Broj: 01-111-71/21

Teslić, 01.03.2021 godine

 

Na osnovu člana 50, člana 51. stav (2) i (3), člana 52. stav (2) i člana 53. stav (3) Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16), člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03) i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić i načelnika odjeljenja Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 1/21) Skupština opštine Teslić  raspisuje

 

JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje

sekretara Skupštine opštine Teslić

 

I – Skupština opštine Teslić  raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić (u daljem tekstu: Sekretar).

IIOpis poslova

Rukovodi stručnom službom Skupštine opštine i organizuje njen rad; obavlja stručne, administrativne i druge poslove za potrebe Skupštine opštine i njenih radnih tijela, predsjednika i potpredsjednika Skupštine opštine, načelnika opštine, narodnih poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske i poslanika u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine sa područja opštine Teslić; učestvuje u pripremi materijala za sjednice Skupštine opštine i odgovara za njihovo čuvanje; vrši pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine opštine; po potrebi učestvuje sa opštinskom upravom u pripremi materijala za sjednicu Skupštine opštine i njenih radnih tijela; vodi zapisnik sa sjednice Skupštine opštine, odgovara za njegovu izradu i čuvanje; pomaže predsjedniku Skupštine opštine u pripremi sjednica Skupštine; u saradnji sa predsjednikom Skupštine stara se o realizaciji zaključaka Skupštine opštine; sarađuje sa javnim preduzećima, javnim ustanovama, drugim organima, organizacijama i institucijama u cilju obezjbjeđivanja potrebnih informacija, izvještaja i drugih materijala za Skupštinu opštinu; uređuje „Službeni glasnik Opštine Teslić“ i stara se o objavljivanju akata u „Službenom glasniku Opštine Teslić“; učestvuje u izradi Statuta opštine i Poslovnika o radu Skupštine opštine; obavlja i druge poslove koje odredi predsjednik Skupštine opštine i načelnik opštine.

IIIMandat

Mandat Sekretara traje do kraja mandata saziva Skupštine opštine koja ga je izabrala.

IVStatus

Sekretar ima status službenika prve kategorije.

VOpšti uslovi:

 1. da je državljanin Republike Srpske/Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da nije otpuštan iz organa uprave na bilo kojem nivou vlasti u RS/BiH, na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja konkursa,
 4. da se na njega ne odnosi član IX  stav 1. Ustava BiH,
 5. da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 6. da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi,
 7. da ima opštu zdravstvenu sposobnost.

VIPosebni uslovi:

 1. da ima završen četvorogodišnji studij sa zvanjem diplomirani pravnik ili prvi ciklus studija – diplomirani pravnik sa najmanje 240 ECTS bodova ili ekvivalent,
 2. da ima najmanje tri godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja,
 3. da ima položen stručni ispit za rad u Opštinskoj upravi,
 4. da poznaje rad na računaru.

VIINespojivost i sukob interesa

            Kandidat ne može obavljati dužnost, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama lokalne samouprave.

VII Potrebna dokumenta

Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da uz prijavu dostavi biografiju o kretanju u službi i dokaze o ispunjenosti uslova određenih tačkama V i VI ovog konkursa i to:

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
 1. a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. b) da nije otpuštan iz organa uprave na bilo kojem nivou vlasti u RS/BiH, na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
 3. v) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 4. g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 5. d) da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi.
 6. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju sljedećih dokumenata:
 7. a) diplome o stručnoj spremi,
 8. b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u Opštinskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit, ukoliko bude izabran, i
 9. v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrdu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora i imenovanja Sekretara obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od

sedam dana od dana prijema obavještenja od Komisije, dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i originalne ili ovjerene foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ovog Konkursa ili na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa odredbama iz prethodnog stava ovog Konkursa.

X – Rok za podnošenje prijava

            Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana  objavljivanja Konkursa.

Nepotpune i neblagovremen prijave Komisija neće uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine Teslić, Ul.Karađorđeva br.18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje sekretara Skupštine opštine Teslić.

Dokumenti priloženi uz prijavu neće se vraćati kandidatu, zbog propisane obaveze pružanja svih dokaza o provedenom postupku Ombudsmana za ljudska prava u postupku provjere javnih konkursa.

Javni konkurs će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“ i u dnevnom listu „EuroBlic“.

Ukoliko Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

 

Predsjednik SO Teslić

Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti