Na osnovu člana 17. stav 2. Zakona o podsticajima u privredi Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 52/19 i 78/20), člana 13. Uredbe o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 32/21 i 22/22), a u vezi sa Odlukom Vlade Republike Srpske o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012-2-721/22 od 17.03.2022. godine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 24/22), ministar privrede i preduzetništva r a s p i s u j e

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu podsticaja za direktna ulaganja u 2022. godini

I Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za podsticanje ulaganja u investicione projekte, planiranih u Budžetu Republike Srpske za 2022. godinu na poziciji 415200 – Tekući grant – Podrška razvoju privrede i poboljšanja efikasnosti poslovanja i uvođenja novih tehnologija.

Ukupan iznos sredstava po javnom pozivu iznosi 12.000.000,00 KM.

Dodjela podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: podsticaji) izvršiće se u skladu sa Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske (u daljem tekstu: Zakon), Uredbom o postupku dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Uredba) i Odlukom o davanju saglasnosti na plan korišćenja sredstava broj 04/1-012- 2-721/22 od 17.03.2022. godine, a po dinamici doznačavanja sredstava ministarstvu.

II Namjena

Pravo na podsticaj ostvaruje se na osnovu projekta privrednog subjekta, koji za predmet može imati:

 1. nabavku savremenih tehnologija i opreme, koja se odnosi na uvođenje nove ili značajno poboljšanje postojeće tehnologije ili nabavku nove ili korišćene opreme koja nije starija od 12 godina ili
 2. razvoj i inovaciju koja podrazumijeva razvoj novih ili značajno poboljšanje postojećih proizvoda, materijala i proizvodnih procesa.

Podsticaji se odobravaju za sufinansiranje dijela opravdanih ulaganja, koja privredni subjekt ima na realizaciji projekta.

Opravdana ulaganja predstavljaju investiciju privrednog subjekta koja se može prepoznati i prihvatiti da je učinjena s ciljem realizacije aktivnosti iz projekta isključivo tokom njegovog trajanja.

Privredni subjekt na javni poziv može prijaviti projekat koji je započeo u toku 2022. godine i okončava se najkasnije do 30. juna 2023. godine.

Prema stepenu realizacije projekat može biti:

 • projekat u toku realizacije, koji podrazumijeva da su projektne aktivnosti počele, ali nisu završene do dana podnošenja prijave na javni poziv,
 • novi projekat, koji podrazumijeva da projektne aktivnosti nisu počele do dana podnošenja prijave na javni poziv.

Stepen realizacije projektnih aktivnosti utvrđuje se na osnovu izvršenih plaćanja, odnosno finansijske realizacije dijela projekta.

Privredni subjekt na javni poziv može dostaviti samo jedan projekat, s tim da svaku stranu projekta obavezno potpisuje i pečatom ovjerava lice ovlašćeno za zastupanje privrednog subjekta.

Od ukupnog iznosa sredstava najmanje 25% sredstava odobrava se i dodjeljuje privrednim subjektima koji zapošljavaju do 50 radnika ili koji su ostvarili poslovni prihod u 2021. godini do 3.000.000,00 KM.

III Uslovi za učešće

Pravo učešća na javnom pozivu ima privredni subjekt koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima sjedište na teritoriji Republike Srpske,
 • da je pretežna (osnovna) djelatnost privrednog subjekta iz sljedećih oblasti:
 • – proizvodnja tekstila,
 • – proizvodnja odjeće,
 • – proizvodnja kože i proizvoda od kože,
 • – prerada drveta i proizvoda od drveta i pluta, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala,
 • – proizvodnja papira i proizvoda od papira,
 • – štampanje i umnožavanje snimljenih zapisa,
 • – proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda,
 • – proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih preparata,
 • – proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa,
 • – proizvodnja ostalih proizvoda od nemetalnih minerala,
 • – proizvodnja baznih metala,
 • – proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina i opreme,
 • – proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda,
 • – proizvodnja električne opreme,
 • – proizvodnja i instalacija mašina i opreme,
 • – proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica,
 • – proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava,
 • – proizvodnja namještaja,
 • – ostala prerađivačka industrija,
 • – popravka instalacija mašina i oprema.
 • da podnese prijavu na javni poziv za dodjelu podsticaja,
 • da dostavi projekat koji je izrađen u skladu sa čl. od 5. do 10. Uredbe, koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta (Prilog 2. Uredbe) i da je njegova minimalna vrijednost 50.000,00 KM,
 • da dostavi ispunjen, potpisan i pečatom ovjeren obrazac za procjenu ekološkog i socijalnog rizika (Prilog 3. Uredbe),
 • da nema dospjelih, a neizmirenih poreskih obaveza, po osnovu direktnih i indirektnih poreza,
 • da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka,
 • da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske i jedinice lokalne samouprave,
 • da ukupan iznos podsticaja koji je privredni subjekt primio od davalaca državne pomoći u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000,00 KM.
 • da nije u toku sudski postupak za povrat dodjeljenih podsticajnih sredstava iz prethodnih godina,
 • da nema zabranu za korišćenje podsticajnih sredstava u skladu sa Zakonom i Uredbom.
 • da zapošljava najmanje pet radnika na dan raspisivanja javnog poziva,
 • da je registrovan najkasnije godinu dana prije dana raspisivanja javnog poziva,
 • da pretežna djelatnost privrednog subjekta ili aktivnosti koje se realizuju u projektu nisu obuhvaćene Prilogom 1 Uredbe – Lista djelatnosti i aktivnosti koje ne mogu da se finansiraju.

Privredni subjekt, koji je bio korisnik podsticaja u prethodnim godinama, obavezan je da do 15. juna 2022. godine u potpunosti realizuje projektne aktivnosti iz projekata po osnovu kojih je ostvario pravo na podsticaj u prethodnim godinama i da Ministarstvu privrede i preduzetništva dostavi izvještaj sa dokazima o realizaciji projektnih aktivnosti.

Pored naprijed navedenih uslova, ukoliko je većinski vlasnik podnosioca prijave (preko 50% učešća u kapitalu) privredno društvo sa sjedištem u Republici Srpskoj, isti je dužan ispuniti uslov da nema dospjele, a neizmirene poreske obaveze po osnovu direktnih i indirektnih poreza.

Privredni subjekt iz oblasti prerade drveta, obavezan je da ispuni i dodatni uslov, u smislu da je proizvođač finalnih ili polufinalnih proizvoda.

IV Potrebni dokumenti

Uz prijavu na javni poziv, koja se podnosi isključivo na propisanom obrazcu (Prilog 5. Uredbe), privredni subjekt je obavezan dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 • izvod o upisu u registar poslovnih subjekata ili registar preduzetnika, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili kopija ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara,
 • akt nadležnog okružnog privrednog suda da nije podnesen prijedlog za otvaranje postupka restrukturiranja ili stečajnog ili likvidacionog postupka, koji nije stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, original ili kopija ovjerena od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave ili notara (navedeni akt dostavljaju samo privredna društva),
 • izjavu odgovornog lica da projekat sa kojim učestvuje u postupku dodjele podsticaja nije već podržan iz budžeta Republike Srpske ili jedinica lokalne samouprave, obrazac izjave se nalazi u Prilogu 8. Uredbe,
 • izjavu odgovornog lica da ukupan iznos podsticaja koji je od davalaca državne pomoći primljen u tekućoj i dvije prethodne fiskalne godine ne prelazi iznos od 390.000 KM, koja nije starija od 30 dana od dana podnošenja prijave na javni poziv, obrazac izjave se nalazi u Prilogu 9. Uredbe,
 • kopije bilansa uspjeha i bilansa stanja po završnom računu za godinu koja prethodi godini raspisivanja javnog poziva, zaprimljene kod Agencije za posredničke, informatičke i finansijske usluge Republike Srpske, odnosno kopiju godišnje poreske prijave za porez na dohodak sa prilozima obrazaca 1004, 1005 i 1006 za preduzetnike koji ne izrađuju finansijske izvještaje,
 • ispunjen, potpisan i pečatom ovjeren Obrazac za ocjenu ekološkog i socijalnog rizika, koji se nalazi u Prilogu 3. Uredbe,
 • projekat za ostvarivanje prava na podsticaj, koji sadrži sve obavezne elemente navedene u Okvirnoj metodologiji izrade projekta, u pisanom obliku i elektronskoj formi,
 • dokaze o realizaciji projektnih aktivnosti, odnosno ulaganja po projektu za period od 01.01.2022. godine, a što podrazumijeva sljedeće:
 • za realizovane aktivnosti projekata dostavljaju se ugovori i/ili računi o nabavci proizvoda ili usluga sa pripadajućim bankovnim izvodima
 • za nerealizovane aktivnosti projekta koji je u toku, kao i za novi projekat dostavljaju se predugovor ili ugovor o nabavci proizvoda ili usluga ili račun ili predračun koji je potpisao dobavljač.
 • specifikaciju dokaza o realizaciji projektnih aktivnosti, urađenu na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 4. Uredbe, u štampanoj formi i na S0-u ili drugom prenosu digitalnih podataka.

Dokazi o realizaciji projektnih aktivnosti obavezno se dostavljaju u skladu sa njihovim redosljedom navedenim u specifikaciji.

Ukoliko je nabavka po projektu izvršena putem lizinga, odgođenog plaćanja i slično kao dokaz dostavljaju se odgovarajući ugovori i anuitetni planovi kojima se uređuje plaćanje, eventualni dokazi o izvršenom plaćanju, kao i dokazi o fizičkoj realizaciji projekta (otpremnica dobavljača ili uvozna carinska deklaracija).

Ukoliko se kao dokaz o realizaciji projekta dostavlja ino-račun uz isti se dostavlja i kopija uvozne carinske deklaracije.

U   slučaju da je plaćanje sa dobavljačem iz Republike Srpske, odnosno BiH izvršeno putem ugovora o kompenzaciji ili cesiji, uz ugovor se obavezno dostavlja bankovni izvod da je kompenzacija ili cesija sprovedena preko žiro računa.

U slučaju kada je plaćanje sa dobavljačem iz inostranstva izvršeno putem ugovora o prebijanju dugovanja i potraživanja (ugovor o kompenzaciji) obavezna je primjena zakona kojim se uređuje devizno poslovanje.

Privredni subjekt koji ostvaruje izvoz preko posrednika ili zajednički izvoz sa drugim licima, dostavlja specifikaciju izvoza, koja se izrađuje na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 6. Uredbe.

Sastavni dio specifikacije izvoza je izjava o vrijednosti ostvarenog izvoza preko posrednika, koju potpisuju i ovjeravaju odgovorna lica podnosioca prijave na javni poziv i drugog privrednog subjekta koji učestvuje u izvozu.

Svi obrasci mogu se preuzeti na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva, a obrasce (Prilog 3, Prilog 4, Prilog 5, Prilog 6, Prilog 7, Prilog 8 i Prilog 9) potrebno je elektronski popuniti.

Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti dokaze o:

 • pretežnoj djelatnosti privrednog subjekta,
 • stanju direktnih i indirektnih poreskih obaveza na dan raspisivanja javnog poziva,
 • vođenju sudskog postupka za povrat dodijeljenih podsticaja,
 • zabrani korišćenja podsticaja,
 • vremenu registracije privrednog subjekta,
 • broju zaposlenih radnika,
 • visini isplaćene bruto plate radnika,
 • vrijednosti prodaje učinaka na inostranom tržištu u 2021. godini.

V Razmatranje prijava

Prijave na javni poziv razmatraće Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja (u daljem tekstu: Komisija).

Zadatak Komisije je da u skladu sa utvrđenim uslovima i kriterijumima razmotri i ocijeni prijave privrednih subjekata na javni poziv, te sačini prijedlog rang-liste korisnika podsticaja.

Na osnovu rang-liste odobrene od strane Vlade Republike Srpske, ministar privrede i preduzetništva donosi pojedinačna Rješenja o dodjeli podsticaja za direktna ulaganja i zaključuje ugovore sa korisnicima podsticaja.

VI Kriterijumi za bodovanje

Komisija vrši bodovanje prijava privrednih subjekata na osnovu sljedećih kriterijuma:

stručna ocjena projekta, podrazumijeva razmatranje projekta sa stanovišta značaja investicionih ulaganja, rezultata i efekata njegovog provođenja, pri čemu se boduju sljedeći parametri: odnos vrijednosti opravdanih ulaganja i aktivnosti privrednog subjekta, stepen realizacije projekta do momenta prijave na javni poziv, značaj projekta sa aspekta doprinosa održivoj proizvodnji, stvaranja novog proizvoda više vrijednosti i dodane vrijednosti postojećeg proizvoda, novog zapošljavanja, privrednog razvoja lokalne zajednice, ocjena poslovnog plana na bazi efekata koji se realizacijom projekta postižu, na osnovu kojih privredni subjekt može ostvariti maksimalno……………………………………………………… 35… bodova.

> vrijednost opravdanih ulaganja projekta:

 • od 50.000 KM do 150.000 KM……………………………………………………………….. 2 boda,
 • od 150.000,01 KM do 350.000 KM……………………………………………………… 5 bodova,
 • od 350.000,01 KM do 500.000 KM……………………………………………………… 7 bodova,
 • preko 500.000 KM…………………………………………………………………………… 10… bodova

> broj zaposlenih radnika na dan raspisivanja javnog poziva:

 • od 5 do 9 radnika……………………………………………………………………………….. 2 boda,
 • od 10 do 49 radnika……………………………………………………………………………. 3 boda,
 • od 50 do 249 radnika………………………………………………………………………….. 4 boda,
 • preko 250 radnika……………………………………………………………………………. 5… bodova.

> visina prosječne isplaćene bruto plate:

 • do 1.000 KM……………………………………………………………………………………… 0… bodova,
 • preko 000 KM do 1.100 KM………………………………………………………………….. 2 boda,
 • preko 100 KM do 1.400 KM………………………………………………………………….. 3 boda,
 • preko 400 KM do 1.700 KM………………………………………………………………….. 4 boda,
 • preko 1.700 KM………………………………………………………………………………… 5… bodova.

> promjena broja radnika, koja predstavlja međusobni odnos ukupnog broja radnika na dan raspisivanja javnog poziva u odnosu na broj radnika sa stanjem na dan 31.12.2021. godine:

 • povećanje broja zaposlenih od jednog do pet radnika…………………………. 2 boda,
 • povećanje broja zaposlenih preko pet radnika………………………………… 5.. bodova.

> ostvarena vrijednost poslovnog prihoda u 2021. godini:

 • poslovni prihod manji i jednak 1.000.000 KM…………………………………….. 2 boda,
 • poslovni prihod veći od 1.000.000 KM, a manji i jednak 3.000.000 KM.. 4 boda,
 • poslovni prihod veći od 3.000.000 KM, a manji i jednak 7.000.000 KM … 6 bodova,
 • poslovni prihod veći od 7.000.000 KM, a manji i jednak 10.000.000 KM.. 8 bodova,
 • poslovni prihod veći od 10.000.000 KM………………………………………… 10 bodova.

> finansijska analiza privrednog subjekta:

 • ukoliko je broj poena u rasponu od 13 do 16……………………………………. 10 bodova,
 • ukoliko je broj poena u rasponu od 9 do 12……………………………………… 5 bodova,
 • ukoliko je broj poena u rasponu od 4 do 8…………………………………………….. 2 boda,
 • ukoliko je broj poena manji od 4………………………………………………………. 0 bodova.

> ostvareni prihod od prodaje učinaka na inostranom tržištu u 2021. godini:

 • izvoz manji ili jednak 200.000 KM………………………………………………………. 2 boda,
 • izvoz veći od 200.000 KM i manji ili jednak od 1.000.000 KM dodatno jedan bod na svakih sljedećih 200.000 KM ostvarenog prihoda,
 • izvoz veći od 1.000.000 KM dodatno jedan bod na svakih sljedećih 500.000 KM ostvarenog izvoza.

> stepen razvijenosti jedinice lokalne samouprave:

 • ako se projekat realizuje na teritoriji srednje razvijene jedinice lokalne samouprave, privredni subjekt ostvaruje…………………………………………… 5   bodova,
 • ako se projekat realizuje na teritoriji nerazvijene ili izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave, privredni subjekt ostavruje…………………………………………. 10 bodova.

Privredni subjekt može ostvariti maksimalno 100 bodova.

Iznos podsticaja koji se može odobriti pojedinačnom privrednom subjektu ne može biti veći od iznosa 30% od opravdanih ulaganja na realizaciji projekta.

Privrednom subjektu ne može se, bez obzira na iznos ostvarenih bodova, odobriti iznos podsticaja koji je viši od maksimuma državne pomoći male vrijednosti po jednom privrednom subjektu.

Prilikom utvrđivanja visine iznosa podsticaja komisija utvrđuje vrijednost boda.

S obzirom na ukupan iznos raspoloživih novčanih sredstava, podsticaji će biti dodjeljeni privrednim subjektima prema redosljedu na utvrđenoj rang-listi dok sredstva ne budu utrošena prema uslovima i kriterijumima iz uredbe i u skladu sa planom utroška sredstava.

VII Obaveze korisnika sredstava

Privredni subjekt kojem je odobren podsticaj zaključuje sa Ministarstvom privrede i preduzetništva Ugovor o dodjeli podsticaja kojim se uređuju međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Privredni subjekt prilikom zaključivanja Ugovora o dodjeli podsticaja obavezan je da, za projekte čiji je stepen realizacije jednak ili veći od 70% od vrijednosti opravdanih ulaganja, dostavi ministarstvu blanko potpisane i ovjerene mjenice sa potpisanom mjeničnom izjavom, kao instrument obezbjeđenja povrata podsticajnih sredstava u slučaju neispunjavanja ugovorenih obaveza i nenamjenskog utroška podsticaja.

Ako je podsticaj odobren za novi projekat ili po osnovu projekta u kojem je procenat realizacije projektnih aktivnosti do dana podnošenja prijave na javni poziv manji od 70% od vrijednosti opravdanih ulaganja, privredni subjekt obavezan je da, u roku koji se utvrdi ugovorom o dodjeli podsticaja, dostavi ministarstvu bankarsku garanciju u iznosu odobrenog podsticaja i sa rokom važenja određenim u ugovoru.

U slučaju novog projekta, kao i projekta u toku, čiji je stepen realizacije do dana podnošenja prijave na javni poziv manji od 10%, odobreni podsticaj isplaćuje se nakon što privredni subjekt dostavi Ministarstvu dokaz da je realizovao najmanje 10% opravdanih ulaganja, u roku od 30 dana od dana zaključivanja ugovora.

Privredni subjekt obavezan je da Ministarstvu blagovremeno dostavi izvještaj i dokaze o realizaciji preostalih aktivnosti iz projekta (Prilog 7. Uredbe), u roku koji se utvrđuje u ugovoru o dodjeli podsticaja.

Privredni subjekt koji u ugovorenom roku ne dostavi izvještaj sa pratećim dokazima o namjenskom utrošku podsticaja, obavezan je vratiti dodjeljena sredstva, uvećana za zateznu kamatu.

VIII Podnošenje prijave

Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu „Glas Srpske“ i na internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva i ostaje otvoren 30 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu „Glas Srpske“.

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 051/338-376    ili  e-mail: [email protected]

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom slati putem pošte na adresu:

Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banja Luka, sa naznakom: „Komisija za sprovođenje postupka dodjele podsticaja za direktna ulaganja – NE OTVARATI”.

Neblagovremene, nedopuštene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Broj: 18.04 – 3 – 10/22

Datum: 24.03.2022. godine

M I N I S T A R

Vjekoslav Petričević, s.r.

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti