Broj: 02-120-14/22

Teslić, 12.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 78. stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, 42/17), člana 30.  stav 2. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/22), načelnik opštine Teslić r a s p i s u j e

 

JAVNI KONKURS

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

 

I- Načelnik opštine Teslić raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinsku upravu Teslić na neodređeno vrijeme u statusu službenika, na radna mjesta i to:

 1. Komunalni policajac u Odjeljenju za inspekcijske poslove sa komunalnom policijom…………………………………………………………………………………………………………………..1 izvršilac
 2. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove u Odsjeku za prostorno planiranje i građenje, Odjeljenja za prostorno uređenje…………………………..1 izvršilac
 3. Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove u Odsjeku za imovinu, Odjeljenja za prostorno uređenje………………………………………………………………………..1 izvršilac
 4. Viši stručni saradnik za izradu, provođenje i praćenje realizacije programa i projekata u privredi i preduzetništvu u Odsjeku za privredu, Odjeljenja za privredu i poljoprivredu……………………………………………………………………………………1 izvršilac
 5. Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove za registraciju samostalnih preduzetnika u Odsjeku za privredu, Odjeljenja za privredu i poljoprivredu…………………………………………………………………………..1 izvršilac
 6. Viši stručni saradnik za poslove statistike, evidencije i registarcije proizvodnje u poljoprivredi u Odsjeku za poljoprivredu, Odjeljenja za privredu i poljoprivredu…………………………………………………………………………………………………………..1 izvršilac
 7. Samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo osnovnih sredstava, javnih dobara, sitnog alata i inventara u Odsjeku za finansije i računovodstvo, Odjeljenja za finansije………………………………………………………………………………………….1 izvršilac

 

II- OPIS POSLOVA

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/22):

 

 1. Komunalni policajac: vrši komunalno-inspekcijski nadzor nad primjenom propisa koji se odnose na nadležnost komunalne policije, propisane zakonom.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove: vodi upravni postupak iz oblasti uzbanizma i građenja; izrađuje lokacijske uslove, građevinske dozvole i upotrebne dozvole; ovjerava klauzulom pravosnažnosti akte iz nadležnosti Odjeljenja; pruža pravnu pomoć strankama; priprema izvještaje po predmetima i vodi internu evidenciju upravnih predmeta; priprema ili organizuje pripremu koncepta propisa i drugih akata iz oblasti urbanizma i građenja koje donosi Skupština opštine; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove: obavlja poslove terenskog uviđaja i snimanja postojećeg stanja na lokacijama na kojima je planirana gradnja i sačinjava zapisnik; vrši identifikaciju građevinskih parcela na katastarskim planovima i na terenu; pruža stručnu pomoć opštinskim organima iz djelokruga svojih poslova; učestvuje u radu stručne komisije radi utvrđivanja urbanističko-tehničkih uslova, u skladu sa zakonom; prati propise iz svoje nadležnosti i usklađuje rad opštinskog organa sa tim propisima; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja geodetska snimanja za potrebe izrade ili izmjene prostornog, urbanističkog, regulacionog ili drugog plana; vrši potrebne geodetske radnje u postupku realizacije programa uređenja građevinskog zemljišta; vrši iskoličenje građevinskih objekata po izdatom odobrenju za građenje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i šefa odsjeka.

 

 1. Viši stručni saradnik za izradu, provođenje i praćenje realizacije programa i projekata u privredi i preduzetništvu: sarađuje sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije po pitanjima projekata, investicija, razvoja malih i srednjih preduzeća, izradi i realizaciji investicionih projekata i razvojnih programa; koordinisanje izrade projekata za prijavu na javne pozive o doniranju ili sufinansiranju sa opštinom, praćenje implementacije odobrenih projekata, saradnja sa investitorima te sačinjavanje izvještaja o toku i završetku implementacije istih, priprema i organizuje saradnju opštinske uprave sa privrednim subjektima u cilju razvoja partnerskih odnosa opštinske uprave i poslovnog sektora; informiše nosioce samostalnih zanimanja (preduzetnike) o njihovim pravima i dužnostima po osnovu samostalnog obavljanja preduzetničke djelatnosti; izrada analitičko-informativnih materijala iz oblasti samostalnog preduzetništva; aktivno učestvuje u promociji prirednih potencijala, priprema, vodi i ažurira potrebne baze podataka za marketinške aktivnosti; učestvuje u organizaciji okruglih stolova, sajmova i drugih organizovanih skupova; pruža stručnu pomoć nosiocima samostalnog privređivanja (preduzetnicima); odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove za registraciju samostalnih preduzetnika: obavlja sve administrativne, tehničke i pripremne poslove za vođenje upravno-pravnog postupka za: izdavanje odobrenja fizičkim licima za obavljanje samostalne preduzetničke djelatnosti kao i svih promjena vezanih za poslovanje ovih subjekata i različitih odobrenja koja su u nadležnosti opštine; obavlja poslove izdavanja legitimacija za taksi vozače; obavlja poslove izdavanja uvjerenja, izvoda i potvrda iz djelokruga svojih poslova; vodi Registar čamaca i izdaje plovidbenu dozvolu; vodi registar djelatnosti iz djelokruga svojih poslova; prati zakonske propise i standarde u okviru djelokruga svojih poslova, predlaže mjere i programe za njihovo provođenje, usklađuje rad opšinske uprave sa propisima i standardima; učestvuje u izradi izvještaja, informacija, analiza i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja u okviru djelokruga svojih poslova; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

 

 1. Viši stručni saradnik za poslove statistike, evidencije i registracije proizvodnje u poljoprivredi: vrši poslove praćenja i evidencije podataka u poljoprivrednoj proizvodnji, savjetovanje i poslove vezane za registraciju poljoprivredne proizvodnje; vrši analizu stanja u poljoprivrednoj proizvodnji i iskorišćenosti prirodnih i ljudskih resursa i učestvuje u predlaganju mjera unapređenju stanja i izradi prijedloga i akata iz nadležnosti Odjeljenja, prati zakonske propise i standarde u oblasti poljoprivredne proizvodnje, predlaže mjere za njihovo sprovođenje i prati njihovu primjenu; učestvuje u izradi i praćenju realizacije razvoja opštine i operativnih planova iz oblasti poljoprivredne proizvodnje; učestvuje u izradi izvještaja, informacija, analiza i drugih akata iz nadležnosti Odjeljenja u okviru djelokruga svojih poslova; učestvuje u pripremi i izradi publikacija iz djelokruga svojih poslova, prati statističke podatke iz djelokruga svojih poslova; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine, načelnika Odjeljenja ili šefa Odsjeka.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo osnovnih sredstava, javnih dobara, sitnog alata i inventara: vrši unos nabavke stalnih sredstava, na osnovu trezorskog obrasca 3, računa, naloga i zaključaka; evidentira podatke o procjenjenoj imovini opštine; vrši knjigovodstveno evidentiranje povećanja vrijednosti imovine na osnovu ulaganja, otuđenje imovine na osnovu propisane dokumentacije; vodi evidenciju javnih dobara opštine, vodi knjigu osnovnih sredstava, sitnog alata i inventara; vrši redovno usaglašavanje sa glavnom knjigom trezora; vrši usaglašavanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim, po izvršenom popisu; vrši unos i obračun stopa amortizacije stalnih sredstava; učestvuje u podnošenju prijave za upis nepokretnosti u fiskalni registar i druge radnje u vezi sa tim; priprema odluke i druge akte iz djelokruga rada Odjeljenja; prati zakonske propise i vrši njihovo provođenje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

 

III- OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
 5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u Opštinskoj upravi, u skladu sa članom 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).
 7. nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

 

IV- POSEBNI USLOVI

Pored opštih uslova propisanih zakonom, posebi uslovi su za radna mjesta:

 

 1. Komunalni policajac: Visoka stručna sprema društvenog, tehničkog ili prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 1. 2. Samostalni stručni saradnik za pravne poslove: Visoka stručna sprema pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje dvije godine radnog iskustava u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za geodetske poslove: Visoka stručna sprema geodetskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 1. Viši stručni saradnik za izradu, provođenje i praćenje realizacije programa i projekata u privredi i preduzetništvu: Viša stručna sprema ekonomskog ili pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za administrativno-tehničke poslove za registraciju samostalnih preduzetnika: Visoka stručna sprema ekonomskog ili pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 1. Viši stručni saradnik za poslove statistike, evidencije i registarcije proizvodnje u poljoprivredi: Viša stručna sprema ili prvi ciklus studija prirodnog smjera sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

 1. Samostalni stručni saradnik za knjigovodstvo osnovnih sredstava, javnih dobara, sitnog alata i inventara: Visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje jedna godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u upravi, može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

 

V- PRIJAVA NA JAVNI KOKURS

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrascu- Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštinske uprave Teslić, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Tačnost podataka navedenih u obrascu prijave na javni konkurs kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu-prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu javnog konkursa.

Sve rubrike u prijavnom obrascu moraju biti čitko popunjene, uz obavezan svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima, a odnose se na ispunjavanje dijela opštih uslova javnog konkursa.

 

VI- POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1) nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16).

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs- prijavnog obrasca.

– Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

 • Diplome o stečenom visokom obrazovanju (VSS-VII stepen ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 5. i 7.),
 • Diplome o stečenoj višoj stručnoj spremi ili završenom prvom ciklusu studija najmanje sa 180 ECTS (za radna mjesta pod rednim brojevima i 6.),

Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U ovom slučaju kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi.

U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja ovom organu najkasnije do dana održavanja intevjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 • Uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, ili izjave kojom se kandidat koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od 6 (šest) mjeseci položiti stručni ispit ukoliko bude zaposlen ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa Uredbom o stručnom ispitu za rad u upravi Republike srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 68/11, 85/11 i 7/15)- za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7.
 • Isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrda, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo)- )- za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7.

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.

 • Kao dokaz o poznavanju rad na računaru kandidat može da dostavi: uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakluteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta-fotokopiju indeksa, koja potvrđije poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj srpemi o položenom predmetu iz informatike)-za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 2., 3., 4., 5., 6., i 7.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi U Republici Srpskoj.

 

VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obavit će intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata, poznavanja organizacije i rada jedinice lokalne samouprave i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao, a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intrevjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VIII- Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisje), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije,  dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjernoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova kako slijedi:

 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX stav 1. Ustava BiH;
 • da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa;
 • da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa članovima od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

 

IX- ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu ID „EuroBlic press“.

Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 15 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Teslić, ul. Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme (02-120-14/22 od 04.04.2022. godine.

Za davanje dodatnih informacija o Javnom konkursu zadužena je Radmila Petrović, samostalni stručni saradnih za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411 -523.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti