Broj: 02 – 014 -733-1/18

Datum: 29.01.2019. godine

 

I Z V J E Š T A J 

Komisije za ocjenjivanje prijava dostavljenih po javnom pozivu za finansiranje biznisa u okviru projekta „Preduzetnički fond za mlade“ i utvrđivanje rang liste  aplikanata

 

Rješenjem Načelnika opštine Teslić br. 02-111-158/18 od 06.12.2018. godine, imenovana je Komisija u sastavu:

 1. Aleksandar Mrkonjić, predsjednik Komisije,
 2. Sandra Kuzmanović, član,
 3. Ada Hamidović, Predstavnik Instituta za mlade KULT član,
 4. Darko Lazić, Predstavnik privrednika, član

 

Zadatak Komisije bilo je vrednovanje prijava na Javni poziv za finansiranje biznisa broj: 02 – 014 -733/18 od 15.10.2018. prema kriterijima  utvrđenim Pravilnikom o  kriterijima, načinu i postupku raspodjele sredstava iz Preduzetničkog fonda za mlade koji se finansira sredstvima Instituta za razvoj mladih KULT  i budžeta Opštine.

Komisija je održala jedan sastanak dana 29.01.2019. godine  i utvrdila sljedeće:

 • na konkurs se prijavilo 10 aplikanata;
 • 10 aplikanata ispunjava uslove Javnog poziva;
 • 0 aplikant ne ispunjava uslove Javnog poziva.

Komisija je imala sljedeće zadatke:

 • svim članovima dostaviti kompletne prijave kandidatkinja na Javni poziv;
 • izvršiti ocjenjivanje i bodovanje svih prijava u skladu sa Pravilnikom.

Bodovanjem prijava došlo se do sljedećih zaključaka:

 • Komisija smatra da 10 prijava zadovoljava kriterije definisane Pravilnikom.
 • Komisija smatra da 0 prijava ne zadovoljava kriterije definisane Pravilnikom.

 

 • Komisija je sačinila sljedeću rang listu aplikanata:
Redni broj Ime i prezime Broj bodova
1.  MIŠO VIDOVIĆ 516
2. IGOR BLAGOJEVIĆ 434
3. DANIJEL VUKOVIĆ, 429
4. GORDAN RADONJIĆ 418
5. SINIŠA PETKOVIĆ 416
6. DEJAN KITANOVIĆ 410
7. KARMELO MALIVOJEVIĆ 404
8. DEJAN TODOROVIĆ 378
9. SLAĐANA VASIĆ 358
10. SAVINA VIDOVIĆ 300

 

Komisija predlaže kandidatkinje od rednog broja 1 do rednog broja 8 za uzimanje u daljnju proceduru. Na gore navedenu rang listu žalba se podnosi  Načelniku opštine Teslić u roku od osam (8) dana.

 

Predsjednik Komisije

Aleksandar Mrkonjić

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti