Broj: 02 – 014 – 482/19

Teslić, 19.07.2019. godine

Na osnovu člana 3. i 4. Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 10/13), Odluke o izvršenju budžeta opštine Teslić za 2019. godinu (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 7/19) i člana 67. Statuta opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 4/17), Načelnik opštine Teslić raspisuje:

JAVNI POZIV

ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ ZA 2019. GODINU

Sredstva planirana budžetom opštine Teslić, po ovom pozivu, dodjeljuju se organizacijama civilnog društva (nevladinim organizacijama) sa teritorije opštine Teslić u skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (”Službeni glasnik opštine Teslić”, br. 10/13) za realizaciju programa/projekata iz sljedećih oblasti:

 1. aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora,
 2. podsticanja i razvoja privrednih djelatnosti (turizam, zanatstvo, stari i rijetki zanati, zadrugarstvo i dr.),
 3. razvoj lokalne zajednice,
 4. ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana,
 5. afirmisanja ljudskih i manjinskih prava,
 6. programa za obrazovanje,
 7. programa za omladinu,
 8. programa za stara lica,
 9. afirmisanja demokratizacije lokalne sredine,
 10. razvoja civilnog društva,
 11. socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.),
 12. kulturne baštine, njegovanja istorijskih tekovina,
 13. volonterstva,
 14. zaštite boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida,
 15. zaštite i pomoći licima liječenih od bolesti zavisnosti,
 16. aktivnosti penzionerskih organizacija,
 17. neformalnog obrazovanja,
 18. afirmisanja ženskih prava,
 19. za razvoj javnog informisanja,
 20. drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Teslić i afirmaciji građanskog aktivizma.

Pravo učešća po pozivu, imaju OCD koje su registrovane na teritoriji opštine Teslić, odnosno imaju sjedište na području opštine Teslić.

Pravo učešća nemaju one OCD koje imaju status od posebnog interesa za opštinu Teslić („Opštinska organizacija Crvenog krsta”, „Opštinska boračka organizacija Teslić”, SPKD „Prosvjeta” Teslić i KD „Preporod” Teslić) kao i sportska udruženja kojima će se sredstva dodjeljivati po posebnim kriterijumima.

Program/projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Teslić.        Program/projekat mora biti završen do isteka budžetske godine, odnosno do 31.12.2019. godine.

OCD je dužna da obezbedi sredstva u visini od 10% vrijednosti programa/projekta iz drugih izvora za realizaciju programa/projekta.

Prijave na poziv, podnose se na posebnom obrascu, koji čini sastavni dio pozivne dokumentacije. Pozivna dokumentacija se može preuzeti svakog radnog dana u terminu od 7:00 do 15:00 časova, u Odsjeku za razvoj i investicije opštine Teslić, Karađorđeva br. 6, u kancelariji br. 8A, odnosno preuzeti sa zvanične web – stranice opštine Teslić (www.opstinateslic.com)

Pozivna dokumentacija sadrži:

 1. obrazac prijave,
 2. obrazac budžeta,
 3. biografiju koordinatora projekta i ključnih saradnika,
 4. fotokopiju rješenja o upisu organizacije (udruženja) u Registar,
 5. fotokopiju osnivačkog akta (statuta).

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA OCD, na adresu Karađorđeva br. 6, 74270 Teslić, poštom ili predajom u Šalter sali opštine Teslić. Dodatne informacije u vezi javnog poziva mogu se dobiti u Odsjeku za razvoj i investicije, kontakt osoba Aleksandar Mrkonjić, na telefon: 411-552 ili putem elektronske pošte [email protected]. Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja u dnevnom listu „EuroBlic“.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpunom dokumentacijom, podnesene na ne odgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni konkursni materijali se neće ocjenjivati/bodovati.

Pozivna dokumentacija se ne vraća.

Odabir i prijedlog finansiranja programa/projekata vršiće Komisija imenovana od strane načelnika Opštine.

Kriterijumi za ocjenjivanje predloga programa/projekata će biti usvojeni Odlukom Komisije koja bude imenovana od strane načelnika Opštine i isti će biti javno objavljeni.

Nakon donošenja odluke o izboru programa/projekata koji će biti finansirani tokom 2019. godine, sa podnosiocima istih će se zaključiti Ugovori o finansiranju programa/projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija za 2019. godinu.

Odluka o izboru programa/projekata OCD koji se finansiraju iz budžeta opštine Teslić za 2019. godinu biće donesena u roku od 15 dana od dana zaključenja poziva.

Odluka o izboru programa/projekata OCD koji se finansiraju iz budžeta opštine Teslić biće objavljena na zvaničnoj web – stranici opštine Teslić.

Javni poziv će se objaviti u dnevnom listu „EuroBlic“, oglasnoj tabli opštine Teslić, u sredstvima javnog informisanja i na zvaničnoj web – stranici opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

1. Obrazac prijave

2. Obrazac budžeta

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti