Broj: 02-120-18/22

Teslić, 04.05.2022. godine

 

Na osnovu člana 97. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 42/17), člana 4.  stav 1. Pravilnika o prijemu u radni odnos i stručnom osposobljavanju pripravnika/volontera u Opštinskoj upravi Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 19/21), načelnik opštine Teslić r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za prijem u radni odnos pripravnika u Opštinsku upravu Teslić

 

I- Načelnik opštine Teslić raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika sa VSS, u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju do 12 mjeseci, i to:

 

– Diplomirani socijalni radnik………………………………………………………………….1 pripravnik

 

II- Pripravnik se prima u radni odnos na određeno vrijeme radi osposobljavanja za samostalan rad u struci, odnosno samostalno obavljanje posla.

 

III- OPŠTI USLOVI

  1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. Da je stariji od 18 godina,
  3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa.
  6. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH.
  7. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

 

IV- POSEBNI USLOVI

Diplomirani socijalni radnik:

-visoka stručna sprema – VII stepen ili završen prvi ciklus studija koji je vrednovan sa 180 ili 240 ECTS.

– da nema ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, odnosno da ima ostvareno radno iskustvo u traženoj vrsti i stepenu stručne spreme, u trajanju kraćem od 12 mjeseci.

 

V- POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

  • Diplome o stečenom visokom obrazovanju (VSS-VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ili 240 ECTS).
  • Izjavu da nije obavio pripravnički staž u traženom stepenu i vrsti stručne spreme, ili izjavu da ima ostvareno radno iskustvo u traženom stepenu i vrsti stručne spreme u trajanju kraćem od 12 mjeseci (navesti dužinu trajanja radnog iskustva).

Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U ovom slučaju kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi.

U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja ovom organu najkasnije do dana održavanja intevjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta ili druge slične diplome.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

VI – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obavit će intervju, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intrevjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VII- Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije,  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjernoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova iz poglavlja V.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

VIII- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u dnevnom listu ID „EuroBlic press“.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Teslić, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs pripravnika u Opštinsku upravu Teslić na određeno vrijeme (02-120-/22 od 04.04.2022. godine.

Za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu zadužena je Radmila Petrović, samostalni stručni saradnih za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411 -523.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti