Broj: 01-013-79/23

Datum: 24.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 53. stav 2. Poslovnika o radu skupštine  opštine  Teslić („Službeni  glasnik opštine Teslić“ broj 4/17), člana 3. Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Teslić  („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 7/23) i člana 17. Etičkog kodeksa o radu izabranih predstavnika – odbornika u Skupštini opštine Teslić („Službeni glasnik  opštine Teslić broj 7/23), Komisija za izbor, imenovanja i mandatna pitanja  opštine Teslić raspisuje

JAVNI POZIV

za imenovanje četiri člana iz reda uglednih i afirmisanih građana u javnom životu u Komisiju za etička pitanja

 

  1. Poziv

Pozivaju se ugledni i afirmisani građani u javnom životu  sa područja opštine Teslić  da se prijave na Javni poziv za izbor članova  u Komisiji za etička pitanja.

  1. Pravo na prijavu

Pravo prijave imaju svi punoljetni građani, nespornog javnog ugleda  u lokalnoj zajednici.

  1. Rok za podnošenje prijave

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave Javnog poziva na  web stranici  opštine Teslić.

Neblagovremene  i nepotpune izjave se neće uzeti u razmatranje.

  1. Dokumentacija neophodna za podnošenje prijave
  • Biografija sa pregledom toka obrazovanja,
  • Ovjerena kopija lične karte,
  • Dokaz o VSS (diploma),
  • Ovjerena izjava da niste član organa političke parije.

 

Popunjena prijava (obrazac)  koji je sastavni dio  Javnog poziva  sa pratećom  dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Teslić, ul. Karađorđeva br.18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni poziv za izbor članova Komisije za Etička pitanja ( četiri  člana iz reda uglednih i afirmisanih građana).

  1. Kontakt informacije

Za sve dodatne informacije  možete kontakrirati: sekretara Sanju Đurđević (053/411-526)

 

Predsjednik komisije

Aleksandar Šakanović

 

PRIJAVA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti