Na osnovu člana 67. Statuta opštine Teslić(„Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), i tačke 5. Odluke o načinu korištenja društvenih domova na području opštine Teslić, („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 12/16), Načelnik opštine  raspisuje,

 

   J A V N I    O G L A S

za izdavanje u zakup poslovnih prostorija

 

  1. Poslovni prostor u sastavu Društvenog doma u Mjesnoj zajednici Đulić, imovina opštine Teslić, površina 8 m2, dio prostora, izdaje se u zakup  na period od 5 (pet) godina,  uz mogućnost produženja ugovora.

-Početna cijena zakupnine, za izbor najpovoljnijeg ponuđača je 100,oo KM,  bez poreza na dodatnu vrijednost (PDV).

 

  1. Prostor iz tačke 1. se može koristiti u svrhu obavljanja administrativno – uslužne djelatnosti.

–  Pravo učešća na licitaciji, imaju pravna i fizička lica  koja mogu  ispuniti  uslove za bavljenje  djelatnošću iz prethodnog stava.

–   Poslovni prostor  se izdaje u zatečenom  (viđenom) stanju.

 

  1. Zakupnina će se uplaćivati na poseban račun budžeta opštine Teslić, otvoren kod Unikredit Banke Banja Luka, a ostvareni prihod će se koristiti za razvojne potrebe mjesne zajednice Đulić.

 

  1. Oglas ostaje otvoren 8 (osam) dana, od dana prvog objavljivanja na TV „Kanal-3“ (od 19 – 27. Oktobra) a biće objavljen i na oglasnim tablama Opštinske uprave Teslić, Mjesne zajednice Đulić, te službenoj internet stranici Opštine.

 

  • Pismene ponude u zatvorenoj koverti, slati na adresu Opštinska uprava Teslić, Karađorđeva 18, 74270 Teslić, sa naznakom: “Javni oglas za Društveni dom  Đulić “.

 

  1. Javno otvaranje pismenih ponuda, obaviće Komisija za sprovođenje Javnog oglasa, u zgradi Opštinske uprave Teslić- Mala sala, dana 30. Oktobra 2023. godine   (petak), u  13,oo časova.

 

  1. Komisija će, po osnovu ponuđenog iznosa zakupnine, izabrati najpovoljniju ponudu, sačiniti Izvještaj o sprovedenom postupku i dostaviti Načelniku opštine radi zaključivanja ugovora o

-Najpovoljniji ponuđač je dužan, u roku od 7(sedam) dana, da pristupi zaključenju ugovora, a u protivnom, gubi prava po osnovu učešća u Javnom oglasu.

-Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne pristupi zaključivanju ugovora u roku od 7(sedam) dana, ugovor se može zaključiti sa drugim najpovoljnijim ponuđačem, pod uslovom da ponuđena zakupnina nije manja od početne.

-Pored uslova navedenih u ovom Javnom oglasu, ugovorom će se detaljnije regulisati određena prava i obaveze, u skladu sa zakonom.

 

  1. Nakon izbora najpovoljnijeg ponuđača, a prije zaključenja ugovora o zakupu, Komisija će uz prisustvo zakupoprimca sačiniti zapisnik o stanju poslovnog prostora i primopredaji istog.

 

Za detaljnije informacije po predmetu ovog Javnog oglasa, može se kontaktirati: Odjeljenje za opštu upravu, tel. 053/411-523.

 

 

Broj:02-374 – 17/23                                                                       NAČELNIK  OPŠTINE

Datum, 18.10.2023.god                                                                        Milan  Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti