REPUBLIKА SRPSKA

V L A D A

MINISTARSTVO PRIVREDE I PREDUZETNIŠTVA

Trg Republike Srpske 1, Banja Luka, tel: 051/338-642, fax: 051/338-847; e-mail: [email protected]; www.vladars.net

 

Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 52/19), člana 13. Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 86/19), a u vezi sa Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-22715/19 od 17.10.2019. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/19), ministar privrede i preduzetništva r a s p i s u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja za male investicione projekte u  2019. godini 

 

 • Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u male investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2019. godinu na poziciji  415200 -Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.

Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 1.400.000 KM.

Dodjela podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: podsticaji) izvršiće se u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske (u daljem tekstu:  Zakon), Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Uredba) i Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-0122-2715/19 od 17.10.2019. godine, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.

 

 • Namjena  

Podsticaji su namjenjeni za podršku realizaciji malih investicionih projekata privrednih subjekata koje realizuju privredni subjekti iz sljedećih sektora u privredi:

 • industrija tekstila, odjeće i obuće,
 • industrijska prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja),
 • metalna i elektro industrija,
 • industrija gume i plastike,
 • papirna i grafička industrija,
 • industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala.

Predmet dodjele podsticaja je projekat privrednog subjekta koji se odnosi na  nabavku savremenih tehnologija i opreme, što podrazumjeva uvođenje nove ili značajno poboljšane postojeće tehnologije ili  nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od 12 godina.

Privredni subjekt na javni poziv može prijaviti projekat koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i okončava se najkasnije u roku od  6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja.

Prema stepenu završenosti projekat  može biti:

 • realizovan (završen) projekat, koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i u potpunosti je završen  do dana podnošenja prijave na javni poziv,
 • projekat u završnoj fazi realizacije, koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i okončava se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja, s tim da je procenat realizacije projekta do dana podnošenja prijave na javni poziv jednak ili veći od 70% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta,
 • projekat u toku realizacije, koji je započeo najranije 01.01.2019. godine i okončava se najkasnije u roku od 6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja, s tim da je procenat realizacije projekta do dana podnošenja prijave na javni poziv manji od 70% od ukupne vrijednosti opravdanih troškova projekta,
 • novi projekat, pod kojim se podrazumjeva da realizacija istog nije počela do dana podnošenja prijave na javni poziv, a završiće se najkasnije u roku od  6 mjeseci od zaključivanja ugovora o dodjeli podsticaja.

Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuje i pečatom ovjerava lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta.

 

 

 • Uslovi za učešće

Pravo učešća na javnom pozivu ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
 • da je pretežna djelatnost privrednog subjekta iz sljedećih sektora prerađivačke indsutrije:
  • industrija tekstila, odjeće i obuće,
  • industrijska prerada drveta (prerada drveta i proizvoda od drveta i proizvodnja namještaja),
  • metalna i elektro industrija,
  • industrija gume i plastike,
  • papirna i grafička industrija,
  • industrija građevinskih proizvoda, odnosno proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih materijala.
 • da podnese prijavu na javni poziv za dodjelu podsticaja,
 • da dostavi projekat koji je izrađen u skladu sa čl. od 5. do 10. Uredbe, te koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta (Prilog 1 Uredbe ),
 • da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,
 • da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturisanja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,
 • da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticajnih sredstava nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
 • da nije u toku sudski postupak za povrat dodjeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,
 • da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Zakonom i Uredbom.
 • da zapošljava najmanje deset radnika na dan raspisivanja javnog poziva,
 • da je registrovan najkasnije godinu dana prije dana raspisivanja javnog poziva.

Finansijska vrijednost projekta ne može biti manja od 50.000 KM.

Pored naprijed navedenih uslova, ukoliko je većinski vlasnik podnosioca prijave (preko 50% učešća u kapitalu) pravno lice sa sjedištem u Republici Srpskoj, isti je dužan ispuniti uslov da nema dospjele, a neizmirene poreske obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Privredni subjekt iz oblasti prerade drveta,  dužan je da ispuni i dodatni uslov, u smislu da je proizvođač finalnih i polufinalnih proizvoda u skladu sa listom drvoprerađivača, koja je dostupna na internet stranici ministarstva.

 

 

 • Potrebni dokumenti

Uz prijavu na Javni poziv, koja se podnosi isključivo na propisanom obrazcu  (Prilog 3 Uredbe), privredni subjekt je obavezan  dostaviti i  sljedeću dokumentaciju:

 • izvod o upisu u sudski registar ili registar preduzetnika, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili kopija ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara,
 • kopije bilansa uspjeha i bilansa stanja po završnom računu za godinu koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva, zaprimljene kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge RS,
 • za privredne subjekte koji posluju u formi preduzetnika kopiju godišnje poreske prijave za porez na dohodak sa prilozima obrazac 1004, 1005 i 1006 za godinu koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva,
 • uvjerenje Uprave za indirektno oporezivanje da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza po osnovu poreza na dodatu vrijednost (PDV), koje nije starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili kopija ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara,
 • akt nadležnog okružnog privrednog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog ili likvidacionog postupka, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili kopija ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara,
 • izjavu odgovornog lica da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske ili jedinica lokalne samouprave, koja je ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara,
 • projekat za ostvarivanje prava na podsticaj, u štampanoj formi i na CD-u,
 • dokaze o realizaciji ulaganja po projektu, odnosno kopije računa sa pripadajućim bankovnim izvodima, koji se odnose na realizaciju projekta, a za period od 01.01.2019. godine do dana podnošenja prijave na javni poziv,
 • specifikaciju dokaza o realizaciji projektnih aktivnosti, urađenu na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 2 Uredbe, u štampanoj formi i na CD-u.

U slučaju da privredni subjekt na javni poziv dostavlja novi projekat, umjesto dokumenata navedenih u podt. 8. i 9. tačke 4. Javnog poziva,  isti dostavlja predračun, odnosno ugovor o nabavci proizvoda ili usluga.

Ukoliko je nabavka po projektu izvršena na lizing, kao dokaz dostavlja se ugovor o lizingu,  anuitetni planovi kojim se reguliše plaćanje,  dokazi o izvršenom plaćanju po anitetnom planu do dana podnošenja prijave na javni poziv, te dokazi o fizičkoj realizaciji projekta (otpremnica dobavljača ili uvozna carinsak deklaracija) i dr.

Ukoliko se kao dokaz o realizaciji projekta dostvlja ino-račun uz isti se dostavljaju pripadajući dokazi o uvozu (carinska deklaracija).

Za privredne subjekte koji ostvaruju prihode po osnovu izvoza, isti su obavezni da dostave i potvrdu Uprave za indirektno oporezivanje o vrijednosti ukupno ostvarenog izvoza privrednog subjekta po vrsti proizvoda, odnosno tarifnim oznakama sa osam cifara, za 2018. godinu, original ili kopija ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara.

Privredni subjekt koji ostvaruje izvoz preko posrednika ili zajednički izvoz za koji  Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine ne može izdati potvrdu o vrijednosti ukupno ostvarenog izvoza po vrsti proizvoda, odnosno tarifnim oznakama za 2018. godinu, isti dostavlja  kopije izvoznih ugovora, računa/otpremnica i izvoznih carinskih deklaracija, sa pripadajućom specifikacijom, urađenom na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 4 Uredbe, te ostalu prateću dokumentaciju kao dokaz da je ostvario izvoz.

Sastavni dio specifikacije izvoza je izjava o vrijednosti ostvarenog izvoza preko posrednika, koju potpisuju i ovjeravaju odgovorna lica privrednog subjekta koji je podnio prijavu na javni poziv i drugi privreni subjekt  koji učestvuje u izvozu.

Svi obrasci za popunjavanje (Prilog 1, Prilog 2, Prilog 3, Prilog 4 i Prilog 5 ) mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva: www.vladars.net/Ministarstva/Ministarstvo privrede i preduzetništva/Javni pozivi, iste je potrebno elektronski popuniti.

Dokaze o realizaciji ulaganja po projektu, potrebno je priložiti u skladu sa njihovim redosljedom navedenim u specifikaciji.

U slučaju da je privredni subjekt podnio zahtjev kod nadležnog organa za izdavanje dokumenta, a dokument nije izdat do dana podnošenja prijave na javni poziv, obavezan je da priloži kopiju zahtjeva kojim je traženo izdavanje određenog dokumenta, s tim da je dokument odmah po dobijanju dužan dostaviti Ministarstvu privrede i preduzetništva.

Ministarstvo privrede i preduzetništva pribavlja po službenoj dužnosti dokaze o: – razvrstavanju privrednog subjekta po pretežnoj djelatnosti,

 • stanju direktnih poreskih obaveza na kraju mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je raspisan javni poziv,
 • vođenju sudskog postupka za povrat dodjeljenih podsticaja,
 • zabrani korišćenja podsticaja,
 • vremenu registracije privrednog subjekta, – broju zaposlenih radnika.

 

 • Razmatranje prijava

Prijave na javni poziv razmatraće Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Komisija), imenovana od strane  Vlade Republike Srpske.

Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijumima razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata na javni poziv, kao i sačini prijedlog rang- liste korisnika podsticaja.

Na osnovu rang-liste odobrene od strane Vlade Republike Srpske, ministar privrede i preduzetništva donosi pojedinačna Rješenja o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja i  zaključuje ugovore sa korisnicima podsticaja.

 

 • Kriterijumi za bodovanje

Komisija vrši bodovanje prijava privrednih subjekata na osnovu sljedećih kriterijuma:

 • stručna ocjena projekta, a koji se odnosi na vrijednost opravdanih troškova, povećanje zaposlenosti, poslovno unapređivanje, povećanje izvoza, uvođenje proizvodnje veće dodate vrijednosti i proizvodnje zasnovane na inovacijama, većem stepenu korišćenja domaćih resursa i ostale pokazatelje poslovanja, na osnovu kojih privredni subjekt može ostvariti …………….maksimalno 45 bodova.
 • broj zaposlenih radnika na neodređeno vrijeme na dan raspisivanja javnog poziva:
  • od 10 do 20 radnika ……………………………………………………………….. 5 bodova,
  • od 21 do 50 radnika ………………………………………………………………… 8 bodova,  preko 50 radnika ………………………………………………………………….. 10 bodova.
 • promjena broja radnika, koja predstavlja međusobni odnos ukupnog broja radnika na dan raspisivanja javnog poziva u odnosu na broj radnika sa stanjem na dan 31.12.2018. godine:
  • povećanje broja zaposlenih od 1 do 5 radnika …………………………….. 2 boda,  povećanje broja zaposlenih preko 5 radnika …………………………… 5 bodova.
 • kretanje poslovnog prihoda, koje predstavlja odnos ostvarenog poslovnog prihoda u 2018. godini u odnosu na ostvareni poslovni prihod u 2017. godini:
  • rast poslovnog prihoda za manje ili jednako 10% ……………………. 5 bodova,  rast poslovnog prihoda preko 10% ………………………………………….10 bodova.
 • ostvareni prihod od prodaje učinaka na inostranom tržištu u 2018. godini:
  • izvoz manji ili jednak 100.000 KM ……………………………………………… 3 boda,
  • izvoz veći od 100.000 KM i manji ili jednak od 1.000.000 KM dodatno 1 bod na svakih sljedećih 100.000 KM ostvarenog izvoza,
  • izvoz veći od 1.000.000 KM dodatno 1 bod na svakih sljedećih 500.000 KM ostvarenog izvoza.
 • stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave:
  • ako se projekat realizuje na teritoriji srednje razvijene jedinice lokalne samouprave privredni subjekt ostvaruje ……………………. 5 bodova,
  • ako se projekat realizuje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave privredni subjekt ostavruje ……………………………………………………………………………… 10 bodova.

Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova.

Iznos podsticajnih sredstava, koji se može odobriti pojedinačnom privrednom subjektu, ne može biti veći od iznosa 50% od opravdanih troškova projekta.

Maksimalan iznos podsticaja koji se može dodjeliti pojedinačnom privrednom subjektu za male investicione projekte  iznosi 80.000 KM.

S obzirom na ukupan iznos raspoloživih novčanih sredstava, podsticaji će biti dodjeljeni najbolje rangiranim privrednim subjektima u opadajućem redosljedu dok ne budu u potpunosti utrošena.

 

 • Obaveze korisnika sredstava

Privredni subjekt kojem je odobren podsticaj zaključuje sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Ugovor o dodjeli podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli podsticaja obavezan je da, za projekte koji su u toku realizacije i nove projekte, dostavi ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu odobrenog podsticaja, i sa rokom važenja od šest mjeseci od isteka perioda realizacije projekta.

Za projekte koji su u završnoj fazi realizacije, privredni subjekt prilikom zaključenja Ugovora o dodjeli podsticaja obavezan je da dostavi ministarstvu blanko potpisane i ovjerene mjenice sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticajnih sredstava u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška sredstava.

Privredni subjekt obavezan je da ministarstvu blagovremeno dostavi izvještaj o utrošku dodjeljenih podsticaja sa pripadajućim dokazima (Prilog 5 Uredbe), u roku koji se utvrđuje u ugovoru o dodjeli podsticaja.

Privredni subjekt koji u ugovorenom roku ne dostavi izvještaj sa pratećim dokazima o namjenskom utrošku podsticaja, obavezan je vratiti dodjeljena sredstva, uvećana za zateznu kamatu.

 

VIII Podnošenje prijave

Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu  „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel.: 051/338-376 ili                           e-mail: [email protected].

Prijave na javni poziv  sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:

Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulagalja – NE OTVARATI“.

Neblagovremene i  nepotpune  prijave neće se razmatrati.

 

 

Broj: 18.04-3-1/19                                                                                                               M I N I S T A R

Datum: 01.11.2019.godine                                                                                             Vjekoslav Petričević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti