Broj: 02-120-34/18
Datum: 28.03.2018. godine

 

Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/17), člana 26. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić (,,Službeni glasnik Opštine Teslić”, broj: 3/2018) i Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi Teslić za 2018. godinu (broj: 02-020-5/18 od 06.03.2018. godine), Načelnik Opštine Teslić r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

Za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta službenika

 u Opštinskoj upravi Teslić

 

I  U  Opštinsku upravu Teslić prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu službenika i to:

– u Odsjeku za imovinu u Odjeljenju za prostorno uređenje,

samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove,

kategorija peta, zvanje trećeg…………………………………………………………    1 izvršilac

 

II OPIS POSLOVA

Vrši pravne poslove u vezi sa pravom raspolaganja i prenosom vlasništva opštinske imovine; prati realizaciju zakona, zaključaka, odluka i drugih akata državnih, entitetskih i opštinskih organa i institucija vezanih za promjene vlasništva i prava raspolaganja opštinskom imovinom; vrši upis opštinske imovine u javne registre i vrši popis cjelokupne imovine u vlasništvu opštine; vodi evidenciju nekretnina i druge imovine u vlasništvu opštine; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka i načelnik opštine. Kategorija radnog mjesta: Peta kategorija. Zvanje službenika: Trećeg zvanja.

 

III OPŠTI USLOVI

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

IV POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su: visoka stručna sprema pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

V POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

 1. diploma o završenoj stručnoj spremi (kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja),
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u upravi, odnosno izjava kojom se kandidat obavezuje da će u roku od 6 ( šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen, ili rješenje o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 68/11, 85/11 i 7/15),
 3. isprava kojom se dokazuje radno iskustvo u struci, odnosno u traženom stepenu obrazovanja (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo),
 4. dokaz o poznavanju rada na računaru (uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta (foto-kopija indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugi ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

 1. a) Nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
 2. b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 3. v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 4. g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), sastavni je dio prijave na javni konkurs.

 

VI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Teslić na info-pultu ili na stranici Opštine Teslić (dokumenti-obrazci za konkurs).

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u šalter sali Opštinske uprave Teslić ili putem pošte na adresu: OPŠTINA TESLIĆ-NAČELNIK OPŠTINE, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom: ,,Prijava na Javni konkurs” ( broj i datum konkursa).

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ID ,,EuroBlic press” i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Kontakt osoba Radmila Petrović, telefon: 053/411-523.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti