Broj: 02-120-35/18
Datum: 02.04.2018. godine

 

Na osnovu člana 160. stav 2. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave, (”Službeni glasnik Republike Srpske” broj: 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 42/17), člana 26. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić (,,Službeni glasnik Opštine Teslić”, broj: 3/18) i Plana zapošljavanja u Opštinskoj upravi Teslić za 2018. godinu (broj: 02-020-5/18 od 06.03.2018. godine), Načelnik opštine Teslić r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta namještenika

 u Opštinskoj upravi Teslić

 

I  U  Opštinsku upravu Teslić prima se u radni odnos na neodređeno vrijeme u statusu namještenika i to:

– u Teritorijalnu vatrogasnu jedinicu Teslić,

vatrogasac…………………………………………………………………………………………    1 izvršilac

 

II OPIS POSLOVA

Neposredno učestvuje na izvršavanju poslova i zadataka gašenja požara, spašavanja ljudi i materijalnih dobara; učestvuje u realizaciji programa stručne obuke vatrogasaca i zadataka potrebnih za sticanje psihofizičkih pretpostavki za uspješno izvođenje postavljenih zadataka; izvršava zadatke po nalogu vođe smjene; prijavljuje vođi smjene sve uočene kvarove i nedostatke na sredstvima rada i opremi; brine o higijeni prostorija za dežurstvo i drugih zajedničkih prostorija; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Teritorijalne vatrogasne jedinice.

 

III OPŠTI USLOVI

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđen za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

IV POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebni uslovi su: najmanje srednja stručna sprema III stepena tehničke struke (vatrogasne, građevinske, metalske, bravarske, hemijske, električarske i druge struke); položen stručni ispit za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici; da nije stariji od 25 godina života u trenutku zasnivanja radnog odnosa; položen ispit za vozača B kategorije; zdravstvena i psihofizička sposobnost za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

 

V POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Konkurs kandidati su dužni priložiti foto-kopije dokaza o ispunjavanju posebnih uslova, kako slijedi:

 1. diploma o završenoj stručnoj spremi,
 2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu za vatrogasca u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici,
 3. vozačka dozvola (B kategorije),
 4. zdravstvena i psihofizička sposobnost za vršenje poslova gašenja požara i spasavanja ljudi i imovine.

 

Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, a izjava da kandidat:

 1. a) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom-član IX stav 1. Ustava BiH,
 2. b) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
 3. v) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,
 4. g) da ne postoji nespojivost u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave (”Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 97/16), sastavni je dio prijave na javni konkurs.

 

 

VI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa. Prijava za učešće na Javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu koji se može preuzeti u Opštinskoj upravi Teslić na info-pultu ili na stranici Opštine Teslić (dokumenti-obrazci za konkurs).

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis.

Neblagovremene, nepotpune, nedopuštene i nerazumljive prijave biće odbačene.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u šalter sali Opštinske uprave Teslić ili putem pošte na adresu: OPŠTINA TESLIĆ-NAČELNIK OPŠTINE, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom: ,,Prijava na Javni konkurs” ( broj i datum konkursa).

Javni konkurs će biti objavljen u dnevnom listu ID ,,EuroBlic press” i u ,,Službenom glasniku Republike Srpske”.

Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Kontakt osoba Radmila Petrović, telefon: 053/411-523.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti