Broj: 02-111-1/22

Teslić: 11.01.2022. godine

 

Na osnovu člana  68. stav 1. i  člana  78.  Zakona o službenicima i namještenicima  u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), člana 67. Statuta opštine Teslić ( „Službeni glasnik Opštine Teslić“ br. 4/17), člana 7. stav 2.  Pravilnika  o jedinstvenim procedurama  za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta  u gradskoj, odnosno  opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17), i tačke 1. Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje sekretara SO i načelnika odjeljenja Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 1/21) načelnik  opštine Teslić  raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja  u Opštinskoj  upravi Teslić  

 

Raspisuje se Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika Odjeljenja u Opštinskoj upravi Teslić, i to:

 

 1. Načelnik Odjeljenja za finansije ……………………………………………………………. 1 izvršilac
 2. Načelnik Odjeljenja za prostorno uređenje ………………………………………….. 1 izvršilac
 3. Načelnik Odjeljenja za stambeno-komunalne poslove ………………………. 1 izvršilac
 4. Načelnik Odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu ………………………… 1 izvršilac
 5. Načelnik Odjeljenja za inspekcijske poslove

sa komunalnom policijom ……………………………………………………………………………   1 izvršilac

 1. Načelnik Odjeljenja za privredu i poljoprivredu ……………………………. 1 izvršilac
 2. Načelnik Odjeljenja za društvene djelatnosti ………………………………….. 1 izvršilac

 

I OPIS POSLOVA

Za radna mjesta označeno brojevima od 1 do 7.

Organizuje i rukovodi radom Odjeljenja; priprema, izrađuje i prati izvršavanje godišnjih i operativnih programa i planova rada Odjeljenja; priprema izvještaje o radu Odjeljenja; odgovara za zakonito, blagovremeno i stručno izvršavanje poslova iz nadležnosti Odjeljenja; informiše načelnika opštine o izvršavanju poslova iz nadležnosti Odjeljenja; priprema opšte i pojedinačne akte iz nadležnosti Odjeljenja po nalogu načelnika opštine; prati i odgovara za izvršavanje odluka i zaključaka Skupštine opštine koje su u nadležnosti Odjeljenja; prati i usklađuje rad Odjeljenja sa zakonskim propisima i drugim službama u opštinskoj upravi; organizuje pripremu dokumentacije za potrebe javnih nabavki, kancelarijskog i drugog potrošnog materijala Odjeljenja; obavlja i druge poslove po nalogu načelnika opštine, u skladu sa zakonom.

II MANDAT

Načelnici Odjeljenja se imenuju na vrijeme trajanja mandata Skupštine opštine.

III STATUS

Načelnici Odjeljenja imaju status službenika Opštinske uprave Teslić.

IV OPŠTI USLOVI

 1. Da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. Da je stariji od 18 godina,
 3. Da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. Da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
 5. Da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 6. Da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 7. Da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

V POSEBNI USLOVI

Za radno mjesto označeno pod brojem 1.

Visoka stručna sprema ekonomskog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,  najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 2.

Visoka stručna sprema tehničkog smjera (građevinsko-arhitektonskog smjera), prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru, AutoCAD program.

Za radno mjesto označeno pod brojem 3.

Visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 4.

Visoka stručna sprema društvenog ili tehničkog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 5.

Visoka stručna sprema smjera potrebnog za obavljanje inspekcijskog nadzora opštinske inspekcije ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,  najmanje 3 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 6.

Visoka stručna sprema društvenog ili prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

Za radno mjesto označeno pod brojem 7.

Visoka stručna sprema društvenog ili prirodnog smjera ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

VI SUKOB INTERESA

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa kako je propisano  odredbama članova 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u jedinicama  lokalne samouprave,

VII POTREBNA DOKUMENTACIJA

Prilikom podnošenja prijave na Konkurs kandidat je dužan da uz prijavu dostavi biografiju o kretanju u službi i dokaze o ispunjenosti uslova određenih tačkama V i VI ovog konkursa i to:

 1. Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova, kandidat prilaže foto-kopiju lične karte ili pasoša i izjave u pisanoj formi:
 2. a) da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 3. b) da nije otpuštan iz organa uprave na bilo kojem nivou vlasti u RS/BiH, na osnovu disciplinske mjere u periodu od tri godine prije dana objavljivanja Konkursa,
 4. v) da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,
 5. g) da se protiv njega ne vodi krivični postupak,
 6. d) da nije osuđivan za krivično djelo ili bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Opštinskoj upravi.
 7. 2. Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova, kandidat je dužan priložiti foto-kopiju sljedećih dokumenata:
 8. a) diplome o stručnoj spremi,
 9. b) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u Opštinskoj upravi, odnosno izjave kojom se kandidat obavezuje da će u roku od šest mjeseci položiti stručni ispit, ukoliko bude izabran, i
 10. v) isprave kojom se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrdu, rješenje ili drugi akt iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo).

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursa Komisija za sprovođenje postupka izbora i imenovanja Sekretara obaviće intervju, a o mjestu i vremenu održavanja intervjua kandidati će biti blagovremeno obavješteni.

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije, dužan je u roku od

sedam dana od dana prijema obavještenja od Komisije, dostaviti uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti i originalne ili ovjerene foto-kopije dokaza o ispunjavanju opštih i posebnih uslova.

Ako prvorangirani kandidat u propisanom roku ne dostavi dokaze iz prethodnog stava ovog Konkursa ili na osnovu dostavljenih dokaza Komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte ili posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa liste uspješnih kandidata da postupi u skladu sa odredbama iz prethodnog stava ovog Konkursa.

Sva dokumenta se dostavljaju orginalna ili ovjerene fotokopije.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

VIII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „EuroBlic” i „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Opštinska uprava opštine  Teslić, ulica Karađorđeva broj 18, 74270 Teslić, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za izbor i imenovanje načelnika odjeljenja Opštinske uprave Teslić“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

 

Načelnik opštine

Milan  Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti