Broj: 02-475-62/24

Teslić, 28.05.2024. godine

 

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 4/17), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 9/23), tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/22), načelnik opštine Teslić raspisuje

 

 

J A V N I  K O N K U R S

o prodaji gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije

na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“

 

I Predmet prodaje

 

Opština Teslić vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Poslovne zone „Lanara“ u Tesliću putem licitacije, a predmet prodaje je sljedeće gradsko građevinsko zemljište:

1) k.p. broj 1838/1 površine 2345 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad

2) k.p. broj 1838/2 površine 2233 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad

3) k.p. broj 1760/5 površine 792 m2, upisana u LN broj 1078 KO Teslić Grad

4) k.p. broj 1837/1 površine 7192 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad

5) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1838/3 površine 1430 m2 upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad, k.p. broj 1850/4 površine 701 m2 upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad i k.p. broj 1839/1 površine 252 m2 upisana u LN broj 6152 KO Teslić Grad

6) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1838/4 površine 1938 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad, k.p. broj 1848/2 površine 482 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad i k.p. broj 1839/2 površine 230 m2, upisana u LN broj 6152 KO Teslić Grad

7) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1847/11 površine 1134 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad, k.p. broj 1850/1 površine 1418 m2, upisana u LN broj 467 KO Teslić Grad i k.p. broj 1839/5 povšine 65 m2, upisana u LN broj 6152 KO Teslić Grad

8) građevinska parcela koja se sastoji od k.p. broj 1761/5 površine 2699 m2, k.p. broj 1759/6 površine 1589 m2 i k.p. broj 1760/6 površine 233 m2 upisane u LN broj 1078 KO Teslić Grad.

 

Licitacija se vrši po katastarskim parcelama, izuzev parcela pod brojem 5,6,7 i 8 gdje se licitacija vrši po građevinskim parcelama, što znači da onaj ponuđač koji izlicitira građevinsku parcelu pod brojem 5,6,7 ili 8 izlicitirao je i sve katastarske parcele koje ulaze u njen sastav.

Predmetne parcele nalaze se u obuhvatu Izmjene revizije i dopune Regulacionog plana „Komunalno – radne zone“ u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 20/21) i planirane su za izgranju poslovnih objekata.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:30 do 15:00 časova, kontakt telefon: 053/411-518.

Katastarske parcele kao i građevinske parcele koje su predmet prodaje mogu se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon: 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena gradskog građevinskog zemljišta

 

Početna prodajna cijena predmetnog gradskog građevinskog zemljišta iznosi 25,00 KM/m2 za sve parcele, odnosno:

1) za k.p. broj 1838/1 površine 2345 m2 početna cijena iznosi 58.625,00 KM

2) za k.p. broj 1838/2 površine 2233 m2 početna cijena iznosi 55.825,00 KM

3) za k.p. broj 1760/5 površine 792 m2 početna cijena iznosi 19.800,00 KM

4) za k.p. broj 1837/1 površine 7192 m2 početna cijena iznosi 179.800,00 KM

5) za građevinsku parcelu pod brojem 5) početna cijena iznosi 59.575,00 KM (k.p. broj 1838/3 površine 1430 m2 početna cijena iznosi 35.750,00 KM + k.p. broj 1850/4 površine 701 m2 početna cijena iznosi 17.525,00 KM + k.p. broj 1839/1 površine 252 m2 početna cijena iznosi 6.300,00 KM)

6) za građevinsku parcelu pod brojem 6) početna cijena iznosi 66.250,00 KM (k.p. broj 1838/4 površine 1938 m2 početna cijena iznosi 48.450,00 KM + k.p. broj 1848/2 površine 482 m2 početna cijena iznosi 12.050,00 KM + k.p. broj 1839/2 površine 230 m2 početna cijena iznosi 5.750,00 KM)

7) za građevinsku parcelu pod brojem 7) početna cijena iznosi 65.425,00 KM (k.p. broj 1847/11 površine 1134 m2 početna cijena iznosi 28.350,00 KM + k.p. broj 1850/1 površine 1418 m2 početna cijena iznosi 35.450,00 KM + k.p. broj 1839/5 površine 65 m2 početna cijena iznosi 1.625,00 KM)

8) za građevinsku parcelu pod brojem 8) početna cijena iznosi 113.025,00 KM (k.p. broj 1761/5 površine 2699 m2 početna cijena iznosi 67.475,00 KM + k.p. broj 1759/6 površine 1589 m2 početna cijena iznosi 39.725,00 KM + k.p. broj 1760/6 površine 233 m2 početna cijena iznosi 5.825,00 KM).

 

III Licitacija

 

1.Datum i mjesto održavanja licitacije

 

Prodaja predmetnog gradskog građevinskog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), koja će se održati dana 18.06.2024. godine (utorak) sa početkom u 12:00 časova u zgradi Opštinske uprave Teslić Karađorđeva 18 – Mala sala.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

 

Pravo učešća u postupku licitacije imaju privredni subjekti – privredna društva i samostalni preduzetnici koji u skladu sa zakonom mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u određenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

 

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji najkasnije do 18.06.2024. godine do 12:00 časova. Prijava se može predati neposredno Komisiji prije početka licitacije ili predati u Šalter sali Opštinske uprave Teslić svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (naziv, sjedište, adresa i JIB pravnog lica)

Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz o uplati kaucije (original uplatnica sa navedenim brojevima k.p. za koje se licitira)

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika u ovjerenoj kopiji ne starijoj od šest mjeseci

-pismena punomoć (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik, odnosno zastupnik privrednog društva ili samostalnog preduzetnika).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može doboti na Info pultu Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji potrebno je staviti naznaku: „Prijava za licitaciju „Lanara“ – za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

 

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u visini od 10% početne prodajne cijene katastarske parcele za koju licitiraju, s tim da iznos kaucije ne može biti niži od 1.000,00 KM niti viši od 50.000,00 KM.

1) za k.p. broj 1838/1 kaucija iznosi 5.862,50 KM

2) za k.p. broj 1838/2 kaucija iznosi 5.582,50 KM

3) za k.p. broj 1760/5 kaucija iznosi 1.980,00 KM

4) za k.p. broj 1837/1 kaucija iznosi 17.980,00 KM

5) za građevinsku parcelu pod brojem 5) kaucija iznosi 6.327,50 KM (k.p. broj 1838/3 kaucija iznosi 3.575,00 KM + k.p. broj 1850/4 kaucija iznosi 1.752,00 KM + k.p. broj 1839/1 kaucija iznosi 1.000,00 KM)

6) za građevinsku parcelu pod brojem 6) kaucija iznosi 7.050,00 KM (k.p. broj 1838/4 kaucija iznosi 4.845,00 KM + k.p. broj 1848/2 kaucija iznosi 1.205,00 KM + k.p. broj 1839/2 kaucija iznosi 1.000,00 KM)

7) za građevinsku parcelu pod brojem 7) kaucija iznosi 7.380,00 KM (k.p. broj 1847/11 kaucija iznosi 2.835,00 KM + k.p. broj 1850/1 kaucija iznosi 3.545,00 KM + k.p. broj 1839/5 kaucija iznosi 1.000,00 KM)

8) za građevinsku parcelu pod rojem 8) kaucija iznosi 11.720,00 KM (k.p. broj 1761/5 kaucija iznosi 6.747,50 KM + k.p. broj 1759/6 kaucija iznosi 3.972,50 + k.p. broj 1760/6 kaucija iznosi 1.000,00 KM)

 

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić broj: 5510250000002345 sa naznakom: „uplata kaucije za licitaciju „Lanara“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od osam dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o prodaji, gubi pravo na povrat kaucije.

U slučaju da učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključivanja ugovora o prodaji nakon zaključenja samog postupka licitacije i potpisivanja zapisnika, tada se ne pristupa zaključivanju ugovora o prodaji sa drugim najpovoljnijim ponuđačem nego se raspisuje ponovna licitacija za predmetnu parcelu.

U slučaju da učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane na kraju samog postupka usmenog javnog nadmetanja a prije zaključenja zapisnika, licitacija se nastavlja dok se ne utvrdi novi najpovoljniji ponuđač.

 

  1. Postupak licitacije

 

Postupak licitacije u vidu usmenog javnog nadmetanja sprovešće komisija imenovana rješenjem Skupštine opštine Teslić. Postupak licitacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude stavljene od pojedinačnih učesnika kao i stavljeni prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi Komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

 

IV Zaključivanje ugovora, isplata prodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu

 

Po okončanju licitacije načelnik opštine Teslić zaključuje ugovor o prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačima za pojedine katastarske parcele, a po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju PRS SZ Doboj.

Ugovorom o prodaji kupac je dužan preuzeti i obavezu da predmetno gradsko građevinsko zemljište privede namjeni u određenom roku, odnosno da u roku od godinu dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji zemljišta pribavi građevinsku dozvolu za izgradnju poslovnog objekta na kupljenom zemljištu i da u roku od tri godine od dana pravosnažnosti građevinske dozvole izgradi poslovni objekat na kupljenoj parceli, a u skladu sa Izmjenom revizije i dopune Regulacionog plana „Komunalno – radna zona“ u Tesliću („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 20/21).

Ukoliko kupac gradsko građevinsko zemljište ne privede namjeni u određenom roku, Opština Teslić može tražiti raskid ugovora o prodaji i naknadi eventualne štete.

Kupac je dužan prodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji.

Kupac stupa u posjed kupljenog gradskog građevinskog zemljišta u roku od tri dana od dana isplate prodajne cijene.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji gradskog građevinskog zemljišta snosi kupac.

 

V Objavljivanje konkursa

 

Ovaj konkurs objavljuje se najmanje 15 dana prije održavanja licitacije u dnevnom listu „EUROBLIC PRESS“, TV „Kanal 3“ Prnjavor, na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti