredstava Budžeta opštine Teslić, od interesa za opštinu Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj: 7/21) razmatraće i vrednovati Komisija imenovana od strane načelnika opštine Teslić a na prijedlog Odjeljenja za društvene djelatnosti.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

IZJAVA

OBRAZAC A – dvoranski-ekipni sportovi

OBRAZAC B – pojedinačni sportovi

OBRAZAC ZA KANDIDOVANJE PROJEKATA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti