Broj: 02-120-35/22

Datum: 23.08.2022. godine

 

 

Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), člana 46. Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 94/19), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 42/17) i člana 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasno – spasilačkoj jedinici Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 6/22), načelnik opštine Teslić  r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta

u Profesionalnoj vatrogasno – spasilačkoj jedinici Opštinske uprave Teslić na neodređeno vrijeme

 

I – Načelnik Opštine Teslić raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Profesionalnoj vatrogasno – spasilačkoj jedinici Opštinske uprave Teslić na neodređeno vrijeme i to:

 

– Zamjenik starješine Profesionalno vatrogasno – spasilačke jedinice………1 izvršilac

 

II – OPIS POSLOVA

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Profesionalnoj vatrogasno – spasilačkoj jedinici Teslić ( ,,Službeni glasnik opštine Teslić”, broj 6/22):

Zamjenik starješina Profesionalno  vatrogasno – spasilačke jedinice zamjenjuje starješinu Profesionalne vatrogasno – spasilačke  jedinice u njegovom odsustvu; pomaže starješini Profesionalno vatrogasno – spasilačke jedinice u njegovom radu i izvršava poslove kje mu iz svoje nadležnosti povjeri starješina; vrši kontrolu ispravnosti tehničkih sredstavai vodi evidenciju o izvršenim pregledima tehničkih sredstava i opreme; izdaje uputstva i naredbe za rad vatrogasaca – spasilaca i prati njihovo izvršavanje; brine o psihofizičkoj spremnosti vatrogasaca – spasilaca za izvršavanje operativnih zadataka u svim uslovima rada.

 

III – OPŠTI USLOVI

Opšti uslovi koje kandidat mora ispunjavati su:

 1. da je državljani Republike Srpske, odnosno BiH,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi.
 7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH.

 

IV – POSEBNI USLOVI

Posebni uslovi koje kandidati moraju ispunjavati su:

– viša ili visoka stručna sprema studije prvog ciklusa sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalentom – tehničkog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima odnosno na poslovima u djelokrugu poslova vatrogasno – spasilačke jedinice utvrđenim zakonom u toj stručnoj spremi, položen stručni ispit za vatrogasca – spasioca, položen stručni ispit za rukovodioca akcije gašenja požara i poznavanje rada na računaru.

 

V – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštinske uprave Teslić, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

VI POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs –  prijavnog obrasca.

– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 • Diplome o završenoj višoj ili visokoj stručnoj spremi studije prvog ciklusa sa najmanje 180 ECTS bodova ili ekvivalentom – tehničkog smjera,

Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U ovom slučaju kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi.

U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja ovom organu najkasnije do dana održavanja intevjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca – spasioca i uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rukovodioca akcije gašenja požara.
 • Isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.

 • Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi: uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakluteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta-fotokopiju indeksa, koja potvrđije poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj srpemi o položenom predmetu iz informatike).

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi U Republici Srpskoj.

 

VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija će obaviti intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata, poznavanja organizacije i rada jedinice lokalne samouprave i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intrevjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VIII- Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije,  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjernoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova kako slijedi:

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

 

IX- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu ID „EuroBlic Press“, oglasnoj tabli Opštinske uprave Teslić i internet stranici Opštinske uprave Teslić.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ( utorkom i četvrtkom od 07 do 16 časova) ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Teslić, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Profesionalnoj vatrogasno – spasilačkoj jedinici Opštinske uprave Teslić na neodređeno vrijeme (02-120-35/22 od 23.08.2022. godine).

Za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu zadužena je Radmila Petrović, samostalni stručni saradnih za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411 -523.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti