Broj: 02-475-79/22

Teslić, 19.10.2023. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/9, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/22) i tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 8/23), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“

 

 

I Predmet prodaje

 

Opština Teslić vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Poslove zone „Lanara“ u Tesliću, putem licitacije, a predmet prodaje je sljedeće gradsko građevinsko zemljište:

  1. građevinsku parcelu broj 3 koja se sastoji od k.p. broj 1761/5, površine 2 699 m2, k.p. broj 1759/6 površine 1589 m2 i k.p. broj 1760/6 površine 233 m2 upisane u LN broj 1078 KO Teslić Grad
  2. građevinsku parcelu broj 2 koja se sastoji od k.p. broj 1761/6 površine 1419 m2 i k.p. broj 1759/9 površine 3172 m2, upisane u LN broj 1078 KO Teslić Grad
  3. građevinsku parcelu broj 1 koja se sastoji od k.p. broj 1761/18 površine 176 m2, k.p. broj 1759/1 površine 3141 m2 i k.p. broj 1760/1 površine 1747 m2, upisane u LN broj 1078 KO Teslić Grad
  4. k.p. broj 1837/1 površine 7192 m2, upisana u LN 467 KO Teslić Grad.

Licitacija se vrši po građevinskim parcelama, izuzev katatsraske parcele označene kao k.p. broj 1837/1 KO Teslić Grad, odnosno ponuđač koji izlicitira jednu građevinsku parcelu izlicitirao je i sve katastarske parcele koje ulaze u njen sastav.

Predmetne parcele nalaze se u obuhvatu Izmjene revizije i dopune Regulacionog plana „Komunalno – radne zone“ u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 20/21) i planirane su za izgradnju poslovnih objekata.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:30 do 15:00 časova, kontakt telefon: 053/411-518.

Katastarske parcele koje su predmet prodaje mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena gradskog građevinskog zemljišta

 

Početna prodajna cijena predmetnog gradskog građevinskog zemljišta iznosi 25,00 KM po 1 m2 za sve parcele, odnosno:

-za građevinsku parcelu broj 3 početna cijena iznosi 113 025,00 KM (k.p. broj 1761/5, površine 2 699 m2 cijena iznosi 67 475,00 KM + k.p. broj 1759/6, površine 1 589 m2 cijena iznosi 39 725,00 KM + k.p. broj 1760/6, površine 233 m2 cijena iznosi 5 825,00 KM)

-za građevinsku parcelu broj 2 početna cijena iznosi 114 775,00 KM (k.p. broj 1761/6, površine 1 419 m2 cijena iznosi 35 475,00 KM + k.p. broj 1759/9, površine 3 172 m2 cijena iznosi 79 300,00 KM)

-za građevinsku parcelu broj 1 početna cijena iznosi 126 675,00 KM (k.p. broj 1761/18, površine 176 m2 cijena iznosi 4 400,00 KM + k.p. broj 1759/1, površine 3 141 m2 cijena iznosi 78 525,00 KM + k.p. broj 1760/1, površine 1 747 m2 cijena iznosi 43 675,00 KM)

-za k.p. broj 1837/1, površine 7 192 m2 početna cijena iznosi 179 800,00 KM

 

III Licitacija

 

1.Datum i mjesto održavanja licitacije

 

Prodaja predmetnog gradskog građevinskog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), koja će se održati dana 10.11.2023. godine (petak) sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Teslić Karađorđeva broj 18 – Mala konferencijska sala.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

 

Pravo učešća u postupku licitacije imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici koji u skladu sa zakonom mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hecegovini.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u određenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

 

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji najkasnije do 10.11.2023. godine do 12:00 časova. Prijava se može predati neposredno Komisiji prije početka licitacije ili predati u Šalter sali Opštinske uprave Teslić svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (naziv, sjedište, adresa i JIB pravnog lica).

Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz o uplati kaucije (original uplatnica sa navedenim brojevima k.č. za koje se licitira)

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika u ovjerenoj kopiji ne stariji od šest mjeseci

-pismena punomoć (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili samostalnog preduzetnika).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info pultu Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji potrebno je staviti naznaku: „Prijava za licitaciju „Lanara“ – za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

 

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 10% početne prodajne cijene katastarske parcele za koju licitiraju, s tim da iznos kaucije ne može biti niži od 1 000,00 KM niti viši od 50 000,00 KM.

1) za građevinsku parcelu broj 3 kaucija iznosi ukupno 11 720,00 KM odnosno:

-za k.p. broj 1761/5 kaucija iznosi 6 747,50 KM

-za k.p. broj 1759/6 kaucija iznosi 3 972,50 KM

-za k.p. broj 1760/6 kaucija iznosi 1 000,00 KM

 

2) za građevinsku parcelu broj 2 kaucija iznosi ukupno 11 477,50 KM odnosno:

-za k.p. broj 1761/6 kaucija iznosi 3 547,50 KM

-za k.p. broj 1759/9 kaucija iznosi 7 930,00 KM

 

3) za građevinsku parcelu broj 1 kaucija iznosi ukupno 13 220,00 KM odnosno:

-za k.p. broj 1761/18 kaucija iznosi 1 000,00 KM

-za k.p. broj 1759/1 kaucija iznosi 7 852,50 KM

-za k.p. broj 1760/1 kaucija iznosi 4 367,50 KM

 

4) Katastarska parcela:

-za k.p. broj 1837/1 kaucija iznosi 17 980,00 KM

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić broj: 5510250000002345 otvoren kod UniCredit Bank a.d. Banjaluka, sa naznakom: „uplata kaucije za licitaciju „Lanara“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od 8 dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključenju ugovra o prodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

U slučaju da učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključenja ugovora o prodaji nakon zaključenja samog postupka licitacije i potpisivanja zapisnika, tada se ne pristupa zaključenju ugovora o prodaji neposrednom pogodbom sa drugim najpovoljnijim ponuđačem nego se raspisuje ponovna licitacija za predmetnu parcelu.

U slučaju da učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane na kraju samog postupka usmenog javnog nadmetanja a prije zaključenja zapisnika, licitacija se nastavlja dok se ne utvrdi novi najpovoljniji ponuđač.

 

  1. Postupak licitacije

 

Postupak licitacije u vidu usmenog javnog nadmetanja sprovešće komisja imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinih učesnika kao i stavljeni prigovori.

Zapisnik potpisuju svi članovi komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

 

IV Zaključivanje ugovora, plaćanje prodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu

 

Po okončanju licitacije načelnik opštine Teslić zaključuje ugovor o prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačima za pojedine katastarske parcele, a po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika Doboj.

Ugovorom o prodaji kupac je dužan preuzeti i obavezu da predmetno gradsko građevinsko zemljište privede namjeni u određenom roku, odnosno da u roku od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji zemljišta pribavi građevinsku dozvolu za izgradnju poslovnog objekta na kupljenom zemljištu i da u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole izgradi poslovni objekat na kupljenoj parceli, a u skladu sa Izmjenom revizije i dopune Regulacionog plana „Komunalno – radne zone“ u Tesliću („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/21).

Ukoliko kupac gradsko građevinsko zemljište ne privede namjeni u određenom roku, Opština Teslić može tražiti raskid ugovora o prodaji i naknadi eventualne štete.

Kupac je dužan prodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji.

Kupac stupa u posjed kupljenog gradskog građevinskog zemljišta u roku od tri dana od dana isplate prodajne cijene.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji gradskog građevinskog zemljišta snosi kupac.

 

V Objavljivanje konkursa

 

Ovaj konkurs objavljuje se najmanje 15 dana prije održavanja licitacije u dnevnom listu „EUROBLICC“ – izdanje za RS, TV „Kanal 3“ Prnjavor, na oglasnoj tabli i zvaničnoj WEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti