Broj: 02-475-25/19

Teslić, 13.02.2019. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) i tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje zemljišta u Đulićima („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 2/19), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

o prodaji zemljišta

putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Predmet prodaje:

 

Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, Ul. Karađorđeva broj 18, 74 270 Teslić, JIB: 4401285900009, vrši prodaju zemljišta u Đulićima, putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije).

Predmet prodaje je zemljište označeno kao katastarska parcela broj 1344/6, šuma 6. klase, površine 1687 m2, upisana u Posjedovni list broj 224/67 k.o. Teslić 2 i Zemljišnoknjižni uložak 2616 k.o. SP Teslić.

Predmetna parcela nalazi se u granicama obuhvata Prostornog plana opštine Teslić, u naseljenom mjestu Đulići i na istoj postoji mogućnost za izgradnju individualnog stambenog ili stambeno poslovnog objekta.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:00 do 15:00 časova.

Zemljište se može razgledati svakim radnim danom, u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon broj 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena zemljišta

 

Početna prodajna cijena za zemljište označeno kao katastarska parcela broj 1344/6 k.o. Teslić 2 iznosi 9 278,50 KM.

 

III Licitacija

 

  1. Datum i mjesto održavanja licitacije

Prodaja predmetnog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije) koja će se održati dana 05.03.2019. godine (utorak), sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Teslić u Tesliću, Ul. Karađorđeva broj 18, u Maloj konferencijskoj sali.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva fizička i pravna lica koja, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije i sl.) neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji najkasnije 05.03.2019. godine do 12:00 časova. Prijava se može predati neposredno Komsiji, prije početka licitacije ili predati u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime, prezime, JMBG, prebivalište i adresu fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište, adresu i JIB pravnog lica).

Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz o uplati kaucije (original uplatnica),

-izvod iz odgovarajućeg registra za privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika u ovjerenoj kopiji, ne stariji od šest mjeseci,

-pismena punomoć (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili privatnog preduzetnika, odnosno fizičkog lica).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info – pultu Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji, potrebno je staviti naznaku: „Prijava za licitaciju – Đulići – za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 1 000,00 KM.

Kaucija se uplaćuje na žiro račun Opštine Teslić broj: 551-025-000000-2345, otvoren kod UniCredit Bank a.d. Banja Luka, sa naznakom „uplata kaucije za licitaciju Đulići“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

  1. Postupak licitacije

Postupak licitacije sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije  i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

 

IV Zaključivanje ugovora, plaćanje prodajne cijene, predaja u posjed nepokretnosti kupcu

 

Po okončanju licitacije, načelnik Opštine Teslić zaključuje ugovor o prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju.

Kupac je dužan prodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji.

Predaja prodatog zemljišta u posjed kupca, izvršiće se u roku od tri dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji snosi kupac.

 

V Objavljivanje oglasa

 

Ovaj oglas objavljuje se najmanje 15 dana prije održavanja licitacije u dnevnom listu „EURO BLIC PRESS“ – izdanje za Republiku Srpsku, Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj WEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti