Broj: 02-014-285/18

Datum: 27.06.2018. god.

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11 i 60/15), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup građevinskog zemljišta na lokalitetu Barića („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 5/18), Načelnik opštine Teslić  raspisuje,

 

J  A  V  N  I    O  G  L  A  S

o davanju u zakup građevinskog zemljišta na lokalitetu Barića,

putem usmenog javnog nadmetanja

 

 I Predmet zakupa:

 

       Opština Teslić, sa sjedištem u Tesliću, Ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, JIB:4401285900009, daje u zakup građevinsko zemljište u Barićima, putem usmenog javnog nadmetanja, a predmet zakupa je sljedeće građevinsko zemljište:

-katastarska parcela br. 2426/63, „Dvorište“, u površini od 1.730 m2 – dio, upisana u P.L br. 60 K.O. Teslić 1 i Z.K. ul. br. 621 K.O. SP Teslić, radi izgradnje objekta hladnjače za voće.

Tačna površina zemljišta koje se daje u zakup utvrdiće se u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima za izgradnju predmetnog objekta.

Zemljište se daje u zakup na period od 5 (pet) godina, uz mogućnost produženja zakupa.

 

II Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta

 

Početna cijena zakupnine građevinskog zemljišta za k.č. 2426/63 iznosi 0,15 KM po 1 m2 zemljišta, na mjesečnom nivou.

 

III Licitacija

 

  1. Datum i mjesto održavanja licitacije

Davanje u zakup predmetnog građevinskog zemljišta izvršiće se putem licitacije – usmenog javnog nadmetanja, koja će se održati dana 19.07.2018. sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Teslić,  u Tesliću, Ul. Karađorđeva br. 18, u Maloj konferencijskoj sali.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

Pravo učestvovanja u postupku licitacije, imaju sva fizička i pravna lica.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz odgovarajućeg registra i sl.) neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

       Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti  prijavu za učešće na licitaciji, najkasnije do 19.07.2018. godine, do 12,00 časova. Prijava se može predati neposredno Komisiji, prije početka licitacije, ili predati Prijemnoj kancelariji opštinske uprave u Tesliću – Šalter sala u zgradi opštinske uprave, svakim radnim danom od 7,00 do 15,00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime i prezime, JMBG, prebivalište i adresa  fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište i adresa i JIB pravnog lica).    

       Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz (original uplatnice) o uplati kaucije,

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, u ovjerenoj kopiji, ne stariji od 6 (šest) mjeseci,

-pismena punomoć, (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik fizičkog lica, odnosno zastupnik ili punomoćnik pravnog lica).

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji, potrebno je staviti naznaku: „Prijava za licitaciju -„Barići –  za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 311,40 KM.

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić br. 551-025-000000-2345, otvoren kod „UniCredit Bank“ Banja Luka, sa naznakom „uplata kaucije za licitaciju Barići“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija ponuda, a ne pristupi zaključivanju ugovora o zakupu, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

  1. Postupak licitacije

Postupak licitacije, u vidu  usmenog javnog nadmetanja, sprovešće Komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije – usmenog javnog nadmetanja sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika, kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije, učesnici ne mogu ulagati prigovore.

 

IV Zaključivanje ugovora i plaćanje zakupnine

 

       Po okončanju licitacije, načelnik Opštine Teslić zaključuje ugovor o zakupu nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem.

Ugovorom o zakupu će se bliže regulisati međusobna prava i obaveze zakupodavca i zakupca.

Ugovorom o zakupu zakupac, pored ostalog, preuzima obavezu da na predmetnom zemljištu, u roku od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o zakupu, izgradi objekat hladnjače za voće, u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima i građevinskom dozvolom, a u protivnom, Opština Teslić može jednostrano raskinuti ugovor o zakupu.

       Zakupac je dužan da zakupninu plaća na mjesečnom nivou.

 

V Objavljivanje oglasa

 

       Ovaj Oglas objavljuje se najmanje 15 (petnaest) dana prije dana održavanja licitacije, u dnevnom listu „Euro BLIC“ – izdanje za RS, Televiziji „Kanal 3“ Prnjavor, Radiju „Studio M“ Teslić, Oglasnoj tabli Opštine Teslić i na zvaničnoj WEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti