Broj: 02-66-8/21

Datum: 04.08.2021. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/21), načelnik opštine Teslić raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za dodjelu stipendija perspektivnim sportistima opštine Teslić, koje se finasiraju iz budžeta opštine Teslić za 2021. godinu.  Načelnik opštine će u skladu sa Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za stipendiranje perspektivnih sportista opštine Teslić (”Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/21) utvrditi broj i visinu stipendije u skladu sa planiranim sredstvima u budžetu za ovu namjenu i brojem prijavljenih kandidata za dodjelu stipendije.

 

  1. NAMJENA SREDSTAVA

Načelnik opštine dodjeljuje stipendiju perspektivnim sportistima sa područja opštine Teslić za sportsko usavršavanje.

 

  1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na konkursu imaju sportisti koji ispunjavaju sljedeće uslove:

a) da je državljanin Republike Srpske,

b) da ima do 18 godina u tekućoj godini za koju se raspisuje konkurs,

v) da u godini ostvarivanja rezultata sportista ima prebivalište na teritoriji opštine Teslić minimum godinu dana,

g) da je član sportske organizacije – kluba koji je udružen u sportski savez Republike Srpske ili BiH,

d) da se u tekućoj godini aktivno bavi sportskim aktivnostima, te da je u prethodnim godinama ostvario značajne rezultate na međunarodnim zvaničnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini,

đ) da aktivno i savjesno ispunjava obaveze prema klubu, reprezentaciji Republike Srpske i drugim reprezentativnim selekcijama po izboru sportskog saveza Republike Srpske,

e) da redovno pohađa školu ili fakultet i da se zalaže na svom stručnom obrazovanju.

ž) da je njegovo ponašanje na sportskim terenima i izvan njih u skladu sa sportskim duhom i fer plejom i da izvan sportskih terena ne ugrožava ugled kluba, sportskog saveza i opštne Teslić.

(2) Na sportiste invalide ne primjenjuju se t. b) i e) ovog člana.

(3) Na potencijalne olimpijske kandidate kojima će se dodijeliti stipendije ne primjenjuje se tačka b) ovog člana.

 

  1. KRITERIJUMI JAVNOG POZIVA

Pri izboru stipendiste primjenjivaće se sljedeći kriterijumi:

a) ostvareni kontinuirani sportski rezultati u prethodnim godinama na međunarodnim takmičenjima, balkanskim, evropskim i svjetskim prvenstvima, takmičenjima u Republici Srpskoj i BiH u svojoj kategoriji,

b) razvijenost sportske grane u Republici Srpskoj kojoj sportista pripada,

v) uticaj ostvarenih sportskih rezultata na razvoj sportske grane i omasovljavanje sporta u Republici Srpskoj,

g) postignuti uspjeh u redovnom školovanju.

d) vrednovanje rezultata vršiće se na osnovu zvanične potvrde o ostvarenom rezultatu koji izdaje zvanični sportski savez kod kojeg je kandidat registrovan za takmičenje.

 

  1. POTREBNA DOKUMENTACIJA

(1) Dokumentacija koja je neophodna da bi se prijava za dodjelu stipendije uzela u razmatranje:

a) Prijava – (obrazac prijave možete preuzeti na na www.opstinateslic.com);

b) Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija);

v) Obavještenje o prebivalištu (CIPS)

g) Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija);

d) Potvrdu da je član sportske organizacije – kluba;

đ) Potvrda matičnog sportskog saveza Republike Srpske o postignutim sportskim rezultatima podnosioca prijave u predhodnoj godini;

e) Dokaz o redovnom školovanju (ovjerena kopija svjedočanstva završenih razreda ili potvrda škole sa obaveznim naznačenim uspjehom učenika);

ž) Kopija tekućeg računa otvorenog u banci sa sjedištem u Republici Srpskoj (ukoliko se dostavi kopija tekućeg računa roditelja/staratelja sportiste, neophodno je da se u prilogu dostavi i kopija lične karte staratelja).

 

  1. OSTALE INFORMACIJE

Ovaj konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Teslić i veb stranici opštine Teslić.

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom predati lično u opštinsku upravu ili poštom na adresu Opština Teslić, Karađorđeva br. 6, 74270 Teslić, sa naznakom ”PRIJAVA NA KONKURS ZA SPORTSKE STIPENDIJE”.

 

Podnosioci prijave na konkurs su dužni dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim konkursom. Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke njegova prijava se neće uzeti u razmatranje.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje. Odobrena sredstva će biti isplaćena u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu opštine Teslić.

 

Načelniik opštine zadržava pravo da izmjeni odobrena sredstva stipendija u pogledu visine iznosa u slučaju rebalansa Budžeta opštine Teslić u tekućoj 2021. godini, kao i u slučaju nepotpunog izvršenja operativnog finansijskog plana za 2021. godinu.

 

Konkurs se objavljuje na oglasnoj tabli opštine Teslić, kao i na internet stranici opštine Teslić  (www.opstinateslic.com).

 

Sve dodatne informacije po ovom konkursu, možete dobiti u Odjeljenju za društvene djelatnosti (zgrada Geofona) i na broj telefona 053/431-431.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

P R I J A V A za stipendije sportista (preuzmi)

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti