JAVNI POZIV

za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”

Međunarodna organizacija rada (ILO) je u februaru 2016. godine započela provedbu novog trogodišnjeg projekta koji finansira EU “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, čiji je cilj poticanje održivog,  partnerski orijentiranog aktivnog tržišta rada na lokalnom nivou.  Projekat ”Partnerstvom do novih radnih mjesta” zajednički implementiraju Udruženje građana ”Nešto Više” kao vodeći partner, Opštinska uprava Teslić; JU Srednja škola ”Nikola Tesla” Teslić; Udruženje šumarstva i prerade drveta ”INTERFOB” Banja Luka i Zavod za zapošljavanje Republike Srpske.

U skladu s tim, implementatori Projekta upućuju Javni poziv privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima iz oblasti metalne i drvne industrije i fizičkim licima – poljoprivrednicima koja su uspješno prošla obuku iz oblasti osnivanja komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i specifičnih oblasti poljoprivredne proizvodnje organizovanu u okviru Projekta, sa područja opštine Teslić  za podnošenje prijave za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje iz fonda Projekta „Partnerstvom do novih radnih mjesta“.

Cilj Javnog poziva

 

Dodjela ovih podsticajnih sredstava ima za cilj da podstakne kreiranje novih radnih mjesta kroz zapošljavanje i samozapošljavanje u metalnoj i drvnoj industriji, te samozapošljavanje u oblasti poljoprivrede (osnivanje komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva KPPG).

 

Uslovi za prijavu na Javni poziv

 

Pravo na podsticajna sredstva imaju:

 • Privredna društva i samostalni preduzetnici iz oblasti metalne i drvne industrije, pri čemu prednost ostvaruju privrednici:
 • koji su učestvovali u sprovođenju praktičnih obuka u okviru Projekta,
 • koji zapošljavaju lica koja su uspješno prošla obuke u okviru Projekta,
 • Partneri na Projektu i privredni subjekti koji su pristupili Lokalnom partnerstvu za zapošljavanje (LPZ) opštine Teslić.

 

 • Fizička lica – poljoprivrednici koja su uspješno prošla obuku iz oblasti osnivanja komercijalnih poljoprivrednih gazdinstava i specifičnih oblasti poljoprivredne proizvodnje organizovanu u okviru Projekta, a žele da osnivanjem KPPG- a rješe svoj radni status (samozapošljavanje).

Subjekti iz stava 1. svoju djelatnost moraju obavljati na području opštine Teslić,  a lica koja namjeravaju zaposliti po osnovu dobijenih podsticajnih sredstava moraju biti evidentirana kao nezaposlena lica  na Zavodu za zapošljavanje RS Biro Teslić (Biro Teslić) u vrijeme objave javnog poziva.

Subjekti iz stava 2. moraju imati prebivalište na području opštine Teslić i biti prijavljeni na evidenciji nezaposlenih Biro Teslić u vrijeme objave javnog poziva.

Pravo na podsticaj  ne mogu ostvariti  subjekti koji su koristili sredstva po nekom drugom programu zapošljavanja ili samozapošljavanja, a nisu ispoštovali ugovorne obaveze kao ni ona lica koja su u posljednjih 12 mjeseci prije objave javnog poziva obavljala istu ili sličnu djelatnost i istu su odjavili.

 

Prednost kod dodjele sredstava imaju fizička lica koja nisu ostvarila bilo koji drugi vid podsticaja usmjeren na razvoj poljoprivredne djelatnosti od domaćih ili stranih donatorskih projekata sufinansiranim  iz budžeta Opštine u prethodnih 12 mjeseci.

Iznos podsticajnih sredstava, obaveze korisnika i rokovi doznačavanja sredstava

Ukupna sredstva Fonda raspoređuju se u procentu od 50% za privredna društva i samostalne preduzetnike i 50% za fizička lica – poljoprivrednike.

Iznos pojedinačnog podsticaja iznosi 3.000,00 KM (trihiljade i 00/100) po jednom novootovrenom radnom mjestu, odnosno po jednom novozaposlenom radniku a za fizička lica – poljoprivrednike za samozapošljavanje kroz osnivanje KPPG.

U slučaju manjeg broja zahtjeva iskazanih za dodjelu podsticaja u određenoj kategoriji izvršiće se preraspodjela sredstava u drugačijem omjeru u skladu sa dostavljenim zahtjevima.

Podsticaj za zapošljavanje i samozapošljavanje privrednim društvima i samostalnim preduzetnicima dodjeljuje se pod uslovom da sa novozaposlenim radnikom zaključe ugovor o radu u trajanju od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci.

Podsticaj za samozapošljavanje fizičkih lica – poljoprivrednika dodjeljuje se fizičkim licima koja osnuju KPPG, izvrše prijavu u Poreskoj upravi RS i najmanje 12 (dvanaest) mjeseci redovno uplaćuju zakonom definisane obaveze po osnovu penzionog i zdravstvenog osiguranja.

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje  će se vršiti na sljedeći način:

– 30% od ukupno odobrenog iznosa sredstava biće isplaćeno u roku od 7 dana po dostavi dokaza o prijemu radnika u radni odnos, odnosno po dostavi dokaza o registraciji KPPG i potvrde o registraciji nosioca KPPG kao obveznika poreza i doprinosa kod PURS;

– 40% od ukupno odobrenog iznosa  sredstava biće isplaćeno u roku od 7 dana nakon izvršene kontrole poštovanja ugovornih obaveza i sačinjavanja zapisnika o istoj, a koja će se sprovesti nakon 3 (tri) mjeseca od potpisivanja ugovora.

– 30% od ukupno odobrenog iznosa  sredstava biće isplaćeno u roku od 7 dana nakon izvršene kontrole poštovanja ugovornih obaveza i sačinjavanja zapisnika o istoj, a koja će se sprovesti nakon 6 (šest) mjeseci od potpisivanja ugovora.

 

Način prijave

Zahtjevi za dodjelu podsticaja za zapošljavanje novih radnika ili za  samozapošljavanje, podnose se na za to propisanom obrascu koji je obavezan, a biće dostupan na web stranici Opštine kao i na info pultu Opštine.

1) Privredna društva i samostalni preduzetnici za zapošljavanje novih radnika, uz propisani obrazac zahtjeva, prilažu sljedeća dokumenta:

 • rješenje o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika;
 • rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB);
 • obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (obavještenje iz Republičkog Zavoda za statistiku) za poslodavce koji su obavezni da ga  posjeduju;
 • kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno     propisani obrasci za preduzetnike i za male preduzetnike;
 • poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (iz poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev;
 • dokaz o broju zaposlenih (prvu stranu 1002 obrasca) za mjesec koji prethodi podnošenju zahtjeva;
 • ovjerenu i potpisanu izjavu – da ne zapošljava lica kod kojih je radni odnos kod istog poslodavca prestao – u posljednje 2 (dvije) godine;
 • komisija zadržava pravo da, pored navedenih, naknadno zatraži i dodatne dokumente i dokaze, relevantne za odlučivanje o podnijetoj prijavi.
 • za samozapošljavanje – preduzetnici : da su registrovani ili da su pokrenuli postupak registracije za obavljanje djelatnosti u toku javnog poziva za dodjelu podsticaja.

 

2) Fizička lica – poljoprivrednici koji podnose zahtjev za sredstva za samozapošljavanje prilažu sljedeća dokumenta:

– popunjen poslovni plan (propisan obrazac);

– kopiju lične karte;                                                                                                                                    – –

– potvrdu da su evidentirani kao nezaposlena lica na Birou Teslić.

 

Odabir kandidata

 

Odabir kandidata za program obuke  vrši Komisija, koju imenuje UG „Nešto Više“ u dogovoru sa ostalim partnerima na Projektu, a na osnovu „Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz fonda   Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”. Pravilnik je dostupan na web stranicama Opštine i UG „Nešto više“ Sarajevo.

 1. a) Eliminatorni kriteriji:

– prijava   nije dostavljena u naznačenom roku;

– nedostaju formalni uslovi prijavu (nepotpuna ili netačna dokumentacija);

– prijava nečitko popunjena.

 

 1. b) Kriteriji za privredna društva i samostalne preduzetnike:

 

Kriteriji/bodovi Ukupno bodova
Ukupan broj radnika koja se namjervaju zaposliti (za svakog radnika 2 boda)  
Lice koje se zapošljava je ženskog roda, mlađe od 35 godina, pripada teže zapošljivoj kategoriji (po svakom osnovu 2 boda po radniku)  
Podnosilac prijave učestvovao u sprovođenju praktične obuke u okviru Projekta – 5 bodova

 

Podnosilac prijave u radni odnos prima lice koje je uspješno prošlo program obuke u okviru Pojekta (za svako novozaposleno lice iz ove kategorije po 2 boda)
Podnosilac prijave je Partner na projektu – 5 bodova
Podnosilac prijave je član LPZ Teslić – 3 boda
Ukupno

 

 1. c) Kriteriji za fizička lica – poljoprivrednike:

 

Kriteriji(bodovi) Ukupno bodova
Godine starosti:

–          20 – 35 godina   – 5 bodova

–          35 – 50 godina   – 3 boda

–          50 i više godina – 1 bod

 
Pol:

–          Ženski – 2 bodova

–          Muški –   0 bodova

 
Vrijeme provedeno na evidenciji Biroa Teslić:

–          od 0-24 mjeseca – 1 bod

–          od 25- 60 mjeseci – 2 boda

–          preko 60 mjeseci – 3 boda

 
Ocjena poslovne ideje
Odlična – 10 bodova

Dobra – 5 bodova

Uslovno dobra – 2 boda

Ocjena biznis plana
Odličan – 10 bodova

Dobar – 5 bodova

Uslovno dobar – 2 boda

Izvori finansiranja
Mješoviti (vlastita i grant sredstva) – 5 bodova

Mješoviti (vlastita, grant i tuđa sredstva) – 3 boda

Grant –  1 bod

Vlastito učešće
50% i više – 5 bodova

25% i više – 3 boda

Bez učešća – 1 bod

Ukupna vrijednost investicije (prošla i buduća ulaganja)
<50.000,00 KM – 5 bodova

49 – 10.000,00 KM – 3 boda

>10.000,00 KM – 1 bod

Stručna procjena uspješnosti plana prema predloženoj poljoprivrednoj djelatnosti, njenoj zastupljenosti na području opštine Teslić i održivosti funkcionisanja KPPG

(0 – 10 bodova)

 UKUPNO

 

Rok za prijavu

Rok za prijavu na Javni poziv je do 20.03.2018. do 14h

 

Obrazac zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u pravilu  popunjava se na računaru, a ukoliko se popunjava ručno u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje.

Prijave s dokumentacijom šalju se na adresu  Karađorđeva 18, Teslić ili dostavljaju lično u Opštinu – Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije, kancelarija broj 8, sa naznakom „Za Komisiju ILO – UG „Nešto više“ Sarajevo“.  Takođe je obavezno na koverti napisati „NE OTVARATI“.

 

Rezultati ovog Javnog poziva biće objavljeni na oglasnoj tabli  Opštine Teslić, Biroa Teslić  i web stranicama Opštine i UG „Nešto više“ Sarajevo.

 

Planirana sredstva za realizaciju Programa obuke i stručnog usavršavanja po ovom Javnom pozivu obezbijeđena su iz sredstava EU po Programu Međunarodne organizacije rada – ILO “Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini“ u okviru implementacije Projekta ”Partnerstvom do novih radnih mjesta”.

 

Ovaj Javni poziv je isključiva odgovornost partnera na Projektu ”Partnerstvom do novih radnih mjesta” i ni u kom slučaju ne odražava službene stavove i mišljenja Evropske unije i Međunarodne organizacije rada.

 

Napomena: prijavom na ovaj konkurs dajete svoju saglasnost za objavu i korištenje rezultata ovog Javnog poziva.

 

Broj: 35-38/17-ILO-TESLIĆ
Datum: 05.03.2018.
UG „Nešto Više“

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti