Broj: 02-475-53/24

Datum: 14.03.2024. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 5. Odluke o načinu i uslovima izdavanja u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 5/17 i 5/22), tačke 3. podtačka 1. Odluke o načinu dodjele i visini naknade za privremeno korišćenje javnih površina na području opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 22/21) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu opštine Teslić i

javnih površina za postavljanje montažnih kioska

 

I

Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine za postavljanje reklama, kao i javnih površina za postavljanje montažnih kioska, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, na sljedećim lokacijama:

 

REKLAMNI PROSTORI:

Reklamni prostori na nadstrešnicama autobuskih stajališta:

I zona:

 1. Stajalište u ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-grad (u skveru prije izlaza prema tržnici), osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.
 2. Stajalište u ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-grad (u skveru na strani gradskog trga), osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

II zona:

 1. Stajalište u ul. Karađorđeva, k.č. br. 1871 K.O. Teslić-grad (sa desne strane ulice na pravcu od zgrade Opštine prema Banja Vrućici), osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.
 2. Stajalište u ul. Karađorđeva, k.č. br. 1871 K.O. Teslić-grad (pored JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“), osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

 

 

III zona:

 1. Stajalište u ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-grad (pored starog gradskog groblja) osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

 

Reklamni prostori na bilbordima:

III zona:

 1. Bilbord u Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-grad (kod starog gradskog groblja), dvije strane reklamne površine od 12,00 m2 po strani.

 

JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE MONTAŽNIH KIOSKA

 

I zona:

 1. Javna površina u ulici Svetog Save na parceli označenoj kao k.č. br. 386/1 K.O. Teslić-grad (preko puta zgrade Centra za socijalni rad), dio od 12,00 m2.
 2. Javna površina u ulici Svetog Save na parceli označenoj kao k.č. br. 870 K.O. Teslić-grad (kod zgrade kina), dio od 12,00 m2.
 3. Javna površina u ulici Karađorđeva na parceli označenoj kao k.č. br. 856 K.O. Teslić-grad (kod zgrade veterinarske stanice), dio od 16,00 m2.

 

II zona:

 1. Javna površina u ulici Karađorđeva na parceli označenoj kao k.č. br. 1354/1 K.O. Teslić-grad (kod zgrade Opštinske uprave), dio od 12,00 m2.
 2. Javna površina u ulici Karađorđeva na parceli označenoj kao k.č. br. 1366/1 K.O. Teslić-grad (preko puta zgrade Opštinske uprave), dio od 12,00 m2.
 3. Javna površina u ulici Svetog Save na parceli označenoj kao k.č. br. 881/9 K.O. Teslić-grad (kod zgrade Centra za socijalni rad), dio od 12,00 m2.

 

II

Reklamni prostori daju se u zakup na period od godinu dana, uz mogućnost produženja perioda zakupa i isti se mogu koristi samo u svrhu isticanja reklamnih poruka iz okvira registrovane djelatnosti zakupca. Tokom perioda zakupa zakupodavac može reklamne prostore koristiti u svrhu oglašavanja u periodu do 30 dana, uz prethodno obavještenje zakupca o periodu korišćenja. U slučaju korišćenja reklamnih prostora od strane zakupodavca, zakupodavac je obavezan reklamne prostore nakon korišćenja vratiti u prvobitno stanje.

Javne površine za postavljanje montažnih kioska daju se u zakup na period od godinu dana, uz mogućnost produženja perioda zakupa i iste se izdaju za obavljanje trgovinske djelatnosti.

 

III

Pravo učešća u licitaciji imaju pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje djelatnosti.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica, a ukoliko u licitaciji učestvuje u ime preduzetnika dužan je predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime učestvuje.

 

IV

Početne cijene zakupa za reklamne prostore i javne površine za postavljanje montažnih kioska su sljedeće:

 

Reklamni prostori:

I zona: 60,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje

II zona: 40,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje

III zona: 30,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje

 

Javne površine za postavljanje montažnih kioska:

I zona: 6,00 KM/m2 mjesečno

II zona: 5,00 KM/m2 mjesečno

 

V

Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti kauciju u iznosu od 500,00 KM i dokaz o izvršenoj uplati priložiti uz prijavu na javni oglas.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

 

VI

Sa učesnikom u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu zakupa, u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja licitacije, zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

 

VII

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija neće se vraćati i ista će se uračunati u cijenu zakupa.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima koji ne uspiju u licitaciji uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

 

VIII

Prijave za učešće u licitaciji mogu se predati neposredno u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 01.04.2024. godine, do 12:00 časova, a mogu se dostaviti i putem pošte, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas broj: 02-475-53/24 od 14.03.2024. godine.“

Uz prijavu na javni oglas, učesnik je obavezan priložiti:

– kopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica),

– kopiju rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti (za preduzetnike),

– dokaz o uplati kaucije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić, a isti će uz javni oglas biti objavljen i na internet stranici Opštine.

     

IX

Usmeno javno nadmetanje-licitacija održaće se dana 01.04.2024. godine (ponedjeljak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane načelnika Opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA-NA-JAVNI-OGLAS-REKLAMNI-PROSTORI-I-KIOSCI

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti