Broj: 02-014-509/19

Teslić,29.07.2019. godine

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i člana 3. Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava MEG projekta za javnu grant šemu podsticaja privredi koji se sufinansira sredstvima budžeta Opštine, Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

FIZIČKIM LICIMA ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA MEG PROJEKTA ZA JAVNU GRANT ŠEMU PODSTICAJA KOJI SE SUFINANSIRA SREDSTVIMA IZ BUDŽETA OPŠTINE TESLIĆ

 

CILJ JAVNOG POZIVA

Dodjela podsticajnih sredstava ima za cilj povećanje broja start-up biznisa posebno u oblasti preduzetništva i pružanje jednakih prilika za lica svih dobnih skupina.

 

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ

Sredstva iz  Granta dodjeljuju se fizičkim licima sa prebivalištem na području opštine Teslić najmanje 12 mjeseci prije objave javnog poziva i to:

 • kao pojedincima ili kao timu;
 • koji imaju poslovne ideje i žele započeti posao u određenoj djelatnosti na području opštine Teslić (osim igara na sreću, trgovine i ugostiteljskik objekata tipa kafea i barova);
 • koji u trenutku podnošenja prijave nemaju registrovanu vlastitu djelatnost;
 • koji nisu imali registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u prethodne dvije godine prije objave javnog poziva;
 • koji u prethodne tri godine nisu koristili sredstva podsticaja (bez obzira na izvor istih) za samozapošljavanje.

 

IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA, OBAVEZE KORISNIKA I ROKOVI DOZNAČAVANJA SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos sredstava koji finansiraju MEG projekat i budžet Opštine Teslić iznosi 82.500,00 KM (učešće Donatora 40.000,00 KM). Iznos sredstava koji se može dodjeliti   jednom aplikantu je maksimalno 7.500,00 KM.

 

Odobrena sredstva iz  Granta mogu se upotrijebiti:

– maksimalno 70% za: nabavku nove opreme, novih mašina i alata ili repromaterijala za potrebe obavljanja djelatnosti,  troškove poslovanja (komunalije, telekomunikacija, struja, uređenja i opremanja poslovnog prostora ukoliko je aplikant vlasnik ili je vlasnik član uže porodice koji je dao saglasnost za korištenje istog bez novčane naknade)

– maksimalno 30% za uplate poreza i doprinosa na plate.

 

Sredstva se odobravaju bespovratno, a doznačavanje će se vršiti na sljedeći način:

 1. a) 60% od ukupno odobrenog iznosa sredstava biće isplaćeno u roku od 15 dana po potpisivanju ugovora i dostave dokaza o registraciji djelatnosti;
 2. b) 40% od ukupno odobrenog iznosa sredstava biće isplaćeno u roku od 15 dana po isteku šest (6) mjeseci od potpisvanja ugovora i izvršene kontrole namjenskog utroška sredstava.

Aplikanti kojima su odobrena podsticajna sredstva dužni su prilikom  sklapanja ugovora dostaviti instrumente obezbjeđenja (lična mjenica sa mjeničnom izjavom) za uredno izvršenje ugovorene obaveze. Proces registracije biznisa može trajati najduže 30 dana od dana potpisivanja ugovora.  Ukoliko u navedenom periodu aplikant koji je potpisao ugovor ne registruje biznis, biće ponuđeno potpisivanje ugovora prvom sljedećem aplikantu sa utvrđene rang liste koji ispunjava propisane uslove. Pojedinačnim ugovorima o dodjeli podsticajnih sredstava definisaće prava, obaveze i odgovornosti, način nadzora nad namjenskim korišćenjem podsticaja.

 

     NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU                                                                 Zahtjevi za dodjelu podsticaja podnose se na za to propisanom obrascu koji je obavezan, a  dostupan je na web stranici Opštine kao i na info pultu Opštine.

Uz propisani obrazac zahtjeva prilažu se sljedeća dokumenta:

 • popunjen poslovni plan (propisan obrazac);
 • kopiju lične karte;
 • kopiju prijave o prebivalištu (ne stariju od 6 mjeseci);
 • ovjerenu izjavu da nisu imali registrovanu, a potom odjavljenu, djelatnost u prethodne dvije godine prije objave javnog poziva, da u prethodnie tri  godina nisu koristili sredstva podsticaja (bez obzira na izvor istih) za samozapošljavanje (propisan obrazac Prilog 1),
 • izjavu o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanja u koruptivnim radnjama (propisan obrazac Prilog 2).

 

Obrazac zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje, kao ni prijave pristigle nakon okončanja roka za prijavu definisanim u javnom pozivu. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu Opštine Teslić, Karađorđeva 18,  sa naznakom „MEG projekat Grant šema – Za Komisiju – ne otvarati“.

Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj web-stranici Opštine Teslić, odnosno do 29.08.2019. godine.

 

     POSTUPAK OCJENJIVANJA ZAHTJEVA

    

     Načelnik imenuje Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koja će analizirati pristigle zahtjeve, te za one koji ispunjavaju kriterijume izvršiti bodovanje prema bodovnoj listi.

Utvrđivanje rang liste pristiglih prijava će se izvršiti na osnovu sljedećih kriterijuma:

Kriterij Broj bodova Maksimalan broj bodova Sredstvo verifikacije
Vrsta djelatnosti

·     Proizvodno-prerađivačka djelatnost

·     Uslužne djelatnosti iz oblasti zanatstva

·     Intelektualne usluge

·     Druge uslužne djelatnosti

 

13

 

10

 

8

5

 

13

Poslovni plan/prijavni obrazac
Broj radnih mjesta koja će biti kreirana kroz podsticaje:

– 1 radno mjesta (ne uključuje podnosioca aplikacije – vlasnika startup-a)

– 2 radna mjesta (ne uključuje podnosioca aplikacije – vlasnika startup-a)

– više od 2 radna mjesta (ne uključuje podnosioca aplikacije – vlasnika startup-a)

 

 

5

 

 

7

 

 

 

10

 

 

 

10

Poslovni plan/prijavni obrazac
Radni status aplikanta

1. Podnosilac prijave je nezaposleno lice

2. Podnosilac prijave je u radnom odnosu.

 

10

 

5

 

10

Potvrda nadležnog Biroa za zapošljavanje/Izjava aplikanta

Poslovni plan/prijavni obrazac

Podnosilac prijave je:

– žena

– pripadnik Romske populacije

– invalidna osoba

 

7

 

7

Poslovni plan/prijavni obrazac

Dokumentacija koja dokazuje pripadnost navedenim kategorijama

Finansijsko učešće aplikanta u ukupnoj vrijednosti predloženog projekta

·        do 10%

·        više od 10% i manje ili jednako 35%

·        više od 35% i manje ili jednako 50%

·        Više od 50%

 

 

3

 

5

 

7

 

10

10 Poslovni plan/prijavni obrazac

 

Napomena: Aplikanti će biti dužni u toku realizacije projekta dostaviti dokaze o vlastitom finansijskom učešću.

Značaj realizacije projektnog prijedloga za Opštinu

Ocjena se vrši na osnovu percepcije zastupljenosti/prisustva usluge/proizvoda na tržištu Opštine i potrebe za njim.

0-10 10 Poslovni plan/prijavni obrazac
Predloženi Projekat je jasan, logičan i relevantan u odnosu na očekivane rezultate 0-10 10 Poslovni plan/prijavni obrazac

 

Očekivani rezultati i aktivnosti projekta su jasno definisani. 0-10 10 Poslovni plan/prijavni obrazac
Projekat je održiv u smislu nastavka djelovanja startup-a i nakon prestanka finansijske podrške Opštine 0-10 10 Poslovni plan/prijavni obrazac

 

Predloženi budžet je realan, jasan i povezan s očekivanim rezultatima 0-10 10 Poslovni plan/prijavni obrazac
Ukupan broj bodova 100  

 

 

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpuno dokumentacijom, podnesene na ne odgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni  konkursni materijali  se neće ocjenjivati/bodovati. Pozivna dokumentacija se ne vraća.

Pravilnika o kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava MEG projekta za javnu grant šemu podsticaja privredi koji se sufinansira sredstvima budžeta Opštine  dostupan je na web-stranici Opštine.

Opština Teslić će tokom javnog poziva osigurati edukaciju za sve zainteresovane u pogledu popune obrasca aplikacije – poslovnog plana i odgovoriti na sva dodatna pitanja.  Dana 16.08.2019. godine sa početkom u 11,00 sati u prostorijama Opštine Teslić (mala sala) održaće se Dani otvorenih vrata na kojima će se prezentovati Projekat.

Detaljnije informacije o Projektu mogu se  dobiti na telefon broj 053/411-546, kontakt osoba Samira Zelenbabić, lično u Odsjeku za privredu ili putem e-mail [email protected].

 

NAČELNIK OPŠTINE

  Milan Miličević

 

Izjava Prilog 1 aplikaciji

Izjava Prilog 2 aplikaciji

Prijavni obrazac MEG

Pravilnik MEG

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti