Broj: 02-014-380/20

Datum: 29.06.2020. godine

 

Na osnovu člana 3. i 4. Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 10/13 i 14/19), člana 6. Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2020. godinu (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 1/20) i člana 67. Statuta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 4/17), Načelnik opštine Teslić raspisuje

 

JAVNI POZIV

ZA PRIVREMENU RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ ZA 2020. GODINU

 

I

 

Sredstva planirana budžetom opštine Teslić, po ovom javnom pozivu, dodjeljuju se  organizacijama civilnog društva /udruženjima i fondacijama/ u skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 10/13 i 14/19) za realizaciju projekata iz sljedećih oblasti:

 • aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora,
 • podsticanja i razvoja privrednih djelatnosti (turizam, zanatstvo, stari i rijetki zanati, zadrugarstvo i dr.),
 • razvoj lokalne zajednice,
 • ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana,
 • afirmisanja ljudskih i manjinskih prava,
 • programa za obrazovanje,
 • programa za omladinu,
 • programa za stara lica,
 • afirmisanja demokratizacije lokalne sredine,
 • razvoja civilnog društva,
 • socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.),
 • kulturne baštine, njegovanja istorijskih tekovina,
 • volonterstva,
 • zaštite boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida,
 • zaštite i pomoći licima liječenih od bolesti zavisnosti,
 • aktivnosti penzionerskih organizacija,
 • neformalnog obrazovanja,
 • afirmisanja ženskih prava,
 • za razvoj javnog informisanja,
 • drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Teslić i afirmaciji građanskog aktivizma.

II

 

Pravo učešća imaju organizacije/OCD koji zadovoljavaju sljedeće opšte uslove:

 • da su osnovani i registrovani u RS i BiH,
 • da su vođeni od strane državljana RS i BiH,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Teslić,
 • da su projekti namijenjeni građanima opštine Teslić,
 • da se projekti odnose na oblasti navedene u tački I ovog javnog poziva,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

 

Pravo učešća nemaju one organizacije (OCD) koje imaju status od posebnog interesa za opštinu Teslić (Opštinska organizacija Crvenog krsta, Opštinska boračka organizacija, SPKD ”Prosvjeta” i BZK ”Preporod”), kao i sportska udruženja kojima će se sredstva dodjeljivati po posebnim kriterijumima.

 

III

 

Projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Teslić.

Projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2020. godine.

Projekat kojim je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% od ukupnih troškova projekta neće se finansirati.

Po jednom projektnom prijedlogu maksimalano se može dodijeliti 5.000,00 KM (pet hiljada konvertibilnih maraka), s tim da ukupan iznos dodijeljenih sredstava po jednoj organizaciji (OCD) ne može biti veći od 10.000 KM (deset hiljada konvertibilnih maraka).

 

IV

 

Prijave na javni poziv podnose se na posebnom obrascu koji čini sastavni dio pozivne dokumentacije.

Pozivna dokumentacija sadrži:

 • obrazac prijave na konkurs,
 • obrazac budžeta,
 • biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika,
 • fotokopiju rješenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar,
 • fotokopiju osnivačkog akta (statuta).

 

Pozivna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7:00 do 15:00 časova, u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije Opštinske uprave Teslić, Karađorđeva br. 18, u kancelariji br. 8A ili preuzeti sa zvanične web–stranice opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

 

V

 

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROJEKATA OCD, na adresu Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, poštom ili predajom u Šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Nepotpuni konkursni materijali neće se ocjenjivati/bodovati.

Pozivna dokumentacija se ne vraća.

 

VI

 

Ocjenjivanje/bodovanje prispjelih projekata i sačinjavanje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za finansiranje odabranih projekata vršiće Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata imenovana od strane Skupštine opštine Teslić.

Komisija će prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava dostaviti Skupštini opštine najkasnije mjesec dana od dana okončanja javnog poziva.

Konačnu Odluku o raspodjeli sredstava donosi Skupština opštine na prvoj narednoj sjednici, a nakon objavljivanja u ”Službenom glasniku opštine Teslić” sa odabranim aplikantima zaključiće se ugovori o finansiranju projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija za 2020. godinu.

Konačna Odluka o raspodjeli sredstava, s tabelarnim prikazom svih organizacija civilnog društva, biće objavljena na zvaničnoj web-stranici opštine Teslić i biće dostavljena svim učesnicima u projektu pojedinačno.

 

VII

 

Javni poziv će se objaviti u sredstvima javnog informisanja, oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić i na zvaničnoj web-stranici opštine Teslić.

Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odsjeku za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije (kontakt osoba Aleksandar Mrkonjić), na telefon: 053/411-552 ili putem elektronske pošte ([email protected]).

 

VIII

 

Rok za podnošenje prijava po javnom pozivu je 21 dan od dana objavljivanja u sredstvima informisanja.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail i nepotpisane prijave, neće se razmatrati.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

1. Oбразац пријаве doc

2. Образац буџета

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti