Broj: 02-475-65/21

Datum: 16.06.2021. godine

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 16. Odluke o dodjeli, uslovima dodjele i načinu privremenog korištenja javnih površina i visini naknade na području opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 5/13) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

J A V N I O G L A S

za izdavanje u zakup javne površine u vlasništvu Opštine Teslić

za postavljanje montažnog tipskog kioska

I

Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši izdavanje u zakup javne površine za postavljanje montažnog tipskog kioska, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, a koja se nalazi u ulici Karađorđeva na parceli označenoj kao k.č. br. 1354/1 K.O. Teslić-grad (između zgrade Opštinske uprave i autobuskog stajališta, desna strana pravca prema Banji Vrućici), dio od 12,00 m2.

II

Pravo učešća na licitaciji imaju pravna i fizička lica (preduzetnici) registrovani za obavljanje djelatnosti. Kopija rješenja o registraciji prilaže se uz prijavu na javni oglas.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime drugog fizičkog lica (preduzetnika) dužan je uz prijavu predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime učestvuje, a ukoliko u nadmetanju učestvuje u ime pravnog lica, dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica.

III

Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti kauciju u iznosu od 500,00 KM i dokaz o izvršenoj uplati priložiti uz prijavu na javni oglas.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

IV

Prijave za učešće u licitaciji mogu se predati neposredno u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 05.07.2021. godine, do 12:00 časova, a mogu se dostaviti i putem pošte, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za izdavanje u zakup javne površine u vlasništvu Opštine Teslić za postavljanje montažnog tipskog kioska, broj: 02-475-65/21 od 16.06.2021. godine.“

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić, a isti će uz javni oglas biti objavljen i na internet stranici Opštine.

V

Početna cijena zakupa za javnu površinu iz tačke I ovog oglasa iznosi 5,00 KM/m2 javne površine mjesečno (sa PDV-om).

VI

Predmetna javna površina daje se u zakup na period od godinu dana, uz mogućnost produženja perioda zakupa.

Sa učesnikom u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu zakupa, u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja licitacije, zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca, s tim da je učesnik prije zaključivanja ugovora o zakupu obavezan pokrenuti proceduru za izdavanje odgovarajuće dokumentacije koju izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje.

VII

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija neće se vraćati i ista će se uračunati u cijenu zakupa javne površine.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima koji ne uspiju u licitaciji uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

VIII

Usmeno javno nadmetanje-licitacija za izdavanje u zakup javne površine iz tačke I ovog oglasa, održaće se dana 05.07.2021. godine (ponedjeljak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane načelnika Opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti