Broj: 02-014-4/24

Teslić, 1. februar 2024. godine

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) i tačke III Odluke o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21), Načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I   P O Z I V

za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva

iz budžeta opštine Teslić za 2024. godinu

 

 

I – PREDEMET JAVNOG POZIVA

 

1) Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projekata organizacija civilnog društva (udruženja građana i fondacija), planiranih u budžetu opštine Teslić za 2024. godinu, na poziciji 415200–Finansiranje udruženja i organizacija, u visini od 100.000,00 KM (slovima: stotinu hiljada konvertibilnih maraka).

2) Planirana sredstva se dodjeljuju u skladu sa Odlukom o načinu odabira projekata organizacija civilnog društva /nevladinih/ neprofitnih organizacija po LOD metodologiji („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/21).

 

II – PRIORITETNE OBLASTI JAVNOG POZIVA

 

Namjenska budžetska sredstva će se dodijeliti za sufinansiranje projekata iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 

 • aktivnosti koje se odnose na jačanje saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora,
 • podsticanja i razvoja privrednih djelatnosti (turizam, zanatstvo, stari i rijetki zanati, zadrugarstvo i dr.),
 • razvoj lokalne zajednice,
 • ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana,
 • afirmisanja ljudskih i manjinskih prava,
 • programa za obrazovanje,
 • programa za omladinu,
 • programa za stara lica,
 • afirmisanja demokratizacije lokalne sredine,
 • razvoja civilnog društva,
 • socijalno-humanitarne aktivnosti (podrška socijalno ugroženim građanima, podrška starim i osobama sa invaliditetom, podrška osobama ometenim u razvoju i dr.),
 • kulturne baštine, njegovanja istorijskih tekovina,
 • volonterstva,
 • zaštite boraca, ratnih vojnih i civilnih invalida,
 • zaštite i pomoći licima liječenih od bolesti zavisnosti,
 • aktivnosti penzionerskih organizacija,
 • neformalnog obrazovanja,
 • afirmisanja ženskih prava,
 • za razvoj javnog informisanja,
 • drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine Teslić i afirmaciji građanskog aktivizma.

 

III – USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM POZIVU

 

1) Pravo učešća na raspisani javni poziv imaju organizacije civilnog društva koje zadovoljavaju sljedeće uslove:

 

 • da su osnovanei registrovane u RS i BiH,
 • da su vođene od strane državljana RS i BiH,
 • da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Teslić,
 • da su projekti namijenjeni građanima opštine Teslić,
 • da se projekti odnose na oblasti navedene u tački Iovog javnog poziva,
 • da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija.

 

2) Aplikant može kandidovati samo jedan projektni prijedlog, a maksimalan novčani iznos koji se može odobriti je 7.000,00 KM (slovima: sedam hiljada konvertibilnih maraka).

3) Kandidovani projekat se mora realizovati na teritoriji opštine Teslić i to najkasnije do isteka kalendarske godine, odnosno do 31.12.2024. godine.

 

IV – ORGANIZACIJE KOJE NEMAJU PRAVO UČEŠĆA

 

1) Pravo učešća nemaju organizacije civilnog društva koje imaju status organizacije od posebnog interesa za opštinu Teslić (Opštinska organizacija Crvenog krsta, Opštinska boračka organizacija, SPKD „Prosvjeta“ i BZK „Preporod“), kao i sportska udruženja.

2) Navedenim subjektima iz prethodne podtačke budžetska sredstva će se dodjeljivati po posebnim kriterijumima koji nisu predmet ovog javnog poziva.

 

V – PROJEKTI KOJI SE NEĆE SUFINANSIRATI

 

Neće se sufinansirati sljedeći projekti:

 

 • projekti organizacija civilnog društva koje nisu izvršile svoje ugovorne obaveze po ranije zaključenim ugovorima o sufinansiranju projekata iz budžeta opštine Teslić,
 • projekti koji se isključivo odnose na jednokratne manifestacije, osim u slučajevima kada su dio trajnijeg i sveobuhvatnijeg projekta, ili imaju tradicionalni karakter,
 • projekti koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,
 • projekti koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,
 • projekti koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,
 • projekti kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20 % od ukupnih troškova projekta,
 • projekti koji predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,
 • projekti koji su usmjereni prema vjerskim ciljevima i aktivnostima,
 • projekti koji su usmjereni prema političkim aktivnostima,
 • projekti koji su namijenjeni za isključivu dobit pojedinca,
 • projekti koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani.

 

VI PRIJAVNA DOKUMENTACIJA

 

1) Prijava po ovom javnom pozivu treba sadžavati sljedeće dokumente:

 

 • PRILOG 1 – Projektni prijedlog,
 • PRILOG 2 – Pregled budžeta,
 • PRILOG 3 – Finansijska identifikaciona forma i
 • PRILOG 4 – Izjava o podobnosti.

 

2) Obrasci navedenih dokumenata popunjavaju se isključivo elektronski i mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice opštine (www.opstinateslic.com).

3) Aplikanti koji se prijavljuju na javni poziv dužni su uz popunjene obrasce dostaviti dodatnu dokumentaciju i to:

 

 • izvod iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji,
 • opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,
 • uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena fotokopija),
 • uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
 • podatke o osobi ili osobama koje realizuju projekat (kraću biografiju sa dokazima).

4) Organizacije civilnog društva odnosno aplikanti kojima se odobre grant sredstva dužni su naknadno dostaviti Odjeljenju za društvene djelatnosti završni godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha), najkasnije na dan potpisivanja ugovora o sufinansiranju projekta.

 

VII – RAZMATRANJE PRIJAVA (APLIKACIJA)

 

1) Ocjenjivanje (bodovanje) prispjelih projekata i sačinjavanje prijedloga Odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje odabranih projekata vršiće Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata, imenovana od strane načelnika opštine Teslić.

2) Nadležna komisija će prijedlog odluke iz prethodne podtačke dostaviti načelniku opštine najkasnije mjesec dana od dana zatvaranja javnog poziva.

3) Konačnu odluku o raspodjeli sredstava donosi načelnik opštine, nakon čega će se sa odabranim aplikantima zaključiti pojedinačni ugovori kojim će se bliže definisati prava i obaveze davaoca i korisnika granta.

 

VIII OBAVEZE UČESNIKA JAVNOG POZIVA

 

1) Aplikanti su obavezni dostaviti vjerodostojne i tačne podatke, dokaze ili navode koji se traže ovim javnim pozivom.

2) Ukoliko se utvrdi da je podnosilac prijave dostavio netačne ili lažne podatke, njegova prijava se neće uzimati u razmatranje.

3) Aplikanti kojima se dodijele sredstva dužni su nakon realizacije projekta dostaviti završni narativni i finansijski izvještaj, odnosno periodične izvještaje, što zavisi od dužine trajanja projekta i visine dodijeljenih sredstava (PRILOG 5 i PRILOG 6).

4) Ukoliko aplikant ne dostavi izvještaje sa pratećim dokazima o namjenskom utrošku sredstava, obavezan je vratiti dodijeljena sredstva.

 

IX – PODNOŠENJE PRIJAVE (APLIKACIJE)

 

1) Prijava sa pratećom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj koverti sa naznakom: JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA OCD – NE OTVARATI,  neposredno u Šalter sali Opštinske uprave Teslić ili šalje poštom na adresu: Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić.

2) Rok za podnošenje prijave (aplikacije) je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informisanja i na zvaničoj internet stranici opštine Teslić (www.opstinateslic.com), odnosno najkasnije do 23. februara 2024. godine (datum se računa kao zadnji dan za predaju aplikacije).

3) Prijave sa pratećim dokumentima koje pristignu nakon predviđenog roka, nepotpisane prijave i prijave sa nepotpunom dokumentacijom, te prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili elektronskom poštom, neće se razmatrati.

4) Prijavna dokumentacija se ne vraća.

 

X – DODATNE INFORMACIJE

 

Sve dodatne informacije u vezi raspisanog javnog poziva mogu se dobiti u Odjeljenju za društvene djelatnosti (zgrada Geofona), pozivom na brojeve telefona: 053/431-451 i 053/431-431 ili slanjem upita elektronskom poštom na adresu: [email protected].

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Prilog 1 – Projektni prijedlog

Prilog 2 – Pregled budžeta

Prilog 3 – Finansijska identifikaciona forma

Prilog 4 – Izjava o podobnosti

Prilog 5 – Narativni izvještaj

Prilog 6 – Finansijski izvještaj

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti