06Broj: 02-374-14/19

Datum: 01.08.2019. godine

 

Na osnovu člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), tačke V Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u ulici Aleksandra Rajkovića u Tesliću („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 8/19) i člana 67. Statuta Opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J  A  V  N  I     O  G  L  A  S

za davanje u zakup poslovnog prostora u ulici Aleksandra Rajkovića u Tesliću

 

I

            Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, 74 270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši davanje u zakup poslovnog prostora u ulici Aleksandra Rajkovića u Tesliću, koji se nalazi u objektu izgrađenom na parceli k.č. broj 868/2 K.O. Teslić-Grad, upisanom u List nepokretnosti – Izvod broj: 1395/153 i ZK uložak broj: 2257, ukupne bruto građevinske površine od 27,00 m2, putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije.

 

II

Poslovni prostor iz tačke I ovog Oglasa daje se u zakup zainteresovanim pravnim i fizičkim licima registrovanim za obavljanje zanatske, trgovinske ili druge uslužne djelatnosti. Kopija rješenja o registraciji prilaže se uz Prijavu na javni oglas.

Učesnik koji u licitaciji učestvuje u ime drugog fizičkog lica dužan je uz prijavu predočiti ovjerenu punomoć lica u čije ime se nadmeće, a ukoliko u nadmetanju učestvuje u ime pravnog lica dužan je predočiti ovlaštenje za zastupanje tog pravnog lica.

 

III

            Poslovni prostor daje se u zakup na period od godinu dana uz mogućnost produženja perioda zakupa do privođenja zemljišta trajnoj namjeni predviđenoj Regulacionim planom.

Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju.

Zakupac ne može bez saglasnosti zakupodavca vršiti radove koji izlaze iz okvira tekućeg održavanja poslovnog prostora.

Troškovi koje zakupac bude imao na uređivanju poslovnog prostora padaju na teret zakupca, te isti nema pravo uložena sredstva potraživati od zakupodavca.

Poslovni prostor ne može se davati u podzakup.

 

IV

Početna cijena zakupnine iznosi 150,00 KM na mjesečnom nivou bez uračunatog poreza na dodatnu vrijednost, što odgovara procijenjenoj tržišnoj cijeni zakupnine, prema izvršenoj procjeni vještaka građevinske struke.

 

V

            Učesnici u postupku licitacije dužni su prije početka licitacije uplatiti kauciju u iznosu od 500,00 KM i dokaz o izvršenoj uplati priložiti uz prijavu na javni oglas.

Kaucija se uplaćuje na račun trezora Opštine Teslić, broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod  Unikredit banke a.d. Banja Luka sa naznakom: „Kaucija za učešće u licitaciji“.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa uplaćena kaucija uračunati će se u cijenu zakupa poslovnog prostora.

Učesniku koji ponudi najvišu cijenu zakupa, a odustane od zakupa, uplaćena kaucija neće se vraćati.

Ostalim učesnicima uplaćena kaucija će se vratiti u roku od 8 (osam) dana od dana održavanja usmenog javnog nadmetanja-licitacije, bez prava na kamatu za period od dana uplate do dana vraćanja kaucije.

     

VI

Prijave za učešće u licitaciji, mogu se predati Komisiji za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, prije početka licitacije ili neposredno  predati u prijemnu kancelariju Opštinske uprave Teslić (šalter sala) do 27.08.2019. godine, do 12:00 časova, a mogu se poslati i poštom, do dana određenog za održavanje licitacije, na adresu: Opština Teslić – Komisija za provođenje postupka usmenog javnog nadmetanja-licitacije, ul. Karađorđeva br. 18, 74 270 Teslić, sa naznakom na koverti: „Prijava na Javni oglas za davanje u zakup poslovnog prostora u ulici Aleksandra Rajkovića u Tesliću, broj: 02-374-14/19 od 01.08.2019. godine.“

Obrazac prijave može se preuzeti na info pultu, odnosno u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

VII

Sa učesnikom koji ponudi najvišu cijenu zakupa načelnik opštine zaključiće ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja usmenog javnog nadmetanja-licitacije, kojim će se regulisati međusobna prava i obaveze zakupca i zakupodavca.

Predaja poslovnog prostora u zakup će se izvršiti u roku od 3 (tri) dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog prostora.

  

VIII

            Usmeno javno nadmetanje-licitacija za davanje u zakup poslovnog prostora iz tačke I ovog Oglasa, održaće se dana 27.08.2019. godine (utorak) u Tesliću, ul. Karađorđeva br. 18, u zgradi Opštinske uprave, u Maloj konferencijskoj sali, sa početkom u 12:15 časova.

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana od strane Načelnika opštine Teslić, u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Dodatne informacije vezane za Javni oglas mogu se dobiti pozivom na broj telefona: 053/411-533 ili lično u kancelariji broj 27 Opštinske uprave Teslić.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti