Broj: 02-475-91/21

Datum 27.09.2021. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 16. Odluke o dodjeli, uslovima dodjele i načinu privremenog korištenja javnih površina i visini naknade na području opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 5/13) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N  I     O G L A S

za izdavanje u zakup javne površine u vlasništvu Opštine Teslić

za postavljanje montažnog kioska

 

I

            Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši izdavanje u zakup javne površine za postavljanje montažnog kioska, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije, a koja se nalazi u ulici Prvog krajiškog korpusa na parceli označenoj kao k.č. br. 1364/1 K.O. Teslić-grad (kod zgrade Opštinske uprave), dio od 30,00 m2.

Predmetna javna površina izdaje se za obavljanje trgovinske djelatnosti.

 

II

Pravo učešća u licitaciji imaju pravna i fizička lica koja prije početka licitacije uplate kauciju u iznosu od 500,00 KM i dokaz o izvršenoj uplati prilože uz prijavu na javni oglas.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime drugog fizičkog lica dužan je uz prijavu predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime učestvuje, a ukoliko u licitaciji učestvuje u ime pravnog lica, dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica.

 

III

       Prijave za učešće u licitaciji mogu se predati neposredno u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 15.10.2021. godine, do 12:00 časova, a mogu se dostaviti i putem pošte, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za izdavanje u zakup javne površine u vlasništvu Opštine Teslić za postavljanje montažnog kioska, broj: 02-475-91/21 od 27.09.2021. godine.“

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić, a isti će uz javni oglas biti objavljen i na internet stranici Opštine.

IV

            Početna cijena zakupa za javnu površinu iz tačke I ovog oglasa iznosi 6,00 KM/m2 javne površine mjesečno (sa PDV-om).

 

V

            Predmetna javna površina daje se u zakup na period od godinu dana, uz mogućnost produženja perioda zakupa.

Sa učesnikom u licitaciji koji ponudi najvišu cijenu zakupa, u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja licitacije, zaključiće se ugovor o zakupu, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

 

VI

             Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija neće se vraćati i ista će se uračunati u cijenu zakupa javne površine.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima koji ne uspiju u licitaciji uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

     

VII

             Učesnik koji ponudi najvišu cijenu zakupa obavezan je u postupku izdavanja odobrenja za postavljanje montažnog kioska, a koje izdaje Odjeljenje za prostorno uređenje, dostaviti idejno rješenje za isti, koje mora biti prihvaćeno od strane pomenutog Odjeljenja u cilju izdavanja datog odobrenja.

 

VIII

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija za izdavanje u zakup javne površine iz tačke I ovog oglasa, održaće se dana 15.10.2021. godine (petak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane načelnika Opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti