Broj: 02-014-478/22

Datum: 18.07.2022. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 97/16, 36/19 i 61/21), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) i člana 3. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama za projekte podrške mladima koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/22), Načelnik opštine Teslić  r a s p i s u j e

 

J A V N I   P O Z I V

udruženjima i fondacijama za dostavljanje projektnih

prijedloga podrške mladima

 

I – OPŠTE ODREDBE

 

Opština Teslić (u daljem tekstu: Opština) poziva udruženja i fondacije osnovane prema pozitivno-pravnim propisima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: aplikanti) da dostave svoje projektne prijedloge u okviru podrške aktivnostima udruženja i fondacija koje rade na pitanjima mladih.

Javni poziv se raspisuje kao rezultat uspješne saradnje Opštine i Instituta za razvoj mladih KULT sa ciljem kreiranja boljeg i kvalitetnijeg okruženja za mlade.

Na javni poziv se mogu prijaviti aplikanti koji zadovoljavaju sljedeće uslove:

 • da su osnovani i registrovani u RS i BiH,
 • da su vođeni od strane državljana RS i BiH,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području Opštine,
 • da su projekti namijenjeni građanima Opštine,
 • da se projekti odnose na oblasti koje je Opština odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima, odnosno na oblasti koje su definisane ovim javnim pozivom,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

 

Na javni poziv ne mogu se prijaviti javne ustanove, institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne nevladine organizacije koje nemaju registrovano predstavništvo u Republici Srpskoj odnosno u Bosni i Hercegovini.

Takođe, na ovaj javni poziv ne mogu se prijaviti udruženja građana kojima su odobrena sredstva po Javnom pozivu za dostavljanje projektnih prijedloga podrške mladima, broj: 02-014-273/22 od 18.05.2022. godine.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizovati na podrušju opštine Teslić, a projektni prijedlog mora biti u skladu sa oblastima ovog javnog poziva.

II – OBLASTI JAVNOG POZIVA

 

Projektni prijedlozi moraju se isključivo odnositi na unapređenje položaja mladih na području opštine Teslić, a u skladu sa mjerama iz Omladinske politike opštine Teslić za period 2021-2025. godina i usvojenim Akcionim planom za realizaciju strateških ciljeva Omladinske politike opštine Teslić za 2022. godinu i to iz oblasti:

 

 • obrazovanje, kultura i fizička kultura;
 • zapošljavanje i samozapošljavanje mladih;
 • stambena politika mladih;
 • socijalna i zdravstvena zaštita mladih;
 • omladinski rad i organizovanje, mobilnost, informisanje;
 • mladi i zaštita životne sredine;
 • sport i slobodno vrijeme.

 

 

III – USLOVI I PROCEDURE ZA APLICIRANJE

 

            Opština dodjeljuje sredstva za grantove usmjerene na pružanje podrške aktivnostima nevladinih organizacija za unapređenje politike prema mladima na području teslićke opštine.

Sredstva za grantove se dodjeljuju iz fonda nastalog udruženim sredstvima Opštine i Instituta za razvoj mladih KULT, koji svoj dio sredstava pridružuje fondu u okviru inicijative „Capacity Building Works“ koju sprovodi, a podržava Vlada Švajcarske.

Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupan ili djelimičan iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidovanog projekta, s tim da najmanje 51%, a najviše 100% ukupnog iznosa projekta mora biti finansirano iz iz sredstava po ovom javnom pozivu.

Opština zadržava pravo da dodijeli bilo koji broj grantova ili da ne dodijeli nijedan grant, a u skladu sa rezultatima komisijske ocjene projektnih prijedloga.

Minimalan iznos sredstava koja se traže po ovom javnom pozivu ne može biti manji od 6.000,00 KM sa uračunatim PDV-om, niti veći od 8.165,95 KM sa uračunatim PDV-om.

Projekat se mora realizovati na prostoru opštine Teslić, najkasnije do 31.12.2022. godine.

Tokom realizacije projekta aplikant će biti odgovoran za upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje prema Opštini.

Aplikacije i tražena dokumenta moraju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama u Republici Srpskoj odnosno u Bosni i Hercegovini. Aplikacije moraju biti popunjene elektronski.

U okviru ovog javnog poziva aplikanti ne mogu dodjeljivati podgrantove. Aplikant mora u okviru svog tima realizovati najmanje 80% projektnih aktivnosti, dok preostalih 20% aktivnosti može sprovesti partner/i.

 

 

IV – PODNOŠENJE PRIJAVA I PROCES ODABIRA PROJEKATA

            Projektni prijedlozi dostavljaju se u formi obrasca projektnog prijedloga. Pored projektnog prijedloga potrebno je dostaviti detaljan budžet sa svim stavkama (uključujući i narativni budžet koji detaljno opisuje stavku, te obrazlaže njenu cijenu i količinu).

Budžet treba biti izražen u konvertibilnim markama (KM), iznosi trebaju biti izraženi sa uračunatim PDV-om i svi troškovi trebaju nastati u Republici Srpskoj odnosno Bosni i Hercegovini.

Uz projektni prijedlog i budžet – (Prilog 1 i Prilog 2), potrebno je dostaviti i:

 

 • potpisanu izjavu o podobnosti – (Prilog 3);
 • potpisanu izjavu o partnerstvu (ukoliko postoji partner/i u projektnom prijedlogu) – (Prilog 4);
 • kopiju završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2021. godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • ovjerenu kopiju važećeg rješenja o registraciji udruženja u RS/BiH (za aplikanta i partnera/e);
 • ovjerenu kopiju uvjerenja o poreskoj registraciji (za aplikanta i partnera/e).

 

Svaka organizacija može aplicirati s najviše jednim projektnim prijedlogom. U slučaju da neka organizacija dostavi više od jednog projekta, u obzir će se uzeti samo prva pristigla aplikacija.

Aplikanti mogu, ali ne moraju, imati partnera u projektu. U slučaju da imaju partnera ili više njih, za svakog partnera zasebno ispunjavaju obrazac izjave o partnerstvu.

Komisija za evaluaciju projektnih prijedloga Opštine (u daljem tekstu: Komisija) obavlja ocjenu projektnih prijedloga na osnovu informacija i dokumentacije koju su predali aplikanti.

Komisija će kontaktirati osobe navedene za kontak i preporuke kako bi se provjerili podaci o prethodno ostvarenim rezultatima. Ova komunikacija će se primarno odvijati elektronskim putem, a mogući su i drugi alternativni načini komunikacije kao npr. telefonom ili, u određenim slučajevima, na sastancima.

Svi potrebni obrasci dostupni su i mogu se preuztei sa zvanične internet stranice Opštine: www.opstinateslic.com.

 

 

V – KRITERIJUMI

 

Kriterijumi po kojima Komisija ocjenjuje pristigle projektne prijedloge definisani su članom 8. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima i fondacijama za projekte podrške mladima koji se finansiraju i sufinansiraju iz budžeta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/22), a mogu se preuzeti i sa zvanične internet stranice Opštine: www.opstinateslic.com.

Prilikom ocjene projektnih prijedloga prednost će imati projektni prijedlozi koji/ma:

 

 • imaju specifičan, odgovoran pristup i metodologiju rada sa mladima,
 • udruženja koja trenutno rade na poboljšanju položaja mladih,
 • uključuju direktnu podršku ili zagovaranje u ime mladih,
 • predstavljaju zagovaračku inicijativu za rješavanje nekog postojećeg problema mladih,
 • nisu isključivo namijenjeni jednoj ciljnoj grupi mladih ljudi,
 • imaju prednost projekti čiji je učinak vidljiv na širem području od jedne lokalne zajednice,
 • sadrže aktivnosti koje predviđaju direktnu saradnju sa mladima,
 • ne baziraju se isključivo na izradi i distribuciji promotivnog i zagovaračkog materijala,
 • ne baziraju se isključivo na održavanju obuka i seminara,
 • pokazuju da postoje realne mogućnosti da se postigne rezultat tokom trajanja projekta ili odmah poslije toga,
 • pokazuju sposobnost za uspješno partnerstvo sa vlastima, drugim organizacijama i raznim interesnim stranama koji rade sa mladima u RS i BiH,
 • promovišu održivost ostvarenih projektnih ciljeva i rezultata,
 • stvaraju sinergiju tako što uključuju druge organizacije kao učesnike u procesu,
 • nisu dopuna ili ponavljanje nekog drugog projekta.

 

Nakon što Opština, tj.  Komisija ocijeni i rangira sve pristigle projektne prijedloge, svi aplikanti će biti informisani o ishodu ocjene njihove aplikacije.

 

 

VI – ZABRANA FINANSIRANJA

 

            Po ovom javnom pozivu ne može se finansirati odnosno neće se odobriti sredstva za:

 • infrastrukturne projekte,
 • naknade opštinskim i državnim službenicima,
 • naknade osobama koje imaju prebivalište van RS i BiH,
 • nabavku opreme,
 • školarine i individualne edukacije,
 • avionske karte, kazne, kamate,
 • troškove koji nastaju kroz tekuće/redovne aktivnosti aplikanta a nisu dio projekta,
 • troškove nastale prije potpisivanja ugovora,
 • troškove pripreme projektnog prijedloga.

 

Oni projektni prijedlozi koji budu pozitivno ocijenjeni, ulaze u fazu pregovora o dodjeli granta, a po uspješnoj fazi pregovora o dodjeli granta i u fazu potpisivanja ugovora.

 

 

VII – USLOVI ZA DODJELU GRANTA

 

Aplikanti koji budu imali najbolje projektne prijedloge i budu odabrani za dodjelu sredstava dužni su omogućiti Institutu za razvoj mladih KULT da sprovede Procjenu organizacionih kapaciteta i Procjenu organizacionih performansi.

Proces pregovora podrazumijeva i poboljšanje projektne aplikacije i budžeta. Samo aplikanti čiji projekti budu najbolje ocijenjeni, te koji uspješno prođu proces pregovora, mogu biti korisnici granta.

U slučaju da aplikacije ne zadovoljavaju kriterijume predviđene ovim javnim pozivom, Opština zadražava pravo da ne dodijeli nijedan grant ili ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

Aplikanti koji budu pokušali na bilo koji način manipulisati podacima, koji budu kontaktirali zaposlene u Opštinskoj upravi s namjerom da neslužbeno saznaju rezultate ocjene projektnih prijedloga ili budu pokušali na nelegalan način dobiti projektna sredstva, biće po automatizmu isključeni iz procesa odabira.

Potpis ugovora o dodjeli granta podrazumijeva, pored implementacije projektnih aktivnosti, spremnost aplikanta da aktivno učestvuje u razvoju svojih organizacionih kapaciteta uz punu podršku Opštine i Instituta za razvoj mladih KULT.

Razvoj organizacionih kapaciteta podrazumijeva:

 

 • učešće na edukacijama i treninzima koje organizuje Institut za razvoj mladih KULT,
 • korišćenje alata za samoprocjenu organizacionih kapaciteta i sprovedbu internih procesa,
 • aktivan rad na unapređenju postojećih pravilnika i procedura koji uređuju rad aplikanta, tamo gdje to bude potrebno.

 

 

VIII – ROK ZA PODNOŠENJE APLIKACIJE

 

            Od zainteresovanih subjekata se traži da najkasnije do 29. jula 2022. godine, do 14.00 časova, dostave projektne prijedloge (aplikaciju) u štampanom obliku, sa svim traženim prilozima, u zatvorenoj koverti sa naznakom „KOMISIJI ZA DODJELU SREDSTAVA UDRUŽENJIMA I FONDACIJAMA ZA PROJEKTE PODRŠKE MLADIMA“, na adresu OPŠTINA TESLIĆ, KARAĐORĐEVA 18, 74270 TESLIĆ, prepuručeno poštom ili neposredno na protokol Opštine (šalter za prijem podnesaka).

Aplikacije koje ne budu dostavljene na navedeni način ili ne budu pristigle do navedenog roka, nepotpune aplikacije, kao i aplikacije na neodgovarajućim obrascima, neće biti uzete u razmatranje.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo elektronski na adresu: [email protected], sa obavezno naznačenim brojem i datumom javnog poziva.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Јавни позив за пројекте подршке младима – НОВИ

Критеријуми јавног позива

Прилог 1 – Пројектни приједлог

Прилог 2 – Буџет

Прилог 3 – Изјава о подобности

Прилог 4 – Изјава о партнерству

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti