Broj: 02-014-266/22

Teslić, 16.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17) i Programa korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 7/22) , Načelnik opštine Teslić, raspisuje:

 

JAVNI POZIV

CILJNIM GRUPAMA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA PO PROGRAMU KORIŠTENJA PODSTICAJNIH SREDSTAVA U FUNKCIJI SAMOZAPOŠLJAVANJA I ZAPOŠLJAVANJA ZA 2022. GODINU

      CILJ JAVNOG POZIVA

Opšti cilj Pograma je podsticanje cjelokupnog razvoja opštine Teslić, unapređenje poslovnog ambijenta, razvoj ekonomske aktivnosti i preduzetništva, a samim tim i životnog standarda građana opštine Teslić.

 

BUDŽET PROGRAMA

Iznos sredstava namjenjen za podsticaje predviđen Budžetom iznosi 250.000,00 KM. Program sadrži dvije mjere podsticaja:

 1. Finansiranje samozapošljavanja – registrovanje preduzetničkih djelatnosti u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM.
 2. Finansiranje novog zapošljavanja kod poslodavaca u ukupnom iznosu od  120.000,00 KM.

 

     CILJNE GRUPE PROGRAMA

Ciljne grupe programa su:

 • Preduzetnici koja su svoju djelatnost registrovala od 15.06.2021. godine do objave javnog poziva;

–    Poslovni subjekti koji su u stalni radni odnos primili nove radnike u periodu

od 15.06.2021. godine do  objave javnog  poziva.

 

     NAMJENA PODSTICAJNIH SREDSTAVA

Podsticajna sredstva će se dodjeljivati za sljedeće aktivnosti

 1. Finansiranje samozapošljavanja i
 2. Finansiranje novog zapošljavanja kod poslodavaca (mala i srednja preduzeća – MSP i preduzetnici ).

 

 

USLOVI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PODSTICAJ

 

Podsticaj za samozapošljavanje

Pravo na korištenje podsticajnih sredstava za samozapošljavanje imaju lica koja su od 15.06.2021. godine do dana objave javnog poziva registrovala samostalnu preduzetničku djelatnost kao osnovno zanimanje. Prednost kod dodjele podsticaja za samozapošljavanje imaju sljedeća lica: nezaposlena lica – aktivni tražioci posla; žene, mladi do 30 godina starosti, nezaposlena lica starosti 55 godina i više, lica iz ruralnih područja koja svoju djelatnost registruju u ruralnom području, pripadnici marginalizovanih grupa (djeca poginulih boraca, invalidi, samohrane majke, roditelj djeteta sa posebnim potrebama, Romi), a  koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su na vrijeme podnijeli prijavu za podsticaj sa dokumentacijom koja potkrepljuje ispunjavanje definisanih uslova iz Programa;
 • da redovno izmiruju obaveze po osnovu javnih prihoda od datuma registracije;
 • da imaju prebivalište na području opštine Teslić najmanje 12 mjeseci prije objave javnog poziva.

Pravo na podsticaj ne mogu ostvariti lica:

 • ako su već koristila podsticaje za samozapošljavanje bez obzira na izvor sredstava;
 • ako su već obavljali istu ili sličnu djelatnost i istu odjavili u prethodne tri godine;
 • ako obavljaju djelatnost  koja se ne finansira Programom (igre na sreću, trgovine, taksi prevoz i ugostiteljski objekati tipa kafea i barova) .

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. kopija rješenja o registraciji djelatnosti (pribavlja se u Odsjeku za privredu);
 2. poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda ( iz Poreske uprave Republike Srpske). Datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev;
 3. dokaz o nepostojanju dugovanja prema opštini Teslić  za preduzetnika i fizičko lice (analitičku karticu obaveza izdaje Odjeljenje za finansije);
 4. ugovore o radu sa zaposlenim radnicima ukoliko je preduzetnik zaposlio dodatna lica, sa obrascima 3100 iz PU RS o prijavi radnika (koristiće se samo pri ocjenjivanju prijava i nije eliminatoran dokument);
 5. potvrda nadležne institucije o socijalnom statusu/pripadnosti marginalizovanoj grupi (koristiće se samo pri ocjenjivanju prijava i nije eliminatoran dokument);
 6. uvjerenje o prebivalištu na području Opštine (MUP RS) ne starije od šest (6) mjeseci;
 7. ovjerenu izjavu da nisu imali registrovanu, a potom odjavljenu, istu ili sličnu djelatnost u prethodne tri godine prije objave javnog poziva, da u prethodne tri  godina nisu koristili sredstva podsticaja (bez obzira na izvor istih) za samozapošljavanje (propisan obrazac).

 

 

 

 

Podsticaj za  zapošljavanja

Pravo na korištenje podsticajnih sredstava za sufinansiranje dijela troškova bruto plata za zapošljavanje novih radnika u MSP i preduzetničkim djelatnostima imaju MSP i preduzetnici koja ispunjavaju sljedeće uslove:

 • da su na vrijeme podnijeli Prijavu za podsticaj sa dokumentacijom kojom potkrepljuju ispunjavanje definisanih uslova iz Programa;
 • da su ispoštovali sve obaveze po osnovu korištenja podsticajnih sredstava za novo zapošljavanje bez obzira na izvor sredstava;
 • da redovno izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom i obaveze prema Opštini;
 • da imaju najmanje jednog stalno zaposlenog radnika na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika;
 • da imaju iskazano pozitivno poslovanje;
 • da nad njima nije pokrenut ili otvoren stečajni odnosno likvidacioni postupak.

Pravo na podsticaj  za novo zapošljavanje ne mogu ostvariti:

 • djelatnosti iz oblasti igara na sreću;
 • djelatnosti iz oblasti finansija i osiguranja;
 • djelatnosti trgovine i ugostiteljstva (osim ako nisu u funkciji kreiranja novih turističkih usluga);
 • javna preduzeća i ustanove i drugi korisnici budžetskih sredstava:
 • poslodavci koji su u periodu od 15.06.2021. godine do dana objave javnog poziva imali smanjenje zaposlenih (osim prirodne fluktuacije);
 • poslodavci koji su bili korisnici određenog vida podsticaja (bez obzira na izvor sredstava) i nisu ispoštovali ugovorne obaveze.

Opšti uslov za dodjelu podsticajnih sredstava poslodavcima za zapošljavanje novih radnika su:

 • da su novozaposleni radnici prijavljeni  na puno radno vrijeme;
 • da ne zapošljavaju lice kojem je kod istog poslodavca prestao radni odnos u zadnje dvije godine;
 • da u periodu važenja ugovora o dodjeli podsticaja ne smanjuju broj zaposlenih radnika u odnosu na broj radnika koji su bili zaposleni u vrijeme prijave na javni poziv;
 • da omoguće Odjeljenju za privredu i poljoprivredu – Odsjek za privredu Opštinske uprave Teslić kontrolu namjenskog trošenja podsticajnih sredstava i uvid u svu potrebnu dokumentaciju u trajanju od minimalno 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora za dodjelu podsticajnih sredstava.

Uz prijavu se prilaže sljedeća dokumentacija:

 1. kopija rješenja o osnivanju pravnog lica ili preduzetnika; rješenje o registraciji poreskog obveznika u Poreskoj upravi (JIB);
 2. kopija uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza  (ukoliko je upisan u Registar); kopije bilansa stanja i bilansa uspjeha po poslednjem završnom računu ovjerene od strane APIF-a (ukoliko su obavezni podnijeti po zakonu), odnosno propisani obrasci za preduzetnike;
 3. poresko uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda ( iz Poreske uprave Republike Srpske, datum izdavanja poreskog uvjerenja mora biti iz mjeseca u kojem se podnosi zahtjev ili iz mjeseca koji prethodi mjesecu u kojem je podnešen zahtjev;
 1. dokaz o broju zaposlenih na dan 15.06.2021. i na kraju mjeseca koji prethodi mjesecu u kome se podnosi zahtjev ili na dan 15.05.2022. godine (prvu stranu 1002 obrasca/ potvrda PURS);
 2. obavještenje o razvrstavanju poslovnog subjekta po djelatnosti (obavještenje iz Republičkog Zavoda za statistiku) za poslodavce koji su obavezni da ga  posjeduju;
 3. dokaz o nepostojanju dugovanja prema opštini Teslić za pravno lice i osnivače pravnog lica, kao i za preduzetnika (analitičku karticu obaveza izdaje Odjeljenje za finansije);
 4. ovjerenu i potpisanu izjavu – da ne zapošljava lica kod kojih je radni odnos kod istog poslodavca prestao – u poslednje 2 (dvije) godine (propisan obrazac);
 5. ugovore o radu sa zaposlenim radnicima za koje se traže podsticajna sredstva, sa obrascima 3100 iz PU RS o prijavi radnika;
 6. potvrda nadležne institucije o socijalnom statusu/pripadnosti marginalizovanoj grupi (koristiće se samo pri ocjenjivanju prijava i nije eliminatoran dokument);
 7. Ovjerena i potpisana izjava da su u cjelosti ispoštovane obaveze po osnovu korištenja sredstava za novo zapošljavanje bez obzira na njihov izvor (propisan obrazac).

U okviru ove mjere jedan poslodavac može podnijeti zahtjev za zapošljavanje maksimalno tri  radnika. Prednost imaju poslodavci koji do donošenja Programa nisu koristili sredstva podsticaja koja je dodjeljivala Opština i poslodavci koji zapošljavaju mlade (do 30 godina starosti), žene, visokoobrazovane kadrove i pripadnike marginalizovanih grupa.

 

      IZNOS PODSTICAJNIH SREDSTAVA, OBAVEZE KORISNIKA I ROKOVI DOZNAČAVANJA SREDSTAVA

 

     Samozapošljavanje

Podsticajnom mjerom se omogućuje pokrivanje dijela troškova pri pokretanju vlastitog posla. Svim preduzetnicima će biti ponuđena i tehnička pomoć i obuka, kojom bi se učesnicima projekta prenijela specifična znanja iz poslovnog planiranja i vođenja biznisa.

Iznos sredstava koji se dodjeljuje jednom preduzetniku  je 5.000,00 KM. Obaveza korisnika podsticaja je da u periodu od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli podsticaja obavlja registrovanu djelatnost i redovno izmiruje  sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa.

 

      Zapošljavanje

Podsticajna sredstva poslodavcima za zapošljavanje novih radnika se odobravaju bespovratno i podrazumjevaju subvencionisanje troškova zapošljavanja (dijela plata, poreza i doprinosa). Obaveza poslodavca je da u periodu od 12 mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli podsticaja zadrži broj radnika utvrđen prilikom odobravanja podsticaja i da redovno izvršava sve obaveze po osnovu plata, poreza i doprinosa. Jedan poslodavac može podnijeti zahtjev za zapošljavanje maksimalno tri radnika.

Iznos podsticaja za jedno zaposleno lice je 4.000,00 KM. Ukoliko više aplikanata ispunjava uslove za dodjelu podsticajnih sredstava, svakom aplikantu će se dodjeliti podsticaj za jednog (1) novozaposlenog radnika,  a u zavisnosti od broja prijava koje ispunjavaju uslove preostali dio sredstava dodjeliće se u skladu sa ostvarenim bodovima po definisanim kriterijumima.

 

 

Dinamika doznačavanja sredstava i obaveze korisnika

 

Podsticajna sredstva za mjere iz Programa doznačavaju se na transakcioni račun MSP/preduzetnika prema sljedećoj dinamici:

 • 50% sredstava u roku od 15 (petnaest) dana od dana potpisivanja Ugovora,
 • 50% sredstava do kraja 2022. godine, odnosno nakon izvršene kontrole utroška prethodno dodjeljenih sredstava.

Navedeni rokovi isplate mogu da odstupaju od predviđenog, odnosno da budu duži, u zavisnosti od priliva sredstava u budžet Opštine.

Obaveze korisnika će biti precizno definisane ugovorom u trajanju od najmanje 12 (dvanaest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora o dodjeli podsticajnih sredstava, u skladu sa Programom.

 

     NAČIN PRIJAVE I ROK ZA PRIJAVU

 

     Zahtjevi za dodjelu podsticaja podnose se na za to propisanom obrascu koji je obavezan, a  dostupan je na web stranici Opštine kao i na info pultu Opštine.  Uz propisani obrazac zahtjeva prilažu se dokumenta naznačena na samom obrascu.

Obrazac zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava u potpunosti mora biti čitko popunjen, jer u protivnom se neće uzeti u razmatranje, kao ni prijave pristigle nakon okončanja roka za prijavu definisanim u Javnom pozivu. Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili lično u zapečaćenim kovertama na adresu Opštine Teslić, Karađorđeva 18,  sa naznakom „Program korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu – Za Komisiju – ne otvarati“. Javni poziv za raspodjelu sredstava traje 30 dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli i na službenoj web-stranici Opštine Teslić, odnosno do 15.06.2022. godine.

 

     POSTUPAK OCJENJIVANJA ZAHTJEVA

 

     Načelnik imenuje Komisiju za ocjenjivanje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava (u daljem tekstu: Komisija), koja će analizirati pristigle zahtjeve, te za one koji ispunjavaju kriterijume izvršiti bodovanje prema bodovnoj listi.

 

Kriteriji za  samozapošljavanje

Kriterij i bodovi Sredstvo verifikacije
Djelatnost  
Proizvodna 15 bodova Rješenje o registraciji preduzetničke djelatnosti
Zanatska 10 bodova
Uslužna 3   boda
Vremenski period obavljanja preduzetničke djelatnosti  
2 mjeseca prije objave JP 3 boda Rješenje o registraciji preduzetničke djelatnosti
3-4 mjeseca prije objave JP 10 bodova
5 i više mjeseci prije objave JP 15 bodova
Starosna kategorija, pol i pripadnost marginalizovanoj grupi  
Do 30 godina starosti i preko 55 godina starosti 3 boda Kopija lične karte, potvrda o statusu / pripadnosti marginalizovanoj grupi
Ženski pol 3 boda
Pripadnost marginalizovanoj grupi 3 boda
Vrijeme provedeno na evidenciji ZZZ RS Filijala Doboj Biro Teslić prije registracije preduzetničke djelatnosti  
od 2 do 6 mjeseci 2 boda Potvrda Biro Teslić
Preko 6 do 12 mjeseci 5 bodova
Preko 12 mjeseci 8 bodova
Broj zaposlenih u preduzetničkoj djelatnosti
Samo vlasnik 0 bodova Potvrda PURS o broju zaposlenih radnika / ugovori o radu i poreske prijave
1 radnik (isključujući  vlasnika) 3 boda
2 radnika (isključujući vlasnika) 6 bodova
3 i više radnika (isključujući vlasnika) 10    bodova

 

 

Kriteriji za zapošljavanje

 

Opis kriterija i bodovi Sredstvo verifikacije
Djelatnost
Proizvodna 15 bodova Rješenje o registraciji
Zanatska 10 bodova
Uslužna 5   bodova
Povećanje broja zaposlenih u 2022. u odnosu na 2021. godinu
Da 2 boda Potvrda PURS
Ne 0 bodova
Prosječna neto plata u poslovnom subjektu Izjava poslodavca/ finansijski pokazatelji za prethodnu godinu
Do 600,00 KM 2 boda
Do 800,00 KM 4 boda
Do 1.200,00 KM 6 bodova
Preko 1.200,00 KM 8 bodova
Zapošljavanje osobe koja je provela na evidenciji ZZZRS Filijala Doboj Biro Teslić
od 2 do 6 mjeseci 2 boda Potvrda ZZZ RS Biro Teslić
Preko 6 do 12 mjeseci 5 bodova
Preko 12 mjeseci 8 bodova
Stručna sprema radnika koji se zapošljava
NK 5 bodova Prijava radnog odnosa PURS / PD 3100
KV 6 bodova
VK 7 bodova
SSS 8 bodova
VŠS 9 bodova
VSS i više 10 bodova
Socijalna pitanja
Zapošljava nezaposleno lice  u stanju socijalne potrebe (korisnik novčane naknade i sl.) 5 bodova Potvrda o pripadnosti određenoj kategoriji od strane nadležne institucije/ rješenje o priznavanju statusa
Zapošljava nezaposleno lice sa invaliditetom, samohranog roditelja, lice sa bolesnim djetetom i drugog pripadnika marginalizovanih grupa 5 bodova

 

Kriteriji bodovanja koristiće se isključivo za raspodjelu sredstava koja preostanu nakon što se izvrši dodjela sredstava podnosiocima zahtjeva koji ispunjavaju opšte uslove za zapošljavanje jednog (1) novog radnika.

Prijave pristigle nakon predviđenog roka, prijave sa nepotpuno dokumentacijom, podnesene na ne odgovarajućem obrascu ili za namjene suprotne ovom pozivu, kao i prijave dostavljene putem faksa ili e-mail i nepotpisane prijave, neće se razmatrati. Nepotpuni  konkursni materijali se neće ocjenjivati/bodovati. Pozivna dokumentacija se ne vraća.

Program korištenja podsticajnih sredstava u funkciji samozapošljavanja i zapošljavanja za 2022. godinu  dostupan je na web-stranici Opštine.

Detaljnije informacije o Javnom pozivu i Programu mogu se  dobiti na telefon broj 053/411-546, kontakt osoba Samira Zelenbabić, lično u Odsjeku za privredu ili putem e-mail [email protected].

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Zahtjev zapošljavanje

Zahtjev samozapošljavanje

Izjava zapošljavanje

Izjava preduzetnici

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti