Broj: 02-475-72/18

Teslić, 01.11.2018. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Banji Vrućici („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 1/18), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Gradske tržnice u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/18) i tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Lanara u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/17), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  O G L A S

o prodaji gradskog građevinskog zemljišta,

putem usmenog javnog nadmetanja

 

I Predmet prodaje:

 

Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, Ul. Karađorđeva broj 18, 74 270 Teslić, JIB:4401285900009, vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u Banji Vrućici i Tesliću, putem usmenog javnog nadmetanja, a predmet prodaje je sljedeće gradsko građevinsko zemljište:

  1. katastarska parcela broj 613/27, njiva 2. klase, u površini od 636 m2 (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli broj 6.35), upisana u List nepokretnosti broj 1702 i Zk. uložak broj 72 k.o. Banja Vrućica (ponovna – 3. licitacija);
  2. katastarska parcela broj 613/31, njiva 2. klase, u površini od 849 m2 (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli broj 6.32), upisana u List nepokretnosti broj 1702 i Zk. uložak broj 72 k.o. Banja Vrućica (ponovna – 3. licitacija);
  3. katastarska parcela broj 613/46, njiva 2. klase, u površini od 1.016 m2 (po novom katastraskom premjeru) koja odgovara k.č. broj 231/1, u površini od 1.016 m2, upisana u Zk. uložak broj 2995 k.o. SP Vrućica – po starom katastarskom premjeru (ponovna – 3. licitacija);
  4. katastarska parcela broj 405/36, zemljište uz vanprivrednu zgradu, u površini od 18 m2, upisana u List nepokretnosti broj 1396 i Zk. uložak broj 2257 k.o. Teslić grad (ponovna – 2. licitacija) i
  5. katastarska parcela broj 1761/15, u površini od 1.654 m2, upisana u List nepokretnosti broj 1398 i Zk. uložak broj 2257 k.o. Teslić grad (koja odgovara planiranoj građevinskoj parceli, ponovna – 2. licitacija).

Gradsko građevinsko zemljište pod rednim brojem 1,2. i 3. nalazi se u Banji Vrućici, u obuhvatu Regulacionog plana „Banja Vrućica 1“ i namijenjeno je za izgradnju individualnih stambenih objekata, spratnosti: P+1.

Gradsko građevinsko zemljište pod rednim brojem 4. nalazi se u Tesliću, na lokalitetu Gradske tržnice u Tesliću, u obuhvatu Urbanističkog projekta dijela kompleksa Gradske tržnice i poslovnog centra u zonama CT 1, CT 3 i CT 4 i planirano je za povećanje površine zemljišta uz postojeće poslovne objekte.

Gradsko građevinsko zemljište pod rednim brojem 5. nalazi se u Tesliću, na lokalitetu zvanom Lanara, u sastavu je planirane poslovne zone Lanara i u obuhvatu je Regulacionog plana „Komunalno – radna zona“ u Tesliću. Prema Regulacionom planu, na navedenom građevinskom zemljištu predviđena je izgradnja poslovnih objekata.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:30 do 15:00 časova, kontakt telefon: 053/411-518.

Građevinsko zemljište može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta

 

Početna prodajna cijena građevinskog zemljišta iznosi:

-za katastarsku parcelu broj 613/27, površine 636 m2 ………………………….. 19.080,00 KM

-za katastarsku parcelu broj 613/31, površine 849 m2 ………………………….. 29.715,00 KM

-za katastarsku parcelu broj 613/46, površine 1.016 m2 ………………………. 32.512,00 KM

-za katastarsku parcelu broj 405/36, površine 18 m2 ………………………………. 2.322,00 KM

-za katastarsku parcelu broj 1761/15, površine 1.654 m2 ……………………. 36.388,00 KM

 

III Licitacija

 

  1. Datum i mjesto održavanja licitacije

 

Prodaja predmetnog građevinskog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije, koja će se održati dana 23.11.2018. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Teslić, Ul. Karađorđeva broj 18 – Mala konferencijska sala.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

 

Pravo učestvovanja u postupku licitacije, za građevinsko zemljište pod rednim brojem 1,2,3. i 4. imaju sva fizička i pravna lica koja, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Pravo učestvovanja u postupku licitacije, za građevinsko zemljište pod rednim brojem 5. imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici koji, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz odgovarajućeg registra i sl.), neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

 

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji, najkasnije do 23.11.2018. godine do 12:00 časova. Prijava se može predati neposredno Komisiji, prije početka licitacije ili predati u Prijemnoj kancelariji Opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala, svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, JMBG, prebivalište i adresa fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište, adresa i JIB pravnog lica). U prijavi se obavezno mora navesti broj katastarske parcele za koju se učesnik u licitaciji želi nadmetati.

Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz o uplati kaucije (original uplatnica),

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 mjeseci,

-pismena punomoć (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik fizičkog lica, odnosno zastupnik ili punomoćnik pravnog lica, privrednog društva ili samostalnog preduzetnika).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info pultu Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji potrebno je staviti naznaku: „Prijava na licitaciju – Banja Vrućica – Teslić – za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

 

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu:

-za katastarsku parcelu broj 613/27 ………………………………………………………………… 1.908,00 KM

-za katastarsku parcelu broj 613/31 ………………………………………………………………… 2.971,50 KM

-za katastarsku parcelu broj 613/46 ………………………………………………………………… 3.251,20 KM

-za katastarsku parcelu broj 405/36 ………………………………………………………………… 1.000,00 KM

-za katastarsku parcelu broj 1761/15 ……………………………………………………………… 3.638,80 KM

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić broj 551-025-000000-2345, otvoren kod UniCredit Bank a.d. Banjaluka, sa naznakom: „uplata kaucije za licitaciju Banja Vrućica – Teslić“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o kupoprodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

  1. Postupak licitacije

 

Postupak licitacije, u vidu usmenog javnog nadmetanja, sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije – usmenog javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

 

IV Zaključivanje ugovora, plaćanje kupoprodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu

 

            Po okončanju licitacije, načelnik opštine Teslić zaključuje ugovor o kupoprodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačima, za pojedine katastarske parcele, a po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika u Doboju.

Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić, u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji.

Kupac stupa u posjed kupljenog građevinskog zemljišta  pod rednim brojem 1,2,3. i 4. u roku od tri dana od dana isplate prodajne cijene.

Predaja prodatog građevinskog zemljišta u posjed kupca za građevinsko zemljište pod rednim brojem 5. izvršiće se u roku od tri dana od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji.

Troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji za građevinsko zemljište pod rednim brojem 1,2,3. i 4. snosi kupac, dok za građevinsko zemljište pod rednim brojem 5. troškove notarske obrade ugovora o kupoprodaji snosi prodavac.

 

V Posebni uslovi vezani za privođenje građevinskog zemljišta planiranoj namjeni

 

Kupac građevinskog zemljišta pod rednim brojem 5. dužan je da kupljeno građevinsko zemljište u roku od dvije godine od dana zaključivanja ugovora o kupoprodaji, privede krajnjoj namjeni predviđenoj važećim planskim dokumentom, odnosno da na istom izgradi poslovne objekte u skladu sa Regulacionim planom „Komunalno – radna zona“ u Tesliću, odnosno izdatim lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom. U slučaju neispunjenja ove obaveze u ostavljenom roku, prodavac može tražiti raskid ugovora i naknadu eventualne štete.

 

VI Objavljivanje oglasa

 

            Ovaj oglas objavljuje se najmanje 15 dana prije održavanja licitacije, u dnevnom listu „Euro BLIC“ – izdanje za RS, Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić, Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj WEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti