Broj: 02-67-204/19

Teslić, 09. decembra 2019. godine

Na osnovu odredbe tačke VII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 09/17) i Programa stipendiranja studenata u školskoj i  akademskoj 2019/20. godini, broj: 02-67-204/19, od  05. decembra 2019. godine, Načelnik opštine Teslić  r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu studentskih i učeničkih stipendija

 

I

                Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija u školskoj i akademskoj 2019/20. godini sljedećim kategorijama učenika i studenata:

 

 1. učenici prvog razreda srednje škole koji su u školskoj 2018/19. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“ ……………………………………………………13 stipendija,

 

 1. učenici srednje škole koji su u školskoj 2018/19. godini završili razred sa prosječnom ocjenom 5,00, s tim da su i sve prethodne razrede srednje škole, ali i osnovnu školu prije toga, završili sa identičnim uspjehom…………………………….30 stipendija,

 

 1. studenti deficitarnih zanimanja:

a) mašinstvo……………………………………………………….2 stipendije,

b) obućarska tehnologija i dizajn……………………….2 stipendije,

v) mehanička prerada drveta……………………………..2 stipendije,

g) fizika (nastavni smjer).…………………………………..1  stipendija,

d) muzička kultura (nastavni smjer)…………………….1 stipendija,

 

 1. studenti djeca poginulih boraca i RVI od I do IV kategorije, te studenti bez oba roditelja …………………………..……..……………..…………………………….10 stipendija,

 

 1. studenti prve godine koji su sve razrede srednje škole završili sa prosječnom ocjenom 5,00………………………………………………………………………….11 stipendija,

 

 1. ostali studenti prve godine……………………….………….25 stipendija,

 

 1. ostali studenti bez obzira na godinu studija i socijalni status …………….……….……………………………………………………………..….….….140 stipendija.

 

Broj stipendija iz tačke 7. može biti i veći ukoliko broj zahtjeva iz tačke 3,  4. i 5. bude manji od naznačenog.

 

II

                Na konkursu u kategoriji učenika mogu učestvovati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić,
 2. da su u školskoj 2018/19. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“, a nakon toga redovno upisali neku od srednjih škola, ili
 3. da su kao učenici srednje škole u protekloj godini završili razred s prosječnom ocjenom 5,00, s tim da su i sve prethodne razrede u toj školi, ali i osnovnu školu prije toga, završili sa identičnim uspjehom.

 

III

U kategoriji studenata na konkursu mogu učestvovati kandidati koji

ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić,
 2. da su redovni studenti visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše Jugoslavije,
 3. da kao studenti prvog ciklusa studija nisu stariji od 25 godina,
 4. da su prvi put upisani na godinu studija za koju konkurišu za stipendiju,
 5. da nisu ponavljali više od dvije godine u toku studija,
 6. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja.

 

IV

            Pored opštih uslova navedenih u prethodnoj tački, studenti prve godine osnovnih studija treba da su sve razrede srednje škole završili sa odličnim uspjehom, a studenti bez oba roditelja, djeca poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije, treba da pripadaju jednoj od navedenih socijalnih kategorija.

 

V

            Uz prijavu na konkurs, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente:

a) učenici:

 1. CIPS uvjerenje o prebivalištu,
 2. Fotokopiju diplome „Vuk Karadžić“
 3. Uvjerenje o upisu u srednju školu (za učenike prvog razreda)
 4. Uvjerenje ili fotokopiju svjedočanstava prethodno završenih razreda u srednjoj školi (za učenike drugog i viših razreda)

b) studenti:

 1. uvjerenje o upisanoj godini studija,
 2. fotokopiju lične karte,
 3. fotokopiju kartice tekućeg računa,
 4. ovjerenu izjavu da kandidat nije korisnik stipendije iz drugih javnih izvora finansiranja,
 5. ovjerene fotokopije svjedočanstava ili uvjerenje o svim završenim razredima srednje škole s prosjekom ocjena (samo za studente prve godine studija),
 6. uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz prethodne godine studija (za studente druge ili viših godina studija),
 7. rješenje nadležnog opštinskog organa o statusu člana porodice poginulog borca ili ratnog vojnog invalida od prve do četvrte kategorije (samo za djecu poginulih boraca i ratnih vojnih invalida),
 8. izvod iz matične knjige umrlih za roditelje (za studente bez oba  roditelja),
 9. dokaze o osvojenim nagradama i priznanjima za učešće u naučnim i projektnim aktivnostima (ukoliko kandidat ima takvo priznanje),
 10. rješenje o statusu invalidnog ili socijalno ugroženog lica (za   kandidate koji imaju takav status),
 11. dokaz da kandidat pripada porodici sa četvoro i više djece   (samo za kandidate iz višečlanih porodica),
 12. dokaz da u porodici kandidata ima još redovnih studenata (samo   za kandidate čiji roditelji imaju još neko dijete na redovnim   studijama),
 13. uvjerenje iz evidencije nezaposlenih lica (samo za kandidate   čiji su oba roditelja nezaposleni).

 

VI

            Obrasci prijave na konkurs i izjave da kandidat nije korisnik stipendije iz nekog drugog javnog izvora finansiranja, mogu se dobiti na info-pultu opštinske uprave (Karađorđeva ulica br 18).

 

VII

            Konkurs je otvoren do 27. decembra 2019. godine, a prijave se predaju Odjelu za podneske (šalter sala) opštinske uprave.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

PRIJAVA – UČENICI

PRIJAVA – STUDENTI

IZJAVA

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti