Broj:02-014-125/23

Teslić, 11.09.2023. godine

 

Na osnovu člana 67. i 86. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 14. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava za podršku povećanju konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje koja se finansiraju  sredstvima budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

 

POLJOPRIVREDNIM PROIZVOĐAČIMA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA ZA ZASNIVANJE I POVEĆANJE KONKURENTNOSTI PROIZVODNJE KOJA SE SUFINANSIRA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ

 

 

CILJ JAVNOG POZIVA

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj da osnaži Korisnike sa najboljim projektima u oblasti povećanja konkurentnosti proizvodnje u stočarstvu, voćarstvu i  biljnoj proizvodnji.

NAMJENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

U skladu sa Strategijom razvoja opštine Teslić 2018-2027. godine ovaj vid podsticaja će se dodjeliti Korisnicima za sljedeće aktivnosti:

 1. Izgradnja i proširenje kapaciteta za preradu, voća, povrća i nabavku namjenske mehanizacije;
 2. Zasnivanje i realizacija voćarske proizvodnje;
 3. Afirmacija savremene poljoprivredne proizvodnje;
 4. Izgradnja savremenih objekata za poljoprivrednu proizvodnju;
 5. Adaptacije postojećih objekata za savremenu poljoprivrednu proizvodnju;
 6. Unapređivanje produktivnosti poljoprivredne proizvodnje kroz popravku genetskog potencijala u stočarstvu, kupovina osnovnog stada.

 

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ

Pravo na podsticajna sredstva  imaju korisnici, poljoprivredna gazdinstva (komercijalna i nekomercijalna) i organizatori proizvodnje   sa prebivalištem, odnosno sjedištem na području opštine Teslić (u daljem tekstu: Opština),  koja obavljaju  poljoprivrednu proizvodnju na teritoriji Opštine i koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, kao i drugi subjekti u skladu sa članom 26. Zakona o poljoprivredi Republike Srpske.

Podsticaji se mogu ostvariti samo po jednom osnovu. Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti direktni korisnici sredstava iz projekata koji su finansirani ili sufinasirani iz budžeta opštine Teslić u tekućoj godini.

 

IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA, OBAVEZE KORISNIKA I ROKOVI DOZNAČAVANJA SREDSTAVA

 

 1. IZGRADNJA I PROŠIRENJE KAPACITETETA ZA PRERADU VOĆA I POVRĆA I NABAVKU NAMJENSKE MEHANIZACIJE

Sredstva za ove namjene dodjeljivaće se kao podsticaj za izgradnju hladnjača, sušara, skladišta proizvoda i nabavku namjenske mehanizacije, za poljoprivredna gazdinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

 • Izvrše ulaganja u zasnivanje ili obnavljanjezasada:
 1. a) jabučastog i koštičavog  voća (jabuka,šljiva, kruška, orah, lješnik) 0,7ha  i  više,
 2. b) jagodastog voća (malina, kupina, jagoda) 0,1 ha i 0.03 ha jagoda(plastenička proizvodnja),
 3. v) borovnica 0,1 ha
 4. g) povrće 0,3 ha na otvorenom
 5. d) vinograd 0,2 ha
 • izvrši ulaganja u povećanje konkurenetnosti proizvodnje nabavkom namjenske mehanizacije najmanje u iznosu od 5.000.00 KM i izgradnju kapaciteta za preradu, hlađenje  i sušenje u voćarstvu, najmanje u iznosu od 10. 000,00 KM.

Maksimalna sredstva za ove namjene utvrđuju se u visini do  50 % od visine uloženih sredstava Korisnika i ne mogu biti veća od 4.000,00 KM po jednom poljoprivrednom gazdinstvu.

 

 1. ZASNIVANJE I REALIZACIJA VOĆARSKE PROIZVODNJE

U cilju razvoja voćarstva  i povećanja zasađenih površina, vršiće se sufinansiranje troškova zasnivanja zasada u površini minimalno 0,5 ha   jabučastog i koštičavog voća (jabuka, šljiva, kruška, orah, lješnik) 0,1 ha zasada jagodastog voća (malina, kupina, jagoda) i 0,1 ha zasada borovnice  poljoprivrednim gazdinstvima koji ispunjavaju opšte kriterije.

Kandidati koji podnose zahtjev  za zasnivanje novih zasada uz projekat, mogu konkurisati i za sisteme za navodnjavanje, protivgradnu zaštitu i ograđivanje zasada.

Maksimalan iznos za ove namjene utvrđuje se u visini do 4.000,00 KM  a zavisiće od broja podnesenih zahtjeva na Javni poziv.

 

 

 1. AFIRMACIJA SAVREMENE POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

 

Sredstva za podsticaj mogu ostvariti korisnici i podnosioci zahtjeva:

 

 1. Koji zasnuju nove ili proširi postojeće pčelinjake tako da iznos po jednom novom pčelinjem društvu može biti maksimalno 100,00 KM, a sredstva mogu  ostvariti pčelari koji ispunjavaju opšte uslove i koji dostave potvrdu iz APIF-a o broju pčelinjih društava.
 2. b) Izgradnja i opremanje objekata za proizvodnju repromaterijala u pčelarstvu i primarnu preradu i pakovanje meda i proizvoda od meda.

 

Maksimalana sredstva za ove namjene utvrđuje se u visini do 4.000,00 KM a zavisiće od broja podnesenih zahtjeva na Javni poziv.

 

 

 

 1. IZGRADNJA SAVREMENIH I ADAPTACIJA POSTOJEĆIH OBJEKATA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU

 

Sredstva za ove namjene dodjeljivaće se kao podsticaj za nabavku građevinskog materijala za adaptaciju, proširenje postojećih i izgradnju novih kapaciteta u animalnoj i biljnoj proizvodnji (staje, peradarnici, osočne jame, silosi, ribnjaci, prerađivački kapaciteti, pomoćni objekti i sl.), u skladu sa sljedećim uslovima:

 

Vrsta Uslovi Maksimalan iznos
Plastenička proizvodnja 100-200 m –  nabavka profesionalnih plastenika

– nabavka plastenika ručne izrade (nabavka cijevi, folija, sistema za navodnjavanje, bačvi i sl.)

–  posjeduje 0,2 ha obradivih površine

2.500,00

1.500,00

Objekti za uzgoj i držanje životinja – najmanje 2 ha obradivih površina na raspolaganju,

– 3 muzna grla ili 6 tovnih grla ili 30 ovaca i koza ili 5 suprasnih nazimica ili 30 tovnih svinja, ili 1000 koka nosilja bez obradivih površina i sl.

4.000,00
Objekti za primarnu preradu mlijeka i proizvodnju sira i proizvoda od mlijeka Izgradnja i opremanje kapaciteta za primarnu preradu mlijeka, proizvodnju sira i proizvoda od mlijeka. 4.000,00
Osočne jame i silosi – 3 muznih krava ili 6 tovnih grla ili 5 suprasnih nazimica ili 30 tovnih svinja i sl.

– izgrađen adekvatan objekat za uzgoj životinja

3.000,00
Ribnjaci – 100 m²  površine pastrmskih ribnjaka,

– 1000 m² šaranskih ribnjaka

3.000,00
Pomoćni objekti – za polj. mehanizaciju, žitarice, ljekovito bilje, za proizvodnju i pakovanje poljoprivrednih proizvoda, za skladištenje i preradu voća i povrća, laktofriza itd.

 

4.000,00

 

 

 1. UNAPREĐIVANJE PRODUKTIVNOSTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE KROZ POPRAVKU GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU, KUPOVINA OSNOVNOG STADA

U cilju unapređivanja produktivnosti poljoprivredne proizvodnje kroz popravku genetskog potencijala u stočarstvu, kupovina osnovnog stada vršiće se sufinansiranje:

– u govedarstvu nabavka  minimalno 3 grla – visina podsticaja 750,00 KM/grlu

– u ovčarstvu i kozarstvu nabavka minimalno 30 grla – visina podsticaja 50,00 KM/ grlu

Maksimalan iznos podsticaja iznosi 4.000,00 KM.

 

NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU

 

Zahtjevi za dodjelu podsticaja i poslovni plan podnose se na za to propisanom obrascu koji je obavezan, a biće dostupan na web stranici Opštine kao i na info pultu Opštine.

Uz propisani obrazac zahtjeva prilažu se sljedeća dokumenta

Fizička lica:

– dokaz o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava (potvrda iz APIF-a), registraciju djelatnosti,

– kopija lične karte,

– kućna lista,

-poslovni plan.

Pravna lica:

– rješenje o osnivanju ili registraciji pravnog lica ili preduzetnika,

– rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB),

– poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (iz poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev,

– dokaz o plaćenom porezu na nepokretnosti za prethodnu godinu i komunalne takse prema opštini,

-poslovni plan.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje, kao ni prijave pristigle nakon okončanja roka za prijavu definisanim u javnom pozivu.

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu Opština Teslić, Karađorđeva 18,  sa naznakom „Podsticaji u poljoprivredi 2023.– ne otvarati“.

Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 20 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj web stranici Opštine.

 

Komisija provjerava ispunjenost uslova iz javnog poziva i u skladu s utvrđenim kriterijumima i bodovnim listama, vrši rangiranje primljenih prijava.

 

POSTUPAK OCJENJIVANJA ZAHTJEVA

Načelnik imenuje Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koja će analizirati pristigle zahtjeve, te za one koji ispunjavaju kriterijume izvršiti bodovanje prema bodovnoj listi.

Utvrđivanje rang liste pristiglih prijava će se izvršiti na osnovu sljedećih kriterijuma:

 

OPŠTI KRITERIJI

 

kriterij

 

uslov

broj bodova
 

Poljoprivreda kao djelatnost

osnovni vid djelatnosti 5
dopunska djelatnost 3
 

Mjesto   prebivališta/sjedišta

ruralno područje 5
urbano (gradsko) područje 1
 

Dob nosioca gazdinstva

do 40 godina starosti 3
41 – 55 godina starosti 2
56 – 65 godina starosti 1
 

Mladi bračni parovi

nastanjeni na seoskom/ gradskom području 3

1

Žene nosioca gazdinstva ženski pol 1
 

Broj radno sposobnih članova domaćinstva ili zaposlenih na poslovima u poljoprivredi

nezaposleni radno sposobni članovi

domaćinstva

 

5

zaposleni radno sposobni

članovi domaćinstva

 

1

Porodice RVI i poginulih boraca   2
Porodice sa 4+ djece maloljetno dijete 1

 

 

POSEBNI KRITERIJI

 

kriterij

 

uslov

broj

bodova

 

zemljište

 

obradive zemljišne površine

do 2 ha 1
2,1 – 3 ha 2
3,1 – 4 ha 3
4,1 – 5 ha 4
5,1 – 6 ha 5
 

životinje

 

muzna grla (goveda)

             do 3 1
4 – 5 2
6 – 8 3
9 – 10 4
preko 10 5
 

tovna grla (goveda)

             do 6 1
7 – 10 2
11 – 15 3
16 – 19 4
preko 20 5
 

ovce/koze

do 70 1
71 – 150 2
151 – 250 3
251 – 350 4
preko 350 5
 

suprasne nazimice (krmače)

do 5 1
6 – 10 2
11 – 15 3
16 – 19 4
preko 20 5
 

tovne svinje

do 15 1
16 – 20 2
21 – 30 3
31 – 40 4
preko 40 5
 

koke nosilje / brojleri

Do 3000 1
3000 – 4000 2
4000 – 5000 3
5000 -6000 4
preko 6.000 5
 

ribnjak

 

površine/m2

100 – 300 1
301 – 500 2
501 – 1000 3
1001 – 3000 4
preko 3000 5
Poslovni plan Ocjena poslovnog plana Odličan

Dobar

Uslovno dobar

 

 

10

5

2

 

Izvori finansiranja Mješoviti (vlastita i podst. sredstva)

 

Mješoviti (vlastita podsticajna i tuđa sredstva)

 

Podsticajna sredstva

5

 

 

2

 

 

 

0

Vlastito učešće 50% i više

25% i više

Bez učešća

5

2

0

  Investicija (vrijednost postojećeg i novog ulaganja) 10.000,00 KM

5 – 10.000,00 KM

>5.000,00 KM

10

5

1

 

Komisija utvrđuje rang listu koja se objavljuje na oglasnoj tabli i web strani Opštine, na koju kandidati imaju pravo žalbe u roku od 8 dana od dana objave iste.

Po okončanju žalbenog postupka Načelnik utvrđuje konačnu rang listu i  donosi odluku o raspodjeli podsticajnih sredstava.

Nakon donošenja odluke o raspodjeli sredstava, Načelnik zaključuje ugovor sa subjektima iz člana. 6. Pravilnika, koji sadrži prava, obaveze i odgovornosti i  način praćenja namjenskog trošenja sredstava.

Poljoprivredni proizvođač koji ostvari pravo na podsticajna sredstva dužan je dostaviti dokaz o namjenskom ulaganju vlastitih sredstava za odobreni vid podsticaja i to:

1) ugovor  o  izvođenju  radova  sa  privremenom ili okončanom situacijom sa specifikacijom izvršenih radova i dokaz o uplati putem žiro računa i za poslovne subjekte, ali i za fizička lica, ili

2)potpisana  i  ovjerena  veleprodajna  faktura ili profaktura  na  kojoj  je  naznačeno  ime poljoprivrednog proizvođača koji je ostvario pravo na podsticaj uz naznačen JIB za poslovne subjekte i broj RPG za fizička lica, ili

3)maloprodajni  račun, uz potpisanu i ovjerenu fakturu koja glasi na ime poljoprivrednog proizvođača koji je ostvario pravo na podsticaj, tako da se faktura odnosi samo na jedan  račun, uz naznačen JIB za poslovne subjekte ili broj RPG za fizička lica i dokaz o uplati u skladu sa obaveznim poslovanjem putem žiro računa,a za fizička lica ili

4) zapisnik sa fotodokumentacijom Komisije  iz kojih se nesumnjivo može zaključiti da su sredstva uložena u predmet podsticaja i ovjerenom Izjavom Korisnika o tačnosti podataka o vrsti i visini troška.

Sredstva će biti doznačena u skladu sa dinamikom ostvarenja budžeta opštine Teslić a najkasnije do kraja budžetske 2023. godine.

U slučaju da neko od korisnika podsticaja odustane od zahtjeva, pravo na podsticaj ostvariće podnosioci prijava prema redosljedu na prethodno utvrđenoj rang listi.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpuno dokumentacijom, podnesene na neodgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni  konkursni materijali  se neće ocjenjivati/bodovati. Pozivna dokumentacija se ne vraća.

Detaljnije informacije o Projektu mogu se  dobiti na telefon broj 053/411-534, u Odjeljenju za privredu i poljoprivredu.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti