Broj: 02-120-15/17

Teslić: 22.06.2017. godine

 

Na osnovu člana 78. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i člana 18. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik Opštine Teslić“, broj: 2/16, 8/16 i 10/16), načelnik Opštine Teslić r a s p i s u j e

 

J A V N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Teslić

 

Načelnik opštine raspisuje Javni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme, i to:

 

 1. urbanističko-građevinski inspektor ………………………………………………………… 1 izvršilac

 

I OPIS POSLOVA

Obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na planiranje i uređenje prostora, grđenje i građevinarstvo, građevinske materijale i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisima; obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora po nalogu načelnika  opštinem, pod uslovom da svojom stručnom spremom ispunjava uslove za vršenje tih poslova.

 

II OPŠTI USLOVI

 1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
 2. da je stariji od 18 godina,
 3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
 4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u administrativnoj službi jedinice lokalne samouprave,
 5. da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

III POSEBNI USLOVI

Visoka stručna sprema– diplomirani inženjer građevinarstva, diplomirani inženjer arhitekture ili diplomirani prostorni planer ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova,  najmanje 3 godina radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

IV SUKOB INTERESA

Kandidat ne može obavljati dužnosti, aktivnosti ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima, Zakonom o lokalnoj samoupravi i Zakonom o sprečavanju sukoba interesa u organima vlasti Republike Srpske.

      

V POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Konkurs kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova Konkursa:

 1. uvjerenje o državljanstvu,
 2. izvod iz matične knjige rođenih,
 3. diplomu o traženoj stručnoj spremi,
 4. uvjerenje o radnom iskustvu u traženoj stručnoj spremi,
 5. ovjerenu izjavu da kandidat nije otpuštan iz državne službe na osnovu disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja Konkursa,
 6. uvjerenje da nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za rad u organu uprave,
 7. uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organu uprave ili rješenja o oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u organu uprave;
 8. uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka,
 9. ovjerena izjava da se ne nalazi u sukobu interesa,
 10. ovjerenu izjavu da se na kandidata ne odnose odredbe člana 9. tačka 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostaviće primljeni kandidati po završetku izborne procedure.

Svi kandidati su dužni da dostave orginalne ili ovjerene fotokopije traženih dokumenata.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju uslove obaviće se intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

 

VI ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnom listu „EuroBlic” i „Službenom glasniku Republike Srpske“. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.

Prijave se mogu dostaviti neposredno u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) svakim radnim danom od 07 do 17 časova ili putem pošte, u zatvorenoj koverti, na adresu: Skupština Opštine Teslić, ulica Karađorđeva broj 6, 74270 Teslić, sa naznakom: „Prijava na Javni konkurs za upražnjeno radno mjesto urbanističko-građevinskog inspektora“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Dokumenta priložena uz prijavu neće se vraćati kandidatima.

 

 

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti