Broj: 02-120- 15/22

Datum: 18.04.2022. godine

 

Na osnovu člana 70. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16), člana 7. stav 2. Pravilnika o jedinstvenim procedurama za popunjavanje upražnjenih radnih mjesta u gradskoj, odnosno opštinskoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 42/17), Načelnik opštine Teslić raspisuje

 

I N T E R N I  K O N K U R S

za popunjavanje upražnjenog  radnog mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme

I – Načelnik opštine raspisuje interni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme, za radno mjesto:

 

1.Saobraćajni inspektor………………………………………………………………………1 izvršilac.

 

II – OPIS POSLOVA

Saobraćajni inspektor obavlja poslove u skladu sa Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Opštinske uprave Teslić („Službeni glasnik opštine Teslić“ broj: 4/22), i to: obavlja inspekcijski nadzor u pogledu pridržavanja propisa koji se odnose na javne puteve i drumski saobraćaj, stanice za tehnički pregled vozila, željeznice i željeznički saobraćaj, vodni saobraćaj, poštanski saobraćaj, telekomunikacije i u drugim upravnim područjima kada je to određeno posebnim propisom; obavlja i druge poslove inspekcijskog nadzora pod uslovom da je po zakonu nadležan za vršenje tih poslova.

 

 

III – OPŠTI USLOVI ZA KANDIDATE:

  1. da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,
  2. da je stariji od 18 godina,
  3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,
  4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,
  5. da nije otpušten iz organa uprave  kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, tri godine prije objavljivanja konkursa,
  6. da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi, u skladu sa čl. 44. i 45. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 97/16),
  7. da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom – član IX  stav 1. Ustava BiH.

 

IV – POSEBNI USLOVI I KRITERIJUMI ZA KANDIDATE: visoka stručna sprema – diplomirani inženjer saobraćaja ili diplomirani inženjer građevinarstva ili prvi ciklus studija sa najmanje 240 ECTS bodova, najmanje 3 godine radnog iskustva u traženom stepenu obrazovanja, položen stručni ispit za rad u organima uprave i poznavanje rada na računaru.

 

V – PRIJAVA NA INTERNI KONKURS

 

Na Internom konkursu mogu da učestvuju samo službenici zaposleni na neodređeno radno vrijeme u Opštinskoj upravi opštine Teslić.

 

Prijava za učešće na internom konkursu podnosi se na propisanom obrazcu – Prijava na interni konkurs, koja je dostupna na internet stranici Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kao i na internet stranici Opštinske uprave, a može se preuzeti i u šalter sali Opštinske uprave Teslić.

Tačnost  podataka  navedenih  u  obrazcu  prijave  na  interni  konkurs  kandidati potvrđuju svojim potpisom.

Sve  rubrike  u  prijavnom  obrascu  moraju  biti  čitko  popunjene,  uz  obavezan  svojeručni potpis, kojim se potvrđuju navodi iz izjava, čiji se sadržaj ne dokazuje  posebnim  dokumentima,  a  odnose  se  na  ispunjavanje  dijela  opštih  uslova  internog  konkursa.

 

VI – POTREBNA DOKUMENTA

Prilikom prijave na Interni konkurs, kandidat prilaže i dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, kako slijedi:

– Kao dokaz o ispunjavanju opštih uslova kandidat prilaže foto-kopiju uvjerenja o državljanstvu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, i izjave da kandidat:

1)  nije  pod  optužnicom Međunarodnog  suda  za  ratne  zločine  počinjene  na  području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX stav 1. Ustava BiH);

2) nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi;

3) nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja konkursa;

4) da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. i 47.  Zakona o  službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Gore navedene izjave o opštim uslovima sastavni su dio prijave na interni konkurs  – prijavnog obrasca.

 

-Kao dokaz o ispunjavanju posebnih uslova kandidat prilaže foto-kopije:

1) diplome  o  stečenom visokom obrazovanju  (VSS –  VII  stepen  ili  prvi  ciklus  sa najmanje 240 ECTS);

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje diplomu o stečenom visokom obrazovanju, može da dostavi uvjerenje o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno ne može biti starije od godinu dana.

U ovom slučaju kandidat uz uvjerenje o diplomiranju dostavlja i potpisano kratko obrazloženje-izjavu u kojoj navodi razloge dostavljanja uvjerenja, a ne diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, dostavlja potvrdu visokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidat koji je visoko obrazovanje stekao po Bolonjskom sistemu studiranja uz diplomu dostavlja i dodatak diplomi.

U slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, kandidat je dužan da uz diplomu o stečenom visokom obrazovanju dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan, odnosno da se ne izdaje.

Kandidati koji su fakultet završili u inostranstvu imaju obavezu da dostave nostrifikovanu diplomu, u skladu sa zakonskim propisima iz oblasti visokog obrazovanja.

Izuzetno, kandidati koji su diplomu stekli na teritoriji bivše SFRJ do 6. aprila 1992. godine, kao i oni koji su diplome stekli u Republici Srbiji nemaju obavezu da nostrifikuju diplomu.

Ukoliko je postupak nostrifikacije diplome počet ranije ili je u toku u trenutku prijavljivanja na konkurs, kandidat je dužan da uz prijavu dostavi dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju diplome nadležnom organu, s tim da nostrifikovanu diplomu dostavlja ovom organu najkasnije do dana održavanja intevjua.

Kandidat ne treba da dostavlja uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana ni diplomu o stečenom visokom obrazovanju akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta ili druge slične diplome ukoliko nisu tražene u posebnim uslovima konkursa, jer one ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog osnovnog, odnosno dodiplomskog studija.

 

2)  uvjerenja o položenom stručnom ispitu za rad u organima uprave ili  rješenje o  oslobađanju od obaveze polaganja stručnog ispita za rad u upravi u skladu sa  Uredbom  o  stručnom  ispitu  za  rad  u  upravi  Republike  Srpske;

 

3) Isprave kojim se dokazuje radno iskustvo u traženom stepenu stručne spreme (potvrda, uvjerenje ili drugi akt poslodavca iz kojeg se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno radno iskustvo);

 

Kao dokaz o radnom iskustvu kandidat može da dostavi:

Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koje treba da budu precizne i detaljne, odnosno u kojima treba da su navedeni podaci o tome na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke, više, srednje stručne spreme, odnosno obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, te treba da bude precizno naveden period radnog angažovanja na radnim zadacima.

 

4) isprave da poznaje rad na računaru.

Kao dokaz o poznavanju rad na računaru kandidat može da dostavi: uvjerenje škole ili druge institucije koja se bavi obučavanjem rada na računaru, uvjerenje fakluteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu iz informatike ili drugu ispravu fakulteta-fotokopiju indeksa, koja potvrđije poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno u vezi sa radom na računaru, odnosno svjedočanstvo o završenoj srednjoj stručnoj srpemi o položenom predmetu iz informatike).

 

Dokazi se dostavljaju na jednom od jezika koji su u službenoj upotrebi U Republici Srpskoj.

 

VII – Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali opšte i posebne uslove Konkursna komisija obaviće intervju, na kojem će vršiti provjeru znanja i vještina kandidata i poslova radnog mjesta za koje je kandidat konkurisao,  a o vremenu i mjestu održavanja usmenog intervjua kandidati će biti pojedinačno pismenim putem obavješteni i putem internet stranice opštine Teslić. Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive i nepotpune prijave, kao i prijave  kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove iz internog konkursa Konkursna komisija će odbaciti zaključkom.

 

VIII – Prvorangirani kandidat, po prijedlogu Komisije za sprovođenje internog konkursa (Konkursne komisije), dužan je da, u roku od sedam dana od dana prijema obavještenja Konkursne komisije, dostavi dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, kao i ovjerene izjave o ispunjenosti opštih uslova kako slijedi:

-da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine počinjene na području bivše Jugoslavije u Hagu i da nije odbio naredbu da se povinuje pred Tribunalom (čl. IX tačka 1. Ustava BiH),

– da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

-da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat discipilnske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa, i

-da ne postoji nespojivost i sukob interesa u skladu sa čl. od 43. do 47. Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave.

 

Ako prvorangirani kandidat ne dostavi naprijed navedene dokaze, u propisanom roku ili ako na osnovu dostavljenih dokaza komisija utvrdi da kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove, pozvaće sljedećeg kandidata po broju osvojenih bodova sa rang-liste uspješnih kandidata, da dostavi gore navedene dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i odgovarajuće ovjerene izjave.

 

IX – ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje je 8 dana od dana objavljivanja internog konkursa na oglasnoj tabli i internet stranici opštinske uprave.

Interni konkurs biće objavljen istovremeno na oglasnoj tabli i na zvaničnoj internet stranici Opštine Teslić.

Na internom konkursu mogu da učestvuju samo službenici zaposleni na neodređeno vrijeme u opštinskoj upravi.

Prijave na Interni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Teslić (šalter sala) ili putem pošte, na adresu: OpštinaTeslić, ulica Karađorđeva broj 18, 74270 Teslić, sa naznakom: Prijava na Interni konkurs za popunjavanje upražnjenog radnog mjesta u Opštinskoj upravi Teslić na neodređeno vrijeme, u zatvorenoj koverti, svakim radnim danom od 07 do 15 časova.

O rezultatima Internog konkursa, prijavljeni kandidati će biti pismeno obavješteni.

Za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu zadužena je Petrović Radmila, samostalni stručni saradnik za personalne poslove i upravljanje ljudskim resursima, kontakt telefon: 053/411-523.

NAČELNIK OPŠTINE

Milan Miličević

Matična služba

MATIČNA
SLUŽBA

BFC

Teslićke novosti