[av_textblock size=” font_color=” color=” admin_preview_bg=”] Broj: 01-111-123/17

Datum: 26.10.2017. godine

Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13 i 7/14), Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja, imenovanju i razrješenju i obuci članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 57/17) i Odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj 13/16), Skupština Opštine Teslić r a s p i s u j e

J A V N I  K O N K U R S

za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije

I – UPRAŽNJENE POZICIJE

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije.

Sastav Opštinske izborne komisije treba da bude multietnički tako da odražava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale, u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o posljednjem popisu stanovništva na državnom nivou. Sastav Opštinske izborne komisije treba u pravilu odražavati ravnopravnu zastupljenost polova.

Član izborne Komisije je lice sa pravom glasa, te lice sa odgovarajućom stručnošću i iskustvom u sprovođenju izbora.

U sastavu Opštinske izborne komisije nastojaće se osigurati zastupljenost polova u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti polova u BiH.

Članovi organa za sprovođenje izbora su obavezni stalno se obučavati tokom vršenja mandata u skladu sa planom i programom edukacije koju donosi Centralna izborna komisija BiH.

Ukoliko član izborne komisije u toku mandata ne prisustvuje obuci biće razriješen dužnosti.

II – OPIS POSLOVA

Nadležnost Opštinske izborne komisije regulisana je odredbama člana 2.13. Izbornog zakona BiH i odgovarajućim podzakonskim propisima.

III – SUKOB INTERESA

Za člana Opštinske izborne komisije ne može biti imenovano lice:

 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6., 1.7. i 1.7.a Izbornog zakona BiH,
 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke partije ili koalicije,
 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona BiH,
 4. koje je kandidat za izbore na bilo kojem nivou vlasti,
 5. kojem je izrečena kazna zatvora za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih propisa ili propisa za koje je kandidat lično odgovoran u periodu od posljednje četiri godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

Centralna izborna komisija BiH odlučiće da li težina povrede ili lična odgovornost u smislu tačke 5. ovog člana čine lice nepodobnim da bude član izborne komisije.

IV – OPŠTI USLOVI KOJE KANDIDAT MORA ISPUNJAVATI

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova Opštinske izborne komisije,
 4. da nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti u BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa i
 5. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine u Hagu, počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (član IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine).

V – POSEBNI USLOVI

 1. da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje izborna komisija,
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme, ili završen fakultet po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS i
 3. da posjeduje iskustvo u sprovođenju izbora.

Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumijeva se:

 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Izuzetno od odredebe iz stava 1. član Izborne komisije može biti lice sa prebvalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u opštini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene Javnim konkursom.

Izuzetno od odredbe iz stava 3. član Izborne komisije može biti lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen Pravni fakultet, odnosno završen Pravni fakultet po Bolonjskom sistemu studiranja sa najmanje 180 ECTS.

Izuzetno od odredbe iz stava 2. član Izborne komisije može biti lice koje ima završenu višu školu, odnosno VI stepen stručne spreme, ukoliko se radi o opštini koja ima manje od 1.000 birača upisanih u Centralni birački spisak ili ako je potrebno ispoštovati odredbe člana 2.14. stav 1. Izbornog zakona BiH.

VI – MANDAT

Članu Opštinske izborne komisije mandat traje sedam godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije na opštinsku Odluku o imenovanju članova Opštinske izborne komisije.

VII – STATUS

Član Opštinske izborne komisije ne zasniva radni odnos. Član Opštinske izborne komisije ima pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa odredbama zakona i odlukom Skupštine opštine.

VIII – POTREBNA DOKUMENTA

Uz prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti kraću biografiju kao i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova i to:

 1. potvrda o mjestu prebivališta na području opštine Teslić, izdata od CIPS-a (ne starija od šest mjeseci),
 2. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 3. izvod iz Matične knjige rođenih,
 4. ovjerenu kopiju diplome o završenoj školskoj spremi,
 5. dokaz o posjedovanju iskustva u sprovođenju izbora,
 6. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nacionalnoj pripadnosti,
 7. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu o nepostojanju sukoba interesa,
 8. svojeručnu potpisanu i ovjereni izjavu da nije osuđivan za krivična djela na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova Opštinske izborne komisije,
 9. svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da nije otpuštan iz državne službe na bilo kojem nivou vlasti BiH kao rezultat disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Javnog konkursa i
 10. Svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove Komisija za sprovođenje Javnog konkursa za izbor i imenovanje Opštinske izborne komisije će obaviti intervju, nakon čega će sačiniti rang-listu sa redoslijedom kandidata prema uspjehu postignutom na intervijuu o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni.

Prvorangirani kandidat je dužan da po prijedlogu Komisije, odnosno prije donošenja Odluke o imenovanju, dostavi u originalu ili ovjerenoj fotokopiji dokaz o nekažnjavanju u roku od 7 (sedam) dana od dana prijema obavještenja.

Skupština opštine će cijeneći položaj kandidata na rang-listi izvršiti imenovanje i svoju odluku o imenovanju člana Opštinske izborne komisije dostaviti na saglasnost Centralnoj izbornoj komisiji BiH.

Dokumenta priložena uz prijavu na Konkurs neće biti vraćena kandidatima.

IX – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javog oglasa u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu „EuroBlic“ .

U slučaju da Javni oglas ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijava računaće se od dana posljednjeg objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti na adresu: Opština Teslić, ulica Karađorđeva br.6, sa naznakom „Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje člana Opštinske izborne komisije – ne otvarati“ ili predati lično u šalter sali Opštine Teslić.

PREDSJEDNIK SO-e

Miroljub Letić

[/av_textblock] [av_iconlist position=’left’ iconlist_styling=” custom_title_size=” custom_content_size=” font_color=” custom_title=” custom_content=” color=” custom_bg=” custom_font=” custom_border=” admin_preview_bg=”] [av_iconlist_item title=’JAVNI KONKURS (PREUZMI)’ link=’manually,https://www.opstinateslic.com/wp-content/uploads/2017/10/%D0%88%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D0%9E%D0%98%D0%9A-%D0%B0-2.doc’ linktarget=’_blank’ linkelement=” icon=’ue84c’ font=’entypo-fontello’][/av_iconlist_item] [/av_iconlist]

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti