Broj: 02-67-2/21

Datum: 26.01.2021. godine

 

Na osnovu člana 17. stav 4. Zakona o studentskom standardu („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 34/08), tačke VII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 09/17) i Programa stipendiranja učenika i studenata u školskoj i akademskoj 2020/21. godini, broj: 02-020-1/21 od 22. januara 2021. godine, Načelnik opštine Teslić  raspisuje

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu studentskih i đačkih stipendija

 

I 

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija u školskoj i akademskoj 2020/2021. godini sljedećim kategorijama učenika i studenata:

 

 1. Učenici prvog razreda srednje škole koji su u školskoj 2019/20. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“…………………….. 12 stipendija;
 2. Učenici drugog i viših razreda srednje škole koji su sve prethodne razrede, uključujući i osnovnu školu, završili prosječnom ocjenom 5,00 ………………………….. 28 stipendija;

 

 1. Studenti deficitarnih zanimanja:

a) mašinstvo…………………………………………………………………………………………… 2 stipendije,

b) tehnologija…………………………………………………………………………………………. 2 stipendije,

v) drvoprerada……………………………………………………………………………………….. 2 stipendije,

g) elektrotehnika……………………………………………………………………………………… 3 stipendije,

d) informacione tehnologije……………………………………………………………………. 3 stipendije,

đ) arhitektura-građevinarstvo-geodezija……………………………………………….. 3 stipendija,

e) medicina (smjer sestrinstvo)………………………………………………………………. 2 stipendije;

 

 1. Studenti djeca poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije, te studenti bez oboje roditelja…………………………………………………………………………………………………. 10 stipendija;

 

 1. Studenti prve godine studija koji su sve razrede srednje škole završili prosječnom ocjenom 5,00………………………………………………………………………………………… 7 stipendija;

 

 1. Ostali studenti prve godine studija………………………………………………………. 35 stipendija;

 

 1. Ostali studenti bez obzira na godinu studija i socijalni status ……………………………………………………………………………………………………. 154 stipendije;

 

NAPOMENA: Broj stipendija iz podtačke 6. i 7. može biti veći ukoliko broj podnesenih zahtjeva u ostalim kategorijama bude manji od naznačenog.

II

Na konkursu u kategoriji učenika mogu učestvovati kandidati koji ispunjavaju sljedeće uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić,
 2. da su u školskoj 2019/20. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“, a nakon toga redovno upisali neku od srednjih škola, ili
 3. da su kao učenici srednje škole u protekloj školskoj godini završili razred sa prosječnom ocjenom 5,00 s tim da su i sve prethodne razrede srednje, ali i osnovne škole, završili identičnim uspjehom.

III

Na konkursu u kategoriji studenata mogu učestvovati kandidati koji ispunjavaju sljedeće opšte uslove:

 1. da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić,
 2. da su redovni studenti prvog studijskog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše Jugoslavije,
 3. da kao studenti prvog studijskog ciklusa nisu stariji od 25 godina,
 4. da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju,
 5. da nisu ponavljali više od dvije godine u toku studija,
 6. da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

IV

Pored opštih uslova navedenih u prethodnoj tački, studenti prve godine osnovnih studija potrebno je da su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom, a studenti bez oboje roditelja, kao i studenti iz reda porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije invalidnosti potrebno je da pripadaju jednoj od navedenih socijalnih kategorija.

V

Učešće na konkursu kandidati ostvaruju popunjavanjem prijave na propisanom obrascu uz koju su dužni priložiti sljedeće dokumente:

UČENICI:

 1. Uvjerenje o prebivalištu (svi kandidati);
 2. Fotokopiju diplome „Vuk Karadžić“ (svi kandidati);
 3. Fotokopiju kartice tekućeg računa jednog od roditelja (svi kandidati);
 4. Uvjerenje o upisu u srednju školu (samo učenici prvog razreda);
 5. Uvjerenje ili fotokopije svjedočanstava prethodno završenih razreda u srednjoj školi (samo učenici drugog i viših razreda);

STUDENTI:

 1. Uvjerenje o upisanoj godini studija (svi kandidati);
 2. Fotokopiju lične karte (svi kandidati);
 3. Fotokopiju kartice tekućeg računa (svi kandidati);
 4. Svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (svi kandidati);
 5. Fotokopije svjedočanstava ili uvjerenje o svim završenim razredima srednje škole s prosjekom ocjena (samo studenti prve godine studija);
 6. Uvjerenje o položenim ispitima sa ocjenama iz prethodne godine studija (samo studenti druge i viših godina studija);
 7. Fotokopiju rješenja nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog ili nestalog borca VRS ili ratnog vojnog invalida od I do IV kategorije (samo studenti/djeca poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida);
 8. Fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za roditelje (samo studenti čiji oboje roditelja nisu živi);
 9. Dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima za učešće u naučnim i projektnim aktivnostima (samo studenti koji imaju takva priznanja);
 10. Fotokopiju rješenja nadležnog organa o statusu invalidnog ili socijalno ugroženog lica (samo studenti kojima je utvrđen takav status);
 11. Dokaz o pripadnosti porodici sa četvoro i više djece (samo studenti iz višečlanih porodica);
 12. Dokaz da u porodici kandidata ima još redovnih studenata (samo studenti čiji roditelji imaju još jedno ili više djece na redovnim studijama);
 13. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da su roditelji nezaposleni (samo studenti čiji su oboje roditelja nezaposleni);

VI

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka će izvršiti vrednovanje (bodovanje) priložene dokumentacije iz prethodne tačke, te sačiniti preliminarnu rang-listu kandidata i istu staviti na javni uvid na oglasnu tablu i Web-stranicu Opštine Teslić (www.opstinateslic.com), sa mogućnošću prigovora na istu.

VII

Obrasci prijave na konkurs i izjave da kandidat nije korisnik stipendije drugog davaoca, odnosno da kandidat ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja, mogu se dobiti na info-pultu Opštinske uprave Teslić ili preuzeti sa Web-stranice Opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

VIII

Prijave za učešće na konkursu, sa pratećim dokumentima iz tačke V navedenog sadržaja, podnose se u šalter sali Opštinske uprave Teslić (šalter za prijem podnesaka) ili se šalju poštom na adresu: Opština Teslić, Karađorđeva br. 18, 74270 Teslić, sa naznakom KOMISIJI ZA STIPENDIJE.

Konkurs ostaje otvoren do 12. februara 2021. godine. Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnesene na neodgovarajućem obrascu, neće se razmatrati.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Obrazac izjave o nekorišćenju stipendije

Obrazac prijave za đačku stipendiju

Obrazac prijave za studentsku stipendiju

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti