Broj: 02-67-48/21

Datum: 25. novembar 2021. godine

 

Na osnovu člana 85. stav 1. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), tačke VII Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 09/17) i Programa stipendiranja za kalendarsku 2022. godinu, broj: 02-020-14/21 od 23. novembra 2021. godine, Načelnik opštine Teslić   r a s p i s u j e

 

J A V N I   K O N K U R S

za dodjelu studentskih i đačkih stipendija u 2022. godini

 

 

I PREDMET KONKURSA

Raspisuje se javni konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj/školskoj 2021/22. godini sljedećim kategorijama studenata i učenika:

 

 1. Studenti deficitarnih zanimanja ……………………………… 18 stipendija kako slijedi:
 • Mašinstvo (smjer industrijsko inženjerstvo i proizvodni smjer) – 3 stipendije,
 • Elektrotehnika (smjer automatika i računarstvo i smjer informatika) – 3 stipendije,
 • Tehnologija (tekstilni i kožarski smjer) – 4 stipendije,
 • Medicina (opšti smjer) – 2 stipendije,
 • Matematika i informatika (nastavni smjer) – 2 stipendije,
 • Fizika (nastavni smjer) – 2 stipendije,
 • Muzička kultura (nastavni smjer) – 2 stipendije.

 

 1. Studenti iz reda porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije invalidnosti, te studenti bez oboje roditelja ……………………………………………………………………………………………. 10 stipendija,

 

 1. Studenti prve godine studija koji su sve razrede srednje škole završili prosječnom ocjenom 5,00 …………………………………………………………………………………. 10 stipendija,

 

 1. Ostali studenti prve godine studija …………………………………………………… 35 stipendija,

 

 1. Studenti druge i viših godina studija ……………………………………………. 183 stipendije,

 

 1. Učenici prvog razreda srednje škole koji su u školskoj 2020/21. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“………………………………………………. 18 stipendija,

 

 1. Učenici drugog i viših razreda srednje škole koji su sve prethodne razrede, uključujući i osnovnu školu, završili prosječnom ocjenom 5,00 ………………………………………………. 30 stipendija.

 

 

II PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti osnovnih akademskih studija i učenici srednjih škola koji ispunjavaju opšte i posebne uslove za dodjelu stipendije.

Stipendija se dodjeljuje za jednu akademsku/školsku godinu. Apsolventi nemaju pravo na dodjelu stipendije.

 

 

III OPŠTI USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

ZA STUDENTE:

 1. Da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić,
 2. Da su redovni studenti prvog studijskog ciklusa na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj državi nastaloj raspadom bivše Jugoslavije,
 3. Da kao studenti prvog studijskog ciklusa nisu stariji od 25 godina,
 4. Da su prvi put upisali godinu studija za koju konkurišu za stipendiju,
 5. Da nisu ponavljali više od dvije godine u toku studija,
 6. Da ne primaju stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja.

 

ZA UČENIKE:

 1. Da su državljani Republike Srpske i Bosne i Hercegovine i da imaju stalno prebivalište na području opštine Teslić unazad najmanje godinu dana,
 2. Da su osnovnu školu završili kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“.

 

IV POSEBNI USLOVI ZA DODJELU STIPENDIJE

Studenti prve godine studija potrebno je da su sve razrede srednje škole završili odličnim uspjehom.

Studenti bez oboje roditelja, kao i studenti iz reda porodica poginulih i nestalih boraca Vojske Republike Srpske i ratnih vojnih invalida od I do IV kategorije invalidnosti potrebno je da svoj socijalni status dokažu važećom ispravom.

Učenici prvog razreda srednjih škola potrebno je da su u školskoj 2020/21. godini završili osnovnu školu kao dobitnici diplome „Vuk Karadžić“,  a nakon toga redovno nastavili školovanje.

Učenici drugog i viših razreda srednjih škola potrebno je da su u protekloj školskoj godini završili razred prosječnom ocjenom 5,00 s tim da su i sve prethodne razrede srednje i osnovne škole završili istim uspjehom.

 

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učešće na konkursu kandidati ostvaruju popunjavanjem prijave na propisanom obrascu uz koju su dužni priložiti sljedeće dokumente:

ZA STUDENTE:

 1. Uvjerenje o upisanoj godini studija (svi kandidati);
 2. Fotokopiju lične karte (svi kandidati);
 3. Fotokopiju kartice tekućeg računa (svi kandidati);
 4. Svojeručno potpisanu i ovjerenu izjavu da kandidat ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora finansiranja (svi kandidati);
 5. Fotokopije svjedočanstava ili uvjerenje o svim završenim razredima srednje škole s prosjekom ocjena (samo studenti prve godine studija);
 6. Uvjerenje o položenim ispitima sa ostvarenom prosječnom ocjenom tokom studija (samo studenti druge i viših godina studija);
 7. Fotokopiju rješenja nadležnog organa o statusu člana porodice poginulog ili nestalog borca VRS ili ratnog vojnog invalida od I do IV kategorije (samo studenti/djeca poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida);
 8. Fotokopije izvoda iz matične knjige umrlih za roditelje (samo studenti čiji oboje roditelja nisu živi);
 9. Dokaz o osvojenim nagradama i priznanjima za učešće u naučnim i projektnim aktivnostima (samo studenti koji imaju takva priznanja);
 10. Fotokopiju rješenja nadležnog organa o statusu invalidnog ili socijalno ugroženog lica (samo studenti kojima je utvrđen takav status);
 11. Dokaz o pripadnosti porodici sa četvoro i više djece (samo studenti iz višečlanih porodica);
 12. Dokaz da u porodici kandidata ima još redovnih studenata (samo studenti čiji roditelji imaju još jedno ili više djece na redovnim studijama);
 13. Uvjerenje Biroa za zapošljavanje da su roditelji nezaposleni (samo studenti čiji su oboje roditelja nezaposleni);

 

ZA UČENIKE:

 1. Uvjerenje o prebivalištu (svi kandidati);
 2. Fotokopiju diplome „Vuk Karadžić“ (svi kandidati);
 3. Fotokopiju kartice tekućeg računa jednog od roditelja (svi kandidati);
 4. Uvjerenje o upisu u srednju školu (samo učenici prvog razreda);
 5. Uvjerenje ili fotokopije svjedočanstava prethodno završenih razreda u srednjoj školi (samo učenici drugog i viših razreda);

 

VI DOSTUPNOST OBRAZACA

Obrasci prijave na konkurs (Obrazac br. 1 i Obrazac br. 2) i izjave da kandidat nije korisnik stipendije drugog davaoca, odnosno da kandidat ne prima stipendiju iz drugih javnih izvora stipendiranja (Obrazac br. 3) mogu se dobiti na info-pultu Opštinske uprave Teslić ili preuzeti elektronski sa zvanične Web-stranice Opštine Teslić (www.opstinateslic.com).

 

VII KRITERIJUMI ZA DODJELU STIPENDIJE

Komisija za sprovođenje konkursnog postupka će izvršiti vrednovanje (bodovanje) priložene dokumentacije shodno kriterijumima definisanim tačkom XII/2 i XV/2 Odluke o stipendiranju učenika i studenata („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 09/17), te sačiniti preliminarnu rang-listu kandidata i istu staviti na javni uvid na oglasnu tablu i zvaničnu Web-stranicu Opštine Teslić (www.opstinateslic.com), sa mogućnošću prigovora na istu.

 

VIII PRIJAVLJIVANJE NA KONKURS

Prijave za učešće na konkursu, sa pratećim dokumentima, podnose se u šalter sali Opštinske uprave Teslić (šalter za prijem podnesaka) ili se šalju poštom u zatvorenoj koverti sa naznakom KOMISIJI ZA STIPENDIJE na adresu: OPŠTINA TESLIĆ, KARAĐORĐEVA BR. 18, 74270 TESLIĆ.

 

IX ROK ZA PRIJAVLJIVANJE

Konkurs ostaje otvoren do 15. decembra 2021. godine (datum se računa kao zadnji dan za predaju podnesaka).

Neblagovremene i nepotpune prijave, kao i prijave podnesene na neodgovarajućim obrascima, neće se razmatrati.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

 

Javni konkurs za stipendije za 2022. godinu

Obrazac izjave o nekorišćenju stipendije

Obrazac prijave za studentsku stipendiju

Obrzaca prijave za đačku stipendiju

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti