Broj: 01-111-148/21

Teslić,  08.06. 2021. godine

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 41/03), člana 16. i 18. Zakona o sistemu javnih službi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 68/07, 109/12 i 44/16), člana 36. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 4/17), tačke 3. Odluke o utvrđivanju  kriterijuma za izbor i imenovanje organa u javnim ustanovama čiji je osnivač Opština Teslić („Službeni glasni opštine Teslić“ broj: 9/15), Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora  JU Centar za socijalni rad Teslić i Odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje  članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Teslić („ Službeni glasnik opštine Teslić“ broj 6/21), Skupština opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

za izbor i imenovanje

 

Raspisuje se javni konkurs za izbor i imenovanje:

 • Direktora JU Centar za socijalni rad Teslić,
 • Članova Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Teslić.

 

I OPIS POSLOVA

Direktor predstavlja i zastupa ustanovu, odgovara za zakonitost rada i obavlja druge poslove i radne zadatke u skladu sa zakonom, statutom i drugim opštim aktima ustanove.

Poslovi i nadležnost upravnog odbora utvrđeni su Zakonom o sistemu javnih službi, statutom i drugim opštim aktima ustanove.

II MANDAT

Mandat direktora i članova upravnog odbora traje 4 (četiri) godine.

III OPŠTI USLOVI

 • da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 • da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova direktora ili člana upravnog odbora,
 • da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 • da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
 • da se protiv njega ne vodi krivični postupak.

 

IV POSEBNI USLOVI

Za direktora JU  Centar za socijalni rad Teslić,

Završen  prvi ciklu obrazovanja u trajanju od najmanje tri godine, a najviše  četiri godine,  vrednovan sa najmanje 180 ECTS odnosno 240 ECTS bodova, odnosno stručna sprema stečena prema zakonu koji reguliše visoko obrazovanje, odgovarajućeg usmjerenja i to sljedećih zanimanja: diplomirani socijalni radnik, diplomirani pravnik, diplomirani  psiholog, diplomirani sociolog, menadžer socijalne politike i socijalne zaštite, diplomirani pedagog, diplomirani socijalni pedagog i diplomirani defektolog (diplomirani socijalni  edukator  i rehabilitator),  ili lice koje ima visoku stručnu spremu ekonomskog usmjerenja, najmanje  pet godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit  za rad u organima uprave.

Za članove Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Teslić

Zavren prvi ciklus studijskog programa ili ekvivalent, odnosno visoka ili  viša stručna sprema, ako zakonom nije drugačije određeno, najmanje jedna godina radnog iskustva u struci, poznavanje djelatnosti kojom se bavi ustanova, poznavanje  sadržaja  i načina rada  organa upravljanja.

V SUKOB INTERESA

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske i Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima.

Zaposleni u ustanovi ne mogu biti članovi njenog upravnog odbora.

VI POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

 • uvjerenje o državljanstvu,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • diplomu o traženoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi i biografiju o kretanju u službi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave (za direktora JU Centra za socijalni rad),
 • ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 • uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje funkcije,
 • uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 • ovjerena izjava da se ne nalazi u sukobu interesa,
 • ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine, odnosno da ne služi kaznu izrečenu od strane Međunarodnog suda za bivšu Jugoslaviju i da nije pod optužbom tog suda.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.

Svi kandidati su dužni da dostave orginalne ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni. Konačno imenovanje kandidata sa rang liste koju utvrdi Komisija za izbor izvršiće SO Teslić.

VII ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „EuroBlic” i „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 0700 do 1500 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 18, 74270 Teslić, sa naznakom: „Konkursnoj komisiji  za izbor i imenovanje direktora/člana upravnog odbora (Prijava  na Javni konkurs).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

 

PREDSJEDNIK SO

Savo Kasapović

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti