Razvojna agencija Republike Srpske (Agencija), u skladu sa Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća Republike Srpske 2021 – 2027. godine i Programom rada sa finansijskim planom Razvojne agencije Republike Srpske za 2022. godinu, a u okviru projekta „Jačanje i proširenje mentoring usluge za mala i srednja preduzeća u zemljama Zapadnog Balkana“, raspisuje

Javni poziv

za provođenje standardizovane usluge mentoringa za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike u Republici Srpskoj

Usluga mentoringa namijenjena je mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima koji se bave proizvodnjom ili pružanjem usluga s ciljem podrške nesmetanom razvoju i smanjenju broja neuspješnih preduzeća, kroz pružanje sveobuhvatne i blagovremene podrške korisnicima. Standardizovani set usluga (SSU), realizuju sertifikovani mentori koje su prethodno kandidovale lokalne razvojne agencije (LRA) ili jedinice lokalnih samouprava (JLS).

Pružaoci uslugamentori svojim znanjem, savjetima i poslovnim prijedlozima kroz  analizu poslovanja, razvojni plan i standardizovane alate unapređenja, ukazuju vlasniku i menadžmentu, na šta treba i kako da se fokusira u tekućem poslovanju, a u skladu sa raspoloživim ljudskim i drugim resursima.

Mentoring usluga, na taj način doprinosi unapređenju kako efikasnosti korišćenja resursa, smanjenja troškova poslovanja, bolje organizacije, tako i efektivnosti, odnosno  fokusiranosti na one poslovne ciljeve i projekte koji obezbjeđuju bolje i sigurnije prihode.

Proces mentoringa odvija se prema metodologiji Agencije razvijenoj u saradnji sa Japanskom agencijom za međunarodnu saradnju (JICA). Metodologija određuje korake koje stručno lice – mentor provodi u direktnom kontaktu i radu sa odgovornim licem preduzeća (ili drugim licima koje ovlasti odgovorno lice u preduzeću), određeni broj sati (najviše do 50 sati po korisniku) i to u prostorijama korisnika (ne manje od 75% od ukupnog broja predviđenih sati).

U procesu mentoringa proučava se aktuelno poslovanje, razlozi trenutnih problema ili smetnje za dalji razvoj, najvažniji potencijali za rast, te na osnovu konstatovanog stanja mentor i korisnik usluge pripremaju akcioni plan koji su mentori, nakon provedene analize, dužni da dostave Agenciji na odobrenje nakon čega će početi sa njegovom realizacijom. Nakon usvojenog akcionog plana, preduzeća zajedno sa mentorima uvode standardizovane alate unapređenja i druge aktivnosti koje će poboljšati poslovanje.

Mentoring čini skup sljedećih usluga:

  • Provođenje zajedničke pripreme i savjetovanje za analizu trenutne situacije u preduzeću i savjetovanje za dalje samostalno identifikovanje problema i definisanje prioriteta prema raspoloživosti resursa;
  • Provođenje pripreme i savjetovanje za izradu efikasnog akcionog plana i strategija  unapređenja poslovanja sa fokusom na efikasnost i produktivnost;
  • Stručno savjetovanje u oblasti marketinga i prodaje, analize tržišta, upravljanja ljudskim resursima i slično;
  • Stručno savjetovanje za uvođenje standardizovanih alata unapređenja, kao što su japanski alati 5S, gemba, princip prepoznavanja ključnih 8 gubitaka, kaizen kartice i kaizen sastanci unapređenja, kreiranje korporativne kulture unapređenja;
  • Pomoć za pripremanje aplikacija za programe podrške za MSP koje uključuje stručno savjetovanje za pristupanje fondovima, dostupnim izvorima finasiranja (domaćim i stranim), novim tehnologijama i drugo, kako bi se podstakao razvoj i unapređenje poslovanja;
  • Pomoć u pronalaženju poslovnih partnera, izlaska na strano tržište i drugih potrebnih informacija za poslovno povezivanje.

Usluga se odnosi na besplatan mentoring za mikro, mala i srednja preduzeća i preduzetnike koji se nalaze u kritičnom trenutku za njihov dalji razvoj ili opstanak na tržištu.

 

KOMPLETAN JAVNI POZIV JE NA OVOM LINKU

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti