Broj: 02-374-12/23

Datum: 21.06.2023. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), tačke V Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 5/22) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Teslić

 

I

            Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, 74 270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine, koji se nalazi u ulici Svetog Save 42/A u Tesliću, u objektu izgrađenom na parceli označenoj kao k.č. broj 381 K.O. Teslić-Grad, upisanom u List nepokretnosti broj: 1325/0, ukupne korisne građevinske površine  od 56,25 m2, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije.

 

II

            1) Poslovni prostor daje se u zakup na period od godinu dana uz mogućnost produženja perioda zakupa.

2) Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

3) Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca vršiti radove koji izlaze iz okvira tekućeg održavanja poslovnog prostora.

4) Troškovi koje zakupac bude imao na uređivanju poslovnog prostora padaju na teret zakupca, te isti nema pravo uložena sredstva potraživati od zakupodavca.

5) Poslovni prostor ne može se davati u podzakup.

 

III

Pravo učešća u licitaciji imaju pravna i fizička lica (preduzetnici) koji su registrovani za obavljanje zanatske, trgovinske ili druge uslužne djelatnosti.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica, a ukoliko u istoj učestvuje u ime fizičkog lica (preduzetnika) dužan je predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime učestvuje.

 

IV

            Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti kauciju u iznosu od 500,00 KM.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

 

V

Početna cijena zakupnine za poslovni prostor iz tačke I ovog Oglasa iznosi 300,00 KM na mjesečnom nivou sa uračunatim porezom na dodatnu vrijednost, što odgovara procijenjenoj tržišnoj cijeni zakupnine, prema izvršenoj procjeni vještaka građevinske struke.

 

VI

Sa učesnikom koji ponudi najvišu cijenu zakupa načelnik Opštine zaključiće ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja usmenog javnog nadmetanja-licitacije, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

Predaja poslovnog prostora u zakup će se izvršiti u roku od 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

 

VII

            Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija će se uračunati u cijenu zakupa poslovnog prostora.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja usmenog javnog nadmetanja-licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

     

   VIII

Prijave za učešće u licitaciji mogu se predati neposredno u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 20.07.2023. godine, do 12:00 časova, a mogu se dostaviti i putem pošte, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Teslić, broj: 02-374-12/23 od 21.06.2023. godine.“

Uz prijavu na javni oglas, učesnik je obavezan priložiti:

– kopiju rješenja o upisu u sudski registar (za pravna lica),

– kopiju rješenja o odobravanju obavljanja djelatnosti (za fizička lica-    preduzetnike),

– dokaz o uplati kaucije.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić, a isti će uz javni oglas biti objavljen i na internet stranici Opštine.

 

IX

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora iz tačke I ovog Oglasa, održaće se dana 20.07.2023. godine (ponedjeljak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane načelnika opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti