Broj: 02-475-50/21

Datum: 25.03.2021. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 5. Odluke o načinu i uslovima izdavanja u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 5/17) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik Opštine Teslić raspisuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine Teslić

 

I

            Opština Teslić, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine u svrhu postavljanja reklama, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije na sljedećim lokacijama:

 

REKLAMNI PROSTORI NA NADSTREŠNICAMA AUTOBUSKIH STAJALIŠTA:

I zona:

  1. Stajalište 1 – ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-Grad, u skveru prije izlaza prema tržnici, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.
  2. Stajalište 2 – ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-Grad, u skveru na strani gradskog trga, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

II zona

  1. Stajalište 3 – ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-Grad, pored starog gradskog groblja, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.
  2. Stajalište 4 – ul. Karađorđeva, k.č. br. 1871 K.O. Teslić-Grad, sa desne strane ulice na pravcu od zgrade Opštine prema Banja Vrućici, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.
  3. Stajalište 5 – ul. Karađorđeva, k.č. br. 1871 K.O. Teslić-Grad, pored JU OŠ „Petar Petrović Njegoš“, osvijetljena strana stajališta (unutrašnja i vanjska), reklamne površine od 2,72 m2 po strani.

 

 

 

 

REKLAMNI PROSTORI NA BILBORDIMA:

I zona:

  1. Bilbord 1 – ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-Grad, u skveru kod gradskog parka, dvije strane reklamne površine od 2,66 m2 po strani.
  2. Bilbord 2 – ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-Grad, u skveru kod gradske apoteke, dvije strane reklamne površine od 2,47 m2 po strani.

II zona:

  1. Bilbord 3 – ul. Svetog Save, k.č. br. 1874/1 K.O. Teslić-Grad, kod starog gradskog groblja, dvije strane reklamne površine od 12,00 m2 po strani.

 

II

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna lica i preduzetnici registrovani za obavljanje djelatnosti. Kopija rješenja o registraciji prilaže se uz prijavu na javni oglas.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime pravnog lica, dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica.

Ukoliko u ime preduzetnika u licitaciji učestvuje drugo lice, isto je dužno predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime se nadmeće.

 

III

            Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti kauciju u iznosu od 500,00 KM i dokaz o izvršenoj uplati priložiti uz prijavu na javni oglas.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

 

IV

Prijave za učešće u licitaciji mogu se predati neposredno u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 12.04.2021. godine, do 12:00 časova, a mogu se dostaviti i putem pošte, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74 270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za izdavanje u zakup reklamnih prostora u vlasništvu Opštine Teslić, broj: 02-475-50/21 od 25.03.2021. godine.“

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

 

V

            Početna cijena zakupa za reklamne prostore iz tačke I ovog oglasa koji se nalaze u I zoni iznosi 60,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje (sa PDV-om), dok početna cijena zakupa za reklamne prostore koji se nalaze u II zoni iznosi 40,00 KM/m2 reklamnog prostora godišnje (sa PDV-om).

 

VI

            Predmetni reklamni prostori daju se u zakup na period od godinu dana, uz mogućnost produženja perioda zakupa, a isti se mogu koristi samo u svrhu oglašavanja poslovnog imena zakupca, te proizvoda ili usluga iz djelokruga registrovane djelatnosti istog.

Sa učesnikom u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu zakupa, u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja licitacije, zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

 

VII

             Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija neće se vraćati i ista će se uračunati u cijenu zakupa reklamnog prostora.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima koji ne uspiju u licitaciji uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

     

VIII

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija za izdavanje u zakup reklamnih prostora iz tačke I ovog oglasa, održaće se dana 12.04.2021. godine (ponedjeljak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane načelnika Opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti