Broj: 04-36-1.69/23

Datum: 17.10. 2023. godine

 

Na osnovu člana 142. Zakona o uređenju prostora i građenju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) i člana 7. Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/13), Odjeljenje za prostorno uređenje opštinske uprave Teslić, objavljuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Teslić

 

I

Pozivaju se zainteresovana fizička i pravna lica da podnesu prijave za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata izgrađenih na području opštine Teslić i to iz sljedećih oblasti i struka:

 • arhitekture
 • građevinarstva
 • elektrotehnike (jaka i slaba struja)
 • mašinstva
 • geodezije
 • saobraćaja
 • zaštite od požara i eksplozija
 • tehnologije i kontrole sanitarnih uslova.

 

II

Na javni konkurs mogu se prijaviti pravna i fizička lica odgovarajućih struka i profila, koja ispunjavaju uslove iz člana 142. Zakona o uređenju prostora i građenju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) ), odnosno koja u skladu sa članom 110., 112.  i 116. Zakona o uređenju prostora i građenju ( „Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19) ), posjeduju licencu za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda.

 

III

Članovi komisije ne mogu biti službena lica koja su zaposlena kod organa nadležnog za izdavanje građevinske dozvole, lica koja su zaposlena kod izvođača radova,a nisu učestvovala u izgradnji objekta, lica koja su učestvovala u građenju objekta kao ni lica koja su vršila poslove stručnog nadzora.

 

IV

Tehnički pregled obavlja stručna komisija ili pravno lice koju rješenjem formira organ koji je izdao građevinsku dozvolu, u roku od 3 (tri) dana od dana prijema kompletnog zahtjeva. Stručna komisija sastoji se od najmanje tri člana, a broj članova i njihov sastav zavisi od vrste i složenosti objekta i vrste radova koji su predmet tehničkog pregleda. Članovi stručne komisije u svakom pojedinačnom predmetu imenuju se sa liste pravnih i fizičkih lica koja će biti objavljena po zaključenju ovog javnog konkursa.

 

V

Uz prijavu na javni konkurs neophodno je navesti tačnu adresu i opštinu stanovanja/sjedište, broj telefona (mobitel, fiksni, email ), naziv poslovne banke i broj transakcijskog računa, te priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. ovjerena kopija diplome,
 2. ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu, sa navedenom užom specijalizacijom i usmjerenjem u struci,
 3. ovjerena kopija rješenja o ovlašćenju iz tačke II javnog konkursa (za pravna i fizička lica),
 4. kopija lične karte,
 5. ovjerena/potpisana izjava kojom podnosilac izjavljuje da će blagovremeno pismenim putem obavijestiti Odjeljenje za prostorno uređenje opštinske uprave Teslić o svom izuzeću u slučaju da je u najbližem srodstvu sa investitorom objekta koji je predmet tehničkog pregleda, kao i u drugim slučajevima iz tačke III javnog konkursa,

VI

Prijave  se   podnose  u   roku  od  30  (trideset)  dana  od  dana  objavljivanja

javnog konkursa u listu ID “EuroBlic Press“, uredno zapakovane u kovertu, neposredno na protokol opštinske uprave Teslić, (šalter sala – šalter broj   5 ) ili poštom, na adresu:

Republika Srpska

Opština Teslić

Odjeljenje za prostorno uređenje

Karađorđeva broj 18., 74270 Teslić, RS – BiH,

Sa naznakom: Za javni konkurs za tehnički pregled objekata – ne otvaraj.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

VII

Nakon komisijskog pregleda i obrade pristiglih prijava, usvojena lista pravnih i fizičkih lica koja ispunjavaju uslove za obavljanje tehničkog pregleda objekata biće objavljena na oglasnoj tabli opštinske uprave Teslić i internet stranici opštine Teslić, najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana zaključenja javnog konkursa.

Dokumentacija priložena uz prijavu ostaje u internoj evidenciji i ne vraća se podnosiocu.

 

VIII

Lista pravnih i fizičkih lica za učešće u radu Komisija za tehnički pregled objekata važi dvije godine od dana objavljivanja, nakon čega se ponovo sprovodi javni konkurs.

Kandidati sa liste pravnih i fizičkih lica koji ispunjavaju uslove iz ovog javnog konkursa dužni su u periodu u kojem budu obavljali poslove tehničkog pregleda objekata, ovom organu blagovremeno prijavljivati sve promjene koje se odnose na adresu, broj telefona i transakcijskog računa, kao i eventualnu privremenu ili trajnu spriječenost za obavljanje navedenih poslova. Članovi Komisije koji budu postupali suprotno odredbama Zakona o uređenju prostora i građenju( „Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 40/13, 106/15, 3/16 i 84/19), Pravilnika o vršenju tehničkog pregleda objekta i osmatranju tla i objekata u toku njihove upotrebe („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 100/13) i rješenju o imenovanju komisije, gube pravo da vrše tehnički pregled objekata i biće skinuti sa liste lica koja ispunjavaju uslove.

 

IX

Obračun i visina naknade za obavljanje poslova tehničkog pregleda objekata vršiće se u skladu sa Odlukom o visini naknade za pripremu urbanističke dokumentacije i tehničkog pregleda objekta („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 7/00 ).

 

Napomena:

Pravno lice koje se prijavljuje na konkurs, osim ovjerene kopije licence za pravno lice iz tačke II , prilaže spisak svih zaposlenih lica ovjeren od Zavoda za PIO (ne stariji od 3 – tri mjeseca) i kompletnu dokumentaciju iz tačke V konkursa za svako fizičko lice zaposleno u tom pravnom licu, a koje planira imenovati u komisije za tehnički pregled.

Obrazac izjave iz tačke V alineja 5. Dostupan je svaki radni dan od 7  do 15 časova u sobi broj 16 ili na internet stranici wwwopstinateslic.com.

 

Kontakt telefon: 053/411-528

NAČELNIK ODJELJENJA

Nikola Stokić, dipl. inž. građ.

 

IZJAVA O IZUZEĆU

 

 

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti