Broj: 02-475-74/18

Teslić, 18.01.2019. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) i tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu „Lanara“ u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 10/18), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta,

putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Predmet prodaje:

 

Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, Ul. Karađorđeva broj 18, 74 270 Teslić, JIB:4401285900009, vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Tesliću, putem usmenog javnog nadmetanja, a predmet prodaje je sljedeće gradsko građevinsko zemljište:

-katastarska parcela broj 1761/11, u površini od 1 040 m2, upisana u List nepokretnosti broj 1398 i Zemljišnoknjižni uložak broj 2257 k.o. Teslić grad (1. licitacija).

Gradsko građevinsko zemljište koje je predmet prodaje nalazi se u Tesliću, na lokalitetu zvanom Lanara, u sastavu je planirane poslovne zone Lanara i u obuhvatu je Regulacionog plana „Komunalno – radna zona“ u Tesliću. Prema Regulacionom planu, predmetna katastarska parcela ulazi u sastav građevinske parcele označene brojem 5. sa planiranom površinom od 6 413 m2. Planom prostorne organizacije na građevinskoj parceli planirana je izgradnja poslovnih objekata, BGP 3 665 m2, spratnosti P i P+2, a u građevinskim linijama.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:30 do 15:00 časova, kontakt telefon: 053/411-518.

Građevinsko zemljište može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta

 

Početna prodajna cijena predmetnog gradskog građevinskog zemljišta iznosi 23 296,00 KM.

 

III Licitacija

 

  1. Datum i mjesto održavanja licitacije

 

Prodaja predmetnog građevinskog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), koja će se održati dana 11.02.2019. godine (ponedjeljak) sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Teslić, Ul. Karađorđeva broj 18 – Mala konferencijska sala.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

 

Pravo učestvovanja u postupku licitacije imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici koji, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Komisija za sprovođenje postupka licitacije će prije početka licitacije pregledati sve prijave i zapisnički konstatovati koji prijavljeni učesnici ispunjavaju uslove za učešće u licitaciji.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz odgovarajućeg registra i sl.), neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

 

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji, najkasnije do 11.02.2019. godine do 12:00 časova. Prijava se može predati neposredno Komisiji, prije početka licitacije ili predati u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (naziv, sjedište, adresa i JIB pravnog lica).

Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz o uplati kaucije (original uplatnica),

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 mjeseci,

-pismena punomoć (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili samostalnog preduzetnika).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info pultu Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji potrebno je staviti naznaku: „Prijava za licitaciju „Lanara“ – za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

 

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 10% početne cijene građevinske parcele, tako da kaucija za katastarsku parcelu broj 1761/11 iznosi 2 329,60 KM.

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić broj 551-025-000000-2345, otvoren kod UniCredit Bank a.d. Banjaluka, sa naznakom: „uplata kaucije za licitaciju „Lanara“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

  1. Postupak licitacije

 

Postupak licitacije, u vidu usmenog javnog nadmetanja, sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije – usmenog javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

 

IV Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu

 

            Po okončanju licitacije, načelnik opštine Teslić zaključuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić, u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

Predaja prodatog građevinskog zemljišta u posjed kupca izvršiće se u roku od tri dana od dana isplate prodajne cijene.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje snosi prodavac.

 

V Posebni uslovi vezani za privođenje građevinskog zemljišta planiranoj namjeni

 

Kupac građevinskog zemljišta dužan je da kupljeno građevinsko zemljište u roku od dvije godine od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji, privede krajnjoj namjeni predviđenoj važećim planskim dokumentom, odnosno da na istom izgradi poslovne objekte u skladu sa Regulacionim planom „Komunalno – radna zona“ u Tesliću, odnosno izdatim lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom.

U slučaju neispunjenja ove obaveze u ostavljenom roku, prodavac može tražiti raskid ugovora i naknadu eventualne štete.

 

VI Objavljivanje oglasa

 

            Ovaj oglas objavljuje se najmanje 15 dana prije održavanja licitacije, u dnevnom listu „Euro BLIC“ – izdanje za RS, Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić, Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj WEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti