Broj: 02-120-49/18

Datum: 22.10.2018. godine

 

Na osnovu čl. 78. Stav 1. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), čl. 7. Stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17) i člana 26. stav 2. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 3/18 i 5/18), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

 

I – Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme, za radna mjesta:

1.Samostalni stručni saradnik za saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama ………………………………………………………………………1 izvršilac

2.Viši stručni saradnik za računovodstveno – knjigovodstvene poslove…….1 izvršilac

3.Samostalni stručni saradnik za unos faktura u trezorsko poslovanje, unos budžetskih obaveza i potraživanja…………………………………………………………………….1 izvršilac

4.Samostalni stručni saradnik za izdavanje računa, praćenje, naplatu ugovora i ostalih neporeskih prihoda opštine…………………………………………………………….1 izvršilac

5.Samostalni stručni saradnik za upravno-pravne poslove iz oblasti preduzetništva……………………………………………………………………………………………………………………………..1 izvršilac

6.Samostalni stručni saradnik za imovinsko-pravne poslove…………………………………..1 izvršilac

7.Samostalni stručni saradnik za prostorno-plansku dokumentaciju……………………1 izvršilac

8.Šef Odsjeka za privredu…………………………………………………………………………………..1 izvršilac

  1. Kurir…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1 izvršilac

10.Noćni čuvar………………………………………………………………………………………………………………………1 izvršilac

 

II – OPIS POSLOVA

Opis poslova utvrđen je Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 3/18 i 5/18).

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 1.: učestvuje u pripremi i provođenju projekata koje finansiraju domaće, evropske i druge međunarodne institucije, fondovi i organizacije; učestvuje u pripremi godišnjih planova i programa rada Odsjeka u dijelu koji se odnosi na investicije i donatorska sredstva; pomaže šefu Odsjeka u uspostavljanju kontakta i korespodenciji sa domaćim i međunarodnim investitorima i donatorima; priprema izvještaje i informacije o projektima u čijoj realizaciji učestvuje; obavlja i druge poslove koje odredi načelnik opštine, načelnik Odjeljenja ili šef Odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 2.: preuzima i unosi u sistem trezorskog poslovanja zahtjeve opštinske uprave i budžetskih korisnika; usaglašava prihode i rashode sa budžetskim korisnicima; vrši unos osnovnih sredstava kroz glavnu knjigu, te vrši obračun amortizacije i revalorizacije njihove vrijednosti; popunjava trezorske obrasce; vodi knjigu isplata (KI); svakodnevno prati realizaciju plaćanja, sortira, odlaže i čuva dokumentaciju po knjizi isplate; koristi aplikaciju ORACLE u okviru svojih ovlašćenja; koristi aplikaciju trezora opštine za unos prihoda (GL); prati zakonske propise i vrši njihovo provođenje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 3.:vrši konrolu i unos podataka iz trezorskih obrazaca u sistem Trezora za Opštinsku upravu i budžetske korisnike, zaprima, evidentira, kontroliše i odlaže obrasce i zahtjeve budžetskih i drugih korisnika budžeta u postupku izvršenja budžeta; priprema potrebne podatke za izradu finansijskih izvještaja; učestvuje u planiranju kapitalnih investicija; koordinira aktivnosti na pripremi i izradi dokumenata i evidencija vezanih za budžet za potrebe republičkih i državnih organa i institucija; vrši tehničke poslove u postupku usvajanja budžeta i rebalansa budžeta; koristi aplikaciju ORACLE u okviru svojih ovlašćenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 4.: vrši izdavanje računa pravnim i fizičkim licima, prati naplatu potraživanja neporeskih prihoda i vrši izdavanje opomena; vodi evidenciju ugovora i rješenja za neporeske prihode, prati njihovu naplatu i rokove važenja istih; vodi evidenciju naplate potraživanja neporeskih prihoda po komitentima i vrši usaglašavanje istih; priprema podatke za slanje opomena i tužbi zbog neplaćanja obaveza iz djelokruga svojih poslova i usko sarađuje sa službenicima iz nadležnih odjeljenja; priprema informacije i izvještaje u vezi neporeskih prihoda, za potrebe Skupštine opštine, načelnika Opštine i načelnika Odjeljenja; priprema podatke za popis potraživanja i vrši procjenu naplativosti istih i predlaže konačan otpis nenaplativih potraživanja;, te predlaže mjere za poboljšanje naplate neporeskih prihoda; prati zakonske propise i vrši njihovo provođenje; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 5.: vodi upravni postupak i rješava u upravnim stvarima vezanim za registraciju preduzetnika kao i svih promjena vezanih za poslovanje ovih subjekata; obavlja normativno – pravne poslove na pripremi nacrta opštih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine, iz nadležnosti Odjeljenja, kao i pojedinačnih akata koje donosi načelnik Odjeljenja; daje uputstva i stručna mišljenja iz djelokruga rada Odjeljenja po podnesenim zahtjevima stranaka; daje uputstva i stručna mišljenja vezana za normativno-pravne poslove koji se obavljaju u okviru Odjeljenja; izvršava i obezbjeđuje izvršavanje zakona i drugih propisa i opštih akata koji se odnose na poslove iz djelokruga referata; vodi registar preduzetnika (fizički i elektronski); vrši elektronski unos podataka za Centralni registar preduzetnika; vodi propisane službene evidencije i izdaje uvjerenja iz istih; izrađuje izvještaje o registrovanim preduzetnicima iz svih oblasti privrede; dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti; učestvuje u pripremi nacrta propisa i drugih akata koje donosi Skupština opštine i Načelnik opštine za nadležnu oblast; dostavlja potrebne podatke resornim ministarstvima i višim nivoima vlasti; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine, načelnika Odjeljenja ili šefa Odsjeka.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 6.: vrši pravne poslove u vezi sa pravom raspolaganja i prenosom vlasništva opštinske imovine; prati realizaciju zakona, zaključaka, odluka i drugih akata državnih, entitetskih i opštinskih organa i institucija vezanih za promjene vlasništva i prava raspolaganja opštinskom imovinom; vrši upis opštinske imovine u javne registre i vrši popis cjelokupne imovine u vlasništvu opštine; vodi evidenciju nekretnina i druge imovine u vlasništvu opštine; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka i načelnik opštine.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 7.: prati realizaciju regulacionih planova i predlaže njihove izmjene i dopune; učestvuje u postupku pripreme, izrade i donošenja dokumenta prostornog uređenja u skladu sa Zakonom, u ulozi nosioca pripreme; izrađuje planove stručnih i javnih rasprava i učestvuje u istim; izrađuje urbanističko – tehničke uslove u skladu sa zakonskim propisima; pruža stručnu pomoć strankama iz djelokruga svojih poslova; prati propise iz svoje nadležnosti i usklađuje rad opštinskog organa sa tim propisima; po nalogu načelnika Odjeljenja vrši kontrolu usaglašenosti urbanističko – tehničkih uslova i tehničke dokumentacije; sarađuje  sa urbanističko-građevinskom inspekcijom; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 8.: organizuje i rukovodi radom Odsjeka; prati i primjenjuje zakone i druge propise iz nadležnosti Odsjeka; učestvuje u planiranju, izradi i praćenju realizacije strateških planova razvoja iz djelokruga rada, poslove vezane za privatno preduzetništvo, podsticaj razvoja malih i srednjih preduzeća, priprema, izrađuje i prati realizaciju planova i programa iz svoje nadležnosti; predlaže mjere radi unapređenja stanja iz svoje nadležnosti; usklađuje rad Odsjeka sa radom opštinske uprave; blisko sarađuje sa Odsjekom za lokalni ekonomski razvoj i evropske integracije u pripremi i realizaciji projekata te izradi analiza i studija iz domena svog rada; priprema i organizuje saradnju opštinske uprave sa privrednim subjektima i privrednim savjetom kroz sastanke, konferencije, okrugle stolove i druge oblike saradnje u cilju razvoja partnerskih odnosa opštinske uprave i poslovnog sektora, uočavanja barijera poslovanja i predlaganja mjera za njihovo otklanjanje; promoviše poslovne i privredne kapacitete Opštine, prezentuje materijale razvojnih potencijala opštine investitorima i donatorima, realizuje i druge aktivnosti koje doprinose promociji Opštine; priprema analize, izvještaje, informacije i druge akte iz svoje nadležnosti; odgovara za zakonito, efikasno i blagovremeno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine i načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 9.: obavlja poslove eksterne dostave pošte pojedincima, ustanovama i preduzećima; dostavlja pozive i materijale odbornicima Skupštine opštine, članovima skupštinskih radnih tijela i skupštinskih komisija;  odgovara za ažurno i uredno obavljanje poslova; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika Odjeljenja.

Opis poslova za radno mjesto pod brojem 10.: obavlja poslove noćnog dežurstva i obezbjeđenje objekta; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka.

 

III – OPŠTI USLOVI:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja Konkursa,
  6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16).

 

 

IV – POSEBNI USLOVI:

Za radno mjesto pod brojem 1.:visoka stručna sprema društvenog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave, poznavanje rada na računaru i engleskog jezika.

Za radno mjesto pod brojem 2.:viša stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 180 ECTS bodova, najmanje 9 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 3.:visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 4.:visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 5.:visoka stručna sprema pravni fakultet ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 6.:visoka stručna sprema pravnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 1 godinu radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 7.:visoka stručna sprema arhitektonskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 2 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, sa licencom za izradu dokumenta prostornog uređenja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru, AutoCAD program.

Za radno mjesto pod brojem 8.:visoka stručna sprema društvenog, prirodnog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto pod brojem 9.:srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju društvenog ili tehničkog smjera; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

Za radno mjesto pod brojem 10.:NK ili srednja stručna sprema u trogodišnjem trajanju društvenog ili tehničkog smjera; najmanje 6 mjeseci radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja.

 

Lice koje je u drugom organu ili organizaciji radilo, a nema položen stručni ispit za rad u organima uprave može da se primi u radni odnos uz obavezu da položi stručni ispit u roku od šest mjeseci od dana zaposlenja.

 

V – PRIJAVA NA JAVNI KONKURS

Prijava za učešće na javnom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na javni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštinske uprave Teslić, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Tačnost  podataka  navedenih  u  obrazcu  prijave  na  javni  konkurs  kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Kandidat koji se prijavljuje na više radnih mjesta dostavlja jednu prijavu – prijavni obrazac, u kojoj navodi na koje se pozicije prijavljuje, sa ostalom traženom  dokumentacijom kako je navedeno u tekstu Javnog konkursa.

Sve  rubrike  u  prijavnom  obrascu  moraju  biti  čitko  popunjene,  uz  obavezan  svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje  posebnim  dokumentima,  a  odnose  se  na  ispunjavanje  dijela  opštih  uslova  javnog  konkursa.

 

VI – POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Javni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1)  nije  pod  optužnicom Međunarodnog  suda  za  ratne  zločine  počinjene  na  području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o  službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio Prijave na javni konkurs  – prijavnog obrasca.

 

-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1) diplome  o  stečenom visokom obrazovanju  (VSS-  VII  stepen  ili  prvi  ciklus  visokog  obrazovanja sa 240 ECTS – za radna mjesta pod rednim brojevima 1., 3., 4., 5., 6., 7., i 8.);

2) diplome  o  stečenoj višoj stručnoj spremi ekonomskog smjera ili završenom prvom   ciklusu  visokog  obrazovanja sa 180 ECTS (za radno mjesto pod rednim brojem 2.);

3) diplome o završenoj srednjoj stručnoj spremi(za radno mjesto pod brojem 9. i 10.);

4) svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi (za radno mjesto pod brojem 10.)

5) uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave, ili izjave kojom se  kandidat, koji nema položen stručni ispit, obavezuje da će u roku od šest  mjeseci  položiti  stručni  ispit  ukoliko  bude  zaposlen  ili  rješenja  o  oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa  Uredbom  o  stručnom  ispitu  za  rad  u  upravi  Republike  Srpske  („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 68/11, 85/11 i 7/15) (za radno mjesto pod brojem 1., 2., 3., 4., 5.,  6., 7. i 8.);

6)isprave kojim se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

7) isprave ili izjave da poznaje rad na računaru (za radno mjesto pod brojem 1., 2., 3., 4., 5.,  6., 7. i 8.);

8) isprave ili izjave o poznavanju engleskog jezika (za radno mjesto pod brojem 1.).

 

Stepen stručne spreme dokazuje se univerzitetskom diplomom ili svjedočanstvom o završenoj srednjoj stručnoj spremi.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

Kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje – izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi, u skladu sa odredbama propisa iz oblasti visokog obrazovanja. U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili  u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu  diplomu,  u  skladu  sa  odredbama  propisa  iz  oblasti  visokog  obrazovanja. Izuzetno kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom  zahtjevu  za  nostrifikaciju  diplome  nadležnom  organu,  s  tim  da  nostrifikovanu  diplomu  dostavlja  organu  koji  je  raspisao  konkurs  najkasnije  do  dana  održavanja intervjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili druge stečene diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

– potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili  radi, koja treba da budu precizna i detaljna, odnosno u kojima treba da su navedeni  podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio – naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period angažovanja na radnim zadacima.

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidat može da dostavi:

– uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru,  diplomu  ili  drugu  ispravu  koja  potvrđuje  stečeno  zvanje  ili  zanimanje  koje  je  neposredno  vezano za rad  na  računaru,  odnosno  svjedočanstvo  o  završenoj  srednjoj stručnoj spremi o položenom predmetu iz informatike.

Kao dokaz o poznavanju engleskog jezika kandidat može da dostavi:

– uvjerenje,  diplomu  ili  drugu  ispravu škole stranih jezika koja  potvrđuje  stečeno  znanje iz engleskog jezika,  odnosno  svjedočanstvo  o  završenoj  srednjoj  stručnoj spremi o položenom predmetu Engleski jezik, uvjerenje ili druga isprava visokoobrazovne institucije o položenom predmetu Engleski jezik.

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj.

 

VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata, poznavanja organizacije i rada jedinice lokalne samouprave i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao,  a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave  kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz javnog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje javnog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX tačka 1. Ustava BiH),

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa, i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

IX – Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i dnevnom listu ID „EuroBlic Press“. Ako Javni konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 17 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Opština Teslić, ulica Karađorđeva broj 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme (02-120-49/18 od 22.10.2018. godine).

Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Petrović Radmila, viši stručni saradnik za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411-523.

 NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti