Broj: 01-111-2/22

Datum: 11.01.2022. godine

 

Na osnovu člana 2.12. stav 5. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02,25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16 i 41/20), člana 7. i 8. Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broju, imenovanju, obuci i razrješenju članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 67/21 i 73/21), i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 22/21), Skupština Opštine  Teslić,  r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić

 

– Skupština opštine Teslić raspisuje Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog  člana Opštinske izborne komisije Teslić (u daljem tekstu: OIK).

 

II – Člana OIK-a imenuje Skupština opštine Teslić, uz saglasnost Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na period od 7 godina.

 

III – Opšti kriteriji za kandidata za člana OIK-a su:

 1. da je lice sa pravom glasa i
 2. da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u provedbi izbora.

 

IV – Posebni kriteriji za kandidata za člana OIK-a su:

 1. da ima prebivalište u opštini u kojoj se imenuje izborna komisija,
 2. da ima završen fakultet, VII/1 stepen stručne spreme ili završen fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS bodova i
 3. da posjeduje iskustvo u provođenju izbora.

 

Pod iskustvom u provođenju izbora podrazumjeva se:

 1. članstvo u izbornoj komisiji i
 2. članstvo u biračkom odboru na izborima obuhvaćenim Izbornim zakonom BiH.

Izuzetno od odredbe iz tačke IV podtačka 1. ovog Javnog oglasa, član Opštinske izborne komisije može biti lice sa prebivalištem iz druge opštine, ukoliko nema kandidata, sa prebivalištem u opštini za koju se imenuje izborna komisija, koji ispunjavaju uslove tražene javnim oglasom.

 

Izuzetno od odredbe iz tačke IV podtačka 2. ovog Javnog oglasa, član izborne komisije može biti lice koje ima , VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS bodova, bez izbornog iskustva.

 

V – Konkursna Komisija u svom radu dužna je pridržavati se odredabama Izbornog zakona Bosne i Hercegovine uz dosljednu primjenu odredaba člana 2.14 stav (1) koje se odnose na multietničan sastav Opštinske izborne komisije odnosno ravnopravnu zastupljenost polova.

 

VI – U skladu sa članom 2.3 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, za člana OIK-a ne može biti imenovano lice:

 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi članova 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH,
 2. koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredjsednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glavnog odbora),
 3. koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav (4) Izbornog zakona BiH,
 4. koje je kandidat za izbore na bilo koji nivo vlasti i
 5. kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovoran, u posljednje 4 godine, računajući od dana pravosnažnosti odluke.

 

VII – Kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. prijavu na Javni oglas za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić , sa kraćom biografijom i ličnim podacima kandidata,
 2. fotokopiju lične karte,
 3. uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 4. dokaz o stručnoj spremi. Ukoliko je diploma stečena nakon 6. aprila 1992. godine u inostranstvu, dostavlja se dokaz i o izvršenoj nostrifikaciji diplome, osim u slučaju kada postoje potpisani sporazumi između BiH i drugih zemalja o uzajamnom priznanju diploma,
 5. dokaz o izbornom iskustvu, osim izuetka iz tačke IV ovog Javnog oglasa, kada je kandidat lice koje ima VII/1 stepen stručne spreme, završen pravni fakultet, odnosno završen pravni fakultet Bolonjskog sistema studiranja sa najmanje 180 ETCS bodova. Dokaz o izbornom iskustvu mora sadržavati podatke o nazivu izborne komisije i mandatnom periodu, odnosno vrsti i godini izbora i nazivu biračkog mjesta, u kojem je imenovani kandidat bio član biračkog odbora, te podatak da je imenovani bio angažovan u radu biračkog odbora i obavljao ovu dužnost,
 6. obrazac PBA-3 o prebivalištu kandidata ( ne stariji od 3 mj.),
 7. ovjerena izjava od strane nadležnog organa o nacionalnoj pripadnosti,
 8. ovjerenu izjavu od strane nadležnog organa da nije obuhvaćen odredbama člana 2.3 Izbornog zakona BiH.

 

Dokumenti koji se dostavljaju kao dokaz o ispunjavaju opštih i posebnih kriterija moraju biti u originalu ili ovjerene fotokopije.

 

VIII – Javni oglas će biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“, dnevnom listu „EuroBlic“, na veb stranici i oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Teslić.

IX – Rok za podnošenje prijava je  8 dana od dana objavljivanja Javnog oglasa. Ukoliko ne bude u javnim glasilima objavljen u isto vrijeme, rok se računa od posljednjeg dana objavljivanja.

 

– Prijave na Javni oglas sa dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni konkurs za izbor i imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Teslić“ i to neposredno u šalter sali Opštinske uprave opštine Teslić ili putem pošte na adresu: Opština Teslić, Konkursna komisija,  ul. Karađorđeva br.18, 74270 Teslić, sa naznakom: Komisija za imenovanje jednog člana OIK-a.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti