Broj: 02-475-75/23

Teslić, 08.11.2023. godine

 

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), člana 9. stav 1. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 4/17) i tačke 2. Odluke o načinu i uslovima prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem licitacije na lokalitetu Lug Barići („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 7/23) načelnik opštine Teslić raspisuje

 

J A V N I  K O N K U R S

o prodaji gradskog građevinskog zemljišta

putem licitacije na lokalitetu Lug Barići

 

I Predmet prodaje

 

Opština Teslić vrši prodaju neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta na lokalitetu Lug Barići putem licitacije, a predmet prodaje je parcela označena kao k.p. broj 2425/172, površine 445 m2 upisana u PL broj 60 KO Teslić 1 i ZK uložak broj 2912 KO SP Teslić.

Gradsko građevinsko zemljište koje je predmet prodaje nalazi se u Lug Barići, opština Teslić, na području na kome je donesen Regulacioni plan za naselje na lokalitetu „Lug Barići“ („Službeni glasnik opštine Teslić“, broj 5/99) i planirano je za izgradnju individualnog stambenog objekta.

Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju vezanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave Teslić, kancelarija broj 10, svakim radnim danom od 10:30 do 15:00 časova, kontakt telefon: 053/411-518.

Gradsko građevinsko zemljište može se razgledati svakim radnim danom u vremenu od 10:30 do 15:00 časova, uz prethodnu najavu na telefon 053/411-518.

 

II Početna prodajna cijena gradskog građevinskog zemljišta

 

Početna prodajna cijena gradskog građevinskog zemljišta iznosi 25,00 KM/m2, odnosno ukupno 11.125,00 KM.

III Licitacija

 

1.Datum i mjesto održavanja licitacije

 

Prodaja predmetnog zemljišta izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja (licitacije), koja će se održati dana 30.11.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 12:00 časova, u zgradi Opštinske uprave Teslić, Karađorđeva 18 – Mala konferencijska sala.

 

  1. Pravo učešća na licitaciji

 

Pravo učešća u postupku licitacije imaju sva fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno u Bosni i Hercegovini.

Prijavljeni učesnici koji ne ispune tražene uslove, čija prijava nije pristigla u predviđenom roku ili ne sadrži tražene obavezne priloge (dokaz o uplati kaucije, izvod iz odgovarajućeg registra i sl.) neće moći učestvovati u licitaciji.

 

  1. Prijava

 

Zainteresovani ponuđači mogu podnijeti prijavu za učešće u licitaciji najkasnije do 30.11.2023. godine do 12:00 časova. Prijava se može predati neposredno Komisiji prije početka licitacije ili predati u Šalter sali Opštinske uprave Teslić svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 časova. Prijava treba da sadrži podatke o podnosiocu prijave (ime, prezime, JMB, prebivalište i adresa fizičkog lica, odnosno naziv, sjedište, adresa i JIB pravnog lica).

Uz prijavu se obavezno prilažu sljedeći dokazi:

-dokaz o uplati kaucije (original uplatnica)

-izvod iz odgovarajućeg registra za pravno lice, privredno društvo, odnosno samostalnog preduzetnika u ovjerenoj kopiji, ne stariji od šest mjeseci

-pismena punomoć (ukoliko na licitaciju pristupa punomoćnik pravnog lica, privrednog društva ili samostalnog preduzetnika).

Prijava se može podnijeti i na obrascu koji se može dobiti na Info pultu Opštinske uprave.

Na omotu zatvorene koverte u kojoj se predaje prijava za učešće na licitaciji potrebno je staviti oznaku : “Prijava za licitaciju – Lug Barići – za Komisiju“.

 

  1. Kaucija

 

Za učešće u postupku licitacije ponuđači su dužni uplatiti kauciju u iznosu od 1 112,50 KM.

Kaucija se uplaćuje na račun Opštine Teslić broj: 5510250000002345, sa naznakom: “uplata kaucije za licitaciju Lug Barići“.

Učesnicima u licitaciji čije ponude nisu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od osam dana od dana zaključenja licitacije.

Učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, a ne pristupi zaključivanju ugovora o prodaji, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

 

  1. Postupak licitacije

 

Postupak licitacije u vidu usmenog javnog nadmetanja sprovešće komisija imenovana rješenjem SO Teslić. Postupak licitacije sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 20/12).

Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

O postupku licitacije vodi se zapisnik u koji se unosi cijeli tok postupka i sve ponude dostavljene od pojedinih učesnika kao i istaknuti prigovori. Zapisnik potpisuju svi članovi komisije i prisutni učesnici licitacije. Poslije zaključenja zapisnika o postupku licitacije učesnici ne mogu ulagati prigovore.

U slučaju da učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, odustane od zaključivanja ugovora o prodaji nakon zaključenja samog postupka licitacije i potpisivanja zapisnika, tada se ne pristupa zaključivanju ugovora o prodaji neposrednom pogodbom sa drugim najpovoljnijim ponuđačem nego se raspisuje ponovna licitacija za predmetnu parcelu.

U slučaju da učesnik u licitaciji čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija odustane na kraju samog postupka licitacije a prije zaključenja zapisnika, licitacija se nastavlja dok se ne utvrdi novi najpovoljniji ponuđač.

 

 

IV Zaključivanje ugovora, plaćanje prodajne cijene, predaja nepokretnosti u posjed kupcu

 

Po okončanju postupka licitacije načelnik opštine Teslić zaključuje ugovor o prodaji nepokretnosti sa najpovoljnijim ponuđačem, a po prethodno pribavljenom pozitivnom mišljenju Pravobranilaštva RS – Sjedište zamjenika Doboj.

Kupac je dužan prodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti prodavcu – Opštini Teslić u roku od 15 dana od dana zaključivanja ugovora o prodaji.

Kupac stupa u posjed kupljenog gradskog građevinskog zemljišta u roku od tri dana od dana isplate prodajne cijene.

Troškove notarske obrade ugovora o prodaji gradskog građevinskog zemljišta snosi kupac.

 

V Objavljivanje konkursa

 

Ovaj konkurs objavljuje se najmanje 15 dana prije održavanja licitacije u dnevnom listu „EUROBLICC PRESS“ – izdanje za Republiku Srpsku, TV „Kanal 3“ Prnjavor, na oglasnoj tabli i zvaničnoj WEB stranici Opštine Teslić.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti